En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1318
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :5
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1318
Şikayetçi:
 Endo Protez Ortopedi Ltd. Şti., Halk Sokak No:1/4 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Susurluk Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yeni Mahalle Hastane Caddesi 10600 Susurluk/BALIKESİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.11.2006 / 36584
Başvuruya konu ihale:
 2006/136997 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.04.2007 tarih ve 07.09.64.0207/2007-56E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Susurluk Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 20.10.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Endo Protez Ortopedi Ltd. Şti.’nin, 23.11.2006 tarih ve 36584 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yaptığı itirazen şikayet başvurusuna ilişkin olarak verilen 05.12.2006 tarih ve 2006/AK.M-964.1 sayılı Kurul kararıyla iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, İdarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

 Başvuru dilekçesinde özetle; Firmalarının “2006 Yılı 2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinin l inci kalemi olan Artroskopi Setine teklif verdiği, verdikleri teklifin en uygun teklif olduğu,

 

Fakat 04.11.2006 tarihinde taraflarına tebliğ edilen kesinleşen ihale kararında, teklif ettikleri Linvatec marka cihazın teknik şartnamenin 8, 10, 16 ve 17. nci maddelerine uygun olmadığının belirtildiği ve bu nedenle firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

06.11.2006 tarihinde idareye verdikleri itiraz dilekçesinde, Artroskopi Seti cihazına ait olan teknik şartnamenin 8, 10, 16 ve 17 nci maddelerinin tek bir markayı tarif ettiğini, ilgili markanın Storz markası olduğunu, bu maddelerde ifade edilen özelliklerin dünyada sadece Storz markası tarafından üretilen ürünlerde mevcut olduğunu ve bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda açık olarak belirtilmiş olan alımı veya ihalesi yapılacak olan malzemelere ait olan teknik özelliklerin tek bir markayı veya firmayı tarif edemeyeceği hususuna aykırı olduğunun bildirildiği,

 

21.11.2006 tarihinde idare tarafından, firmalarının itiraz yazısına cevaben itirazlarının geçerli olarak değerlendirilmediği ve ihalenin devamına karar verildiği,

 

Teknik şartnamenin 8 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen shaver kabzasının dakikadaki devir değerlerine ilişkin özelliklerin her marka cihazda farklılıklar gösterdiği, dünya pazarındaki tüm Artroskopik Shaver cihazı üreten markalarda ileri ve geri yöndeki dönüşlerde 6.000RPM(dakika/devir) ile 15.000PM(dakika/devir) arasında değerlerde değişkenlik gösterdiği, aynı şekilde oscillate (sağa-sola dönüş şeklinde çalışma modu) çalışma modunda ise 300RPM(dakika/devir) ile 3.000RPM(dakika/devir) arası değerlerde değişkenlik gösterdiği, ancak teknik şartnamenin 8 ve 10 uncu maddelerinde ilgili çalışma modlarına göre dakikadaki devir sayılarının ortak bir çalışma aralığında belirlenmediği, doğrudan Storz marka shaver cihazının dakikadaki devir değerlerinde olmasının istendiği, bunun ekte sundukları Storz marka shaver cihazına ait olan broşürde açıkça görüldüğü, bu durumun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesine aykırı bir durum oluşturduğu,

 

Artroskopi Seti cihazı teknik şartnamesinin 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilen shaver cihazı kontrol ünitesinde yer alması istenen lcd dokunmatik ekran özelliğinin de yine sadece Storz marka shaver cihazı kontrol ünitesine ait olan bir özellik olduğu, bu durumun ekte sunulan Storz marka shaver cihazına ait olan broşürde açıkça görülebildiği, ayrıca teknik şartnamede shaver cihazı kontrol ünitesinde yer alan dokunmatik lcd ekran üzerindeki dil ayarlamaları için dil menüsünün istendiği, bu özelliğin sadece Storz marka cihaza ait bir özellik olduğu, bu iki maddenin yine Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesine aykırı olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Artroskopi Seti cihazı teknik şartnamesinin 15 inci maddesinin 8 inci alt maddesinde; “Aynı kontrol ünitesi ile 8.000rpm veya 15.000rpm kabzalar kullanılabilmelidir.” hükmü, 10 uncu alt maddesinde; “Osilasyon hızı 500rpm-3000rpm arasında olmalıdır.” hükmü, 16 ıncı alt maddesinde; “Bilgilendirici ve kolay kullanılabilen LCD dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.” hükmü, 17 inci alt maddesinde; “Cihaz menüsü dil seçeneklerine sahip olmalıdır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, alınan teknik görüşlerden birinci görüşte; “İlgili teknik şartnamenin 8 ve 10 uncu maddelerinin herhangi bir marka veya modeli işaret ettiği düşünülmemektedir. Çünkü 8000-15000 rpm devir aralığında, osilasyon hızı ise 500-3000 rpm devir aralığında olduğu firmanın teknik dökümanında görülmektedir. İtiraz gerekçesinde ilgili sektördeki cihazların 6000-15000 rpm, osilasyonda ise 300-3000 rpm çalışma aralığında olduğu göz önüne alınınca aykırı bir durum görülmemektedir. İlgili tenkik şartnamenin 16 ve 17 nci maddelerinde geçen özellikler cihaz kullanımına kolaylık sağlamakla beraber işin amacını etkileyen özellikler değildir. Bununla beraber bahsi geçen maddelerdeki özelliklerin ihaleye katılımı kısıtlayacağı düşünülmektedir.” Şeklinde, İkinci görüşte; “8 ve 10 uncu maddelerde 8000-15000 rpm devir aralığında, osilasyon hızı ise 500-3000 rpm aralığında olduğu firma tanıtım broşüründe ifade edilmektedir. İtiraz gerekçesinde dünya pazarındaki cihazların 6000-15000 rpm osilasyonda ise 300-3000 rpm çalışma aralığında olduğu göz önüne alınınca aykırı bir durum görülmemektedir. 16 ve 17 nci maddelerdeki özellikler kolaylık sağlamakla beraber yapılan işin kalitesini artırma yönünde bir etkileri yoktur, mutlak gerekli değildir.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Teknik görüş doğrultusunda Artroskopi Seti cihazı teknik şartnamesinin 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilen shaver cihazı kontrol ünitesinde yer alması istenen lcd dokunmatik ekran ve dil ayarlamaları için dil menüsü özelliğinin ihaleye katılımı kısıtladığı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12 nci maddesine aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu yukarıda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında değerlendirme yapılarak gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere  konunun  Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

       K.  Nejat ÜNLÜ                                                 Bilal KARACA                                 

                     Kurul Üyesi                                                        Kurul Üyesi           

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul