• Karar No: 2007/UM.Z-1319
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :6
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1319
Şikayetçi:
 Mikromed Tıbbi Malzeme San. Tic. Ltd. Şti., Yeni Çamlıca Mah. Burak Sok. No:15 Tem Yanyol 34779 Ataşehir - Ümraniye/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Beykoz Devlet Hastanesi Baştabipliği, Tepeüstü Cad. No:1 34800 Paşabahçe - Beykoz/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7678
Başvuruya konu ihale:
 2007/1810 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Cihaz Kullanım Karşılığı Mikro Sistem Otoanalizörü Kitleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 07.01.67.0027/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Beykoz Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 06.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Cihaz Kullanım Karşılığı Mikro Sistem Otoanalizörü Kitleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mikromed Tıbbi Malzeme San. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 12.03.2007 tarih ve 7678 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede firmalarınca iş deneyim belgesinin sunulduğu, ancak ihale komisyonu tarafından bulunamadığı, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine aykırı olarak teklif tutarı okunmadan firmalarınca sunulan teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale günü idareye evrağın yerinin söylenildiği ve tekrar inceleme talebinde bulunulduğu, ancak idarece bu saatten sonra değişiklik yapılamayacağının belirtildiği iddia edilmektedir.

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.1. maddesinin, “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.”,

 

7.4.1 maddesinin, “Bu ihalede benzer iş olarak , Cihaz Kullanım Karşılığı Kit Alımı işine ait yapılmış olan işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, anılan ihalede 3 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından isteklilerce teklif edilen fiyatlar tutanağına başvuru sahibinin teklif tutarının yazılmadığı, uygun olmadığı için değerlendirme dışı bırakılan teklif zarflarına ilişkin ihale komisyonu tutanağı düzenlendiği ve başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınmama nedeni olarak, iş deneyim belgesi eksik denildiği, söz konusu belgenin bir suretinin başvuru sahibine elden verildiği, zarf açma ve belge kontrol tutanağında ise iş deneyim belgesi bölümüne eksi (-) işareti konulduğu görülmüştür. Ancak, başvuru sahibi tarafından sunulan teklif zarfında iş deneyim belgesinin var olduğu tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanunun “Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması” başlıklı 30 uncu maddesinde,Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. ...

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. ...” hükmü,

“Tekliflerin Alınması ve Açılması” başlıklı 36 ncı maddesinde, “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

“Tekliflerin Değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde, “... Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. ...” hükmü mevcuttur.

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, başvuru sahibince sunulan iş deneyim belgesinin mevcut olduğu anlaşılmakla birlikte, anılan Kanun hükmü uyarınca söz konusu belgenin ilk oturumda ihale komisyonunca bulunamamış olması ve hazır bulunanlar önünde eksik belge olduğu beyan edildiğinden, ihalenin yeniden ihyası imkansız hale gelmiştir.

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen eşit muamele ve güvenirlik ilkesinden hareketle, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul