En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1320
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :7
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1320
Şikayetçi:
 Tekno-Kim Tıbbi Malzemeler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Girne Mahallesi (Maltepe Sanayi Sitesi) Irmak Sokak H Blok 7 Maltepe/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Orgeneral Nafiz Gürman Cad. Kocamustafapaşa Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2007 / 7896
Başvuruya konu ihale:
 2006/169850 İhale Kayıt Numaralı “Patoloji Servisi Sarf Malzemesi İhtiyacı (13. Kalem - Mikrotom Bıçağı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 07.01.71.0105/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 28.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Patoloji Servisi Sarf Malzemesi İhtiyacı (13. Kalem - Mikrotom Bıçağı)” ihalesine ilişkin olarak Tekno-Kim Tıbbi Malzemeler İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 01.03.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2007 tarih ve 7896 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye teklif verdikleri, ancak teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygun olduğu, değerlendirme dışı bırakılmalarının ihale dokümanına aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhale komisyonu tarafından teklifler açılıp değerlendirmeye başlandıktan sonra 15.01.2007 tarihli ara kararıyla başvuru konusu kalemde “en avantajlı teklif veren ilk üç firmadan numune istenilmesine  karar verildiği, verilen bu numunelerin değerlendirilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde;

 

Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmü ile;

 

İdari Şartnamenin 7.3.3. maddesinde;

 

İstekli teklif ettiği ürüne ait numuneleri komisyonun istediği zamanda komisyona sunacaktır.” şeklinde bir düzenlemeye yer verildiği görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanununa göre isteklilerin tekliflerinin ihale tarihi itibariyle nesnel ve kamu yararı gerekleriyle örtüşür şekilde değerlendirilmesi esastır. İdarece tekliflerin alınmasından sonra isteklilerden değerlendirmeye esas olacak şekilde numune istenilmesi ve bu numunelere dayanılarak tekliflerin değerlendirilmesi 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 5 inci maddesinde yer alan eşitlik ve rekabet ilkelerini ihlal ettiği gibi tekliflerin değerlendirilmesinde nesnel nitelikte değerlendirme yapılmasını engelleyecek sonuç ortaya çıkardığı açıktır. Dolayısıyla idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde yer alan düzenleme de istekliler arasında eşitlik ilkesini ihlal ettiğinden yukarıda belirtilen hükümlere aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul