En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1321
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :8
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1321
Şikayetçi:
 Allenwest Wallacetown Limited Şirketi Temsilcisi, MTM Makine Tic. Müm. Müş. Ltd. Şti., Vekili: Av.Demet Uslu Atatürk Bulvarı 199/a-22 06680 Kavaklıdere/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (Dış Alımlar Şube Müdürlüğü),Hipodrum Cad. 12 06330 Akköprü Yenimahalle/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9301
Başvuruya konu ihale:
 2006/190730 İhale Kayıt Numaralı “510-gli/3738 Referanslı Kuru Tip Antigrizu Trafo” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.04.2007 tarih ve 07.02.05.0105/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı (Dış Alımlar Şube Müdürlüğü)’nce 06.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “510-gli/3738 Referanslı Kuru Tip Antigrizu Trafo Alımı” ihalesine ilişkin olarak Allenwest Wallacetown Limited Şirketi Temsilcisi, MTM Makine Tic. Müm. Müş. Ltd. Şti.’nin 07.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  26.03.2007 tarih ve 9301 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sözkonusu ihaleye teklif verdikleri ancak teklif mektubunun tercümesindeki teklif bedelinin yazı ve rakamla aynı olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları ancak bu hatanın sehven yapıldığı bu nedenle tekliflerinin değerlendirilmesi gerektiği dolayısıyla idarece geçerli teklif kalmadığından bahisle ihalenin iptaline karar verilmesinin mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin teklif mektubunun Türkçe tercümesinde rakamla ₤867.596.-, yazıyla “YirmialtıbinbeşyüzyirmibirEURO” teklif bedeli olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Buna ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında;

 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur. “ hükmü ile,

 

İşe ait idari şartnamenin 19. maddesinde;

 

Teklifin Dili; Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunun değerlendirilmesinde Türkçe tercümenin dikkate alınacağı yukarıda belirtilen düzenlemelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata ve ihale dokümanına bir aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul