En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1322
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :9
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1322
Şikayetçi:
 Gökhan Yıldız (Ece Medikal Tic.), Şair Fuzuli Cad., Baykan Ap. No:8/1 ESKİŞEHİR Av. Fatma SAÇAK AKBULUT Toros Sok. 7/17 Sıhhiye/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Yenidoğan Mah. Şehit Serkan Özaydın Cad. No: 6 Devlet Hastanesi Üstü 26060 Merkez ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/45736 İhale Kayıt Numaralı “2006 Yılı 155 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (98,99,110,111,116,141,144,145,146. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.03.2007 tarih ve 07.07.69.0200/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda ve 10.04.2007 tarih ve 07.07.69.0200/2007-1E sayılı Ek Esas İnceleme Raporunda;

 

            Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 20.06.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2006 Yılı 155 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (98,99,110,111,116,141,144,145,146. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Gökhan Yıldız (Ece Medikal Tic.)’ın 21.08.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.08.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  08.09.2006 tarih ve 27477 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

Kamu İhale Kurulunun 02.10.2006 tarih ve 2006/UM.Z-2303 sayılı kararıyla, başvurunun reddine, iddiaların incelenmesine geçilmesine, incelemenin İdarece yapılmasına karar verdiği,

 

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Gökhan Yıldız tarafından açılan davada, Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 07.02.2007 gün ve Y.D. İtiraz No:2007/495 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verdiği,

 

Bunun üzerine Kamu İhale Kurulunun 12.03.2007 tarih ve 2007/MK-21 sayılı kararla başvurunun itirazen şikayet başvurusu olarak değerlendirilmesine karar verildiği,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına;

                          

    Mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığına bildirilmesine;

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; müvekkili olan firmanın 2006 yılı tıbbi sarf malzemesi alımı ihalelerinde 98, 99, 110, 116, 141, 144, 145, 146’ncı kalemlerinde uygun teklif vermesine rağmen bu kalemlere ilişkin malzemelerin daha pahalı teklif veren firmalar üzerinde bırakıldığı, bunun üzerine 07.08.2006 tarihinde İdareye gerekçeli kararlarının sorulduğu, bu yazıya cevabın 14.08.2006 tarihinde kendilerine ulaştığı, bu cevaba istinaden 21.08.2006 tarihli dilekçeyle şikayette bulundukları, İdarenin şikayetlerini 21.08.2006 tarihli yazısıyla 4734 sayılı Kanun uyarınca yasal süreler dolduğu için değerlendirmeye almadığı, İdarenin şikayetlerini süre yönünden reddetmesinin usulsüz bir işlem olduğu, teklif ettikleri ürünlerin teknik şartnameye uygun olduğu, idarenin daha pahalı olan ürünleri almak için tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğde:

 

“4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca kesinleşen ihale kararının ihale üzerinde bırakılan dahil bütün isteklilere bildirilmesi üzerine, teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenler tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde idareye yazılı talepte bulunarak tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmeme gerekçelerinin bildirilmesini isteyebilir. İdare tarafından talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerin bildirilmesi zorunludur. Tekliflerinin değerlendirmeye alınmama ya da uygun görülmemesine karşı yapılacak şikayet başvurusunda, istekliler kararın gerekçelerinin bildirilmesiyle şikayet konusundan haberdar olduklarından sürenin hesabında ihale kararının bildirim tarihinin değil, kararın gerekçelerinin bildirim tarihinin esas alınması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Başvuru sahibinin 07.08.2006 tarihinde İdareye gerekçeli kararını sorduğu, bu yazıya cevabın 14.08.2006 tarihinde kendilerine ulaştığı, bu cevaba istinaden 21.08.2006 tarihli dilekçeyle şikayette bulundukları, İdarenin şikayetlerini 21.08.2006 tarihli yazısıyla 4734 sayılı Kanun uyarınca yasal süreler dolduğu için değerlendirmeye almadığı tespit edilmiştir.  Tebliğ hükmü gereğince, isteklinin gerekçeli kararın tebellüğünden itibaren süresi içerisinde idareye başvurduğu anlaşılmış olup, idarenin başvuruyu süre yönünden reddetmesi Tebliğ hükmüne aykırıdır.

 

Başvuru sahibinin teklifi idare tarafından,

 

98’nci kalemde (Oksijen Maskesi Pediatrik) ve 99’ncu kalemde (Oksijen Maskesi Yetişkin); maske yüz anatomik şekline uygun, yumuşak, antialerjik olması gerekirken maskenin yapılan değerlendirmede uygun yumuşaklıkta olmadığı görüldüğü,

 

110’uncu kalemde (Trocar 10 mm) ve 111’nci kalemde (Trocar 5 mm); endoskopik el aletlerinin batına sokulup çıkarılması sırasında gaz kaçağını önleyen çift conta sistemi yeterli görülmemesi, kanülün üzerinde fiksatirin (çam ağacı, grib veya çentik) bulunması gerekirken olmadığı görüldüğü,

 

116’ncı kalemde (Nebulizer Maskesi); sert plastikten ağız ve burun maskesi komple olması gerekmesine karşın, maske ağız ve burun kısmını tam kapatmadığından,

 

141’nci kalemde (Endoskopik Orta-Büyük Boy Klip Atıcı 5 mm); otomatik klip yükleme atma mekanizması olması gerekirken, birinci aşamada klipi çenelere yükleyen ikinci aşamada kapatan çift aşamalı klipleme fonksiyonunun yeterli olmadığı, otomatik klip yükleme atma mekanizmasının uygun olmadığı,

 

144’ncü kalemde (Dişsiz Tutucu); şaftın her iki tarafa 360 derece dönme özelliğinin bulunması gerektiği, tutaçın ergonomik yapıda olmadığı, tutaç üzerinde çeneleri birkaç sıklık dercesine kilitleyebilen bir düğmenin bulunması gerektiği, çene açıklığının en az 30 mm olması gerektiği, tutaç üzerinde çeneleri birkaç sıklık derecesinde kilitleyebilen bir düğmenin bulunması gerektiği, çene açıklığının en az 30 mm olması gerektiği, tutaç üzerinde çeneleri kilitleyen mekanizmanın yeterli olmadığı, iyi kavrama yapmadığı,

 

145’nci kalemde (Monopolar Makas); şaftın her iki tarafa 360 derece dönme özelliğinin bulunması gerektiği, makasın ucunun dipten uca kadar keskin olması gerektiği, tutaçın ergonomik yapıda olmadığı,

 

146’ncı kalemde (Uzun Dişli Tutucu); şaftın her iki tarafa 360 derece dönme özelliğinin bulunması gerektiği, , tutaç üzerinde çeneleri birkaç sıklık dercesine kilitleyebilen bir düğmenin bulunması gerektiği, tutaç üzerinde çeneleri kilitleyen mekanizmanın yeterli olmadığı, iyi kavrama yapmadığı,

 

Gerekçeleriyle teknik şartnameye uygun olmadığından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

İdari Şartnamenin 7.3.4’üncü maddesinde:

 

“Tıbbi malzeme ihalesinde kazanan firmalar mutlaka numune getirecektir, bilirkişi komisyonuna sunulmak üzere teklif edilen ürünler teknik şartnameye uygun olacaktır, broşür ve katalog kesinlikle kabul edilmeyecektir.” düzenlemesi yapılmıştır .

 

İdare tarafından teslim alınan numuneler üzerine, iki ihale komisyonu üyesi tarafından inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede, bazı kalemlere ilişkin başvuru sahibinin teklifinin, teknik şartnamede istenilmiş olan sistemlerin yeterli olmadığı, uygun olup olmadığı gibi sübjektif değerlendirmelerle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. İdarelerce teknik şartnameye uygunluğun, objektif kriterler uyarınca değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) İdari şartnamenin 7.2.1’inci maddesinde:

 

“Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi  veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı  bankalardan alınacak belgelerin (standart formlar KİK030.0/M ve KİK030.1/M) verilmesi zorunludur. Banka referans mektubunun (standart form KİK030.1/M) ihale veya son başvuru tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.”

 

Düzenlemesi yer almaktadır. İhale komisyonu tarafından düzenlenen belge kontrol tutanağında Gökhan Yıldız (Ece Medikal Tic.)’ın banka referans mektubunun teklif kapsamında sunulmuş olduğunun belirtildiği görülmüş, ancak idarece gönderilmiş olan ihale dosyasında Gökhan Yıldız (Ece Medikal Tic.) tarafından sunulmuş olan banka referans mektubuna rastlanılmamıştır. Bunun üzerine idareden, bu belge sunulmuş ise belgenin aslına uygun olduğu idarece onaylanmış bir örneğinin gönderilmesi, sunulmamış ise belge kontrol tutanağında “var” gözükmesinin nedeninin bildirilmesi istenilmiştir. İdare tarafından gönderilen, Hastane Baştabibi Uz. Dr. A. Burak ERDİNÇ imzalı yazıda, Gökhan Yıldız (Ece Medikal Tic.)’a ait banka referans mektubunun verilen ihale teklif zarfında olmadığı, belge kontrol tutanağında sehven yanlışlık yapıldığı belirtilmektedir. İdare tarafından gönderilmiş olan yazı çerçevesinde, banka referans mektubunu ibraz etmemiş olan isteklinin ihale dışı bırakılması gerekmektedir.

 

2) İhalenin ilgili kalemleri üzerlerinde bırakılan Can-Med Medikal Gereç. San. Tic. Ltd. Şti., Ertürk Med. Sağlık Gereç. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ostem Tıbbi Ürünler Bilg. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulmuş olan “İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname”lerinde (KİK027.0/M) ilgili standart forma aykırı olarak “ihale tarihi itibariyle” ibaresinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Can-Med Medikal Gereç. San. Tic. Ltd. Şti. ile 13.11.2006 tarihinde sözleşme imzalanmış, sözleşmenin imzalanmasından önce Can-Med Medikal Gereç. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 13.11.2006 tarihi itibariyle vergi borcu olmadığına ilişkin yazı ile 12.06.2006 tarihi itibariyle adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazı sunulmuştur. İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamesinde ihale tarihi itibariyle ibaresi bulunmayan firmanın sunmuş olduğu bu belgeler de isteklinin ihale tarihi itibariyle durumunu göstermemektedir. Can-Med Medikal Gereçleri Ltd. Şti’nin ihale tarihi itibariyle vergi borcunun olup olmadığı, mükellefiyetinin kayıtlı olduğu Tepebaşı Vergi Dairesi müdürlüğünden sorulmuş, gelen cevapta 20.06.2006 tarihi itibariyle vergi borcunun olmadığı ifade edilmiştir.

 

Daha önce 12.06.2006 tarihi itibariyle adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin yazı sunmuş olan şirket müdürü Cem Aydınoğlu’nun ihale tarihi itibariyle adli sicil kaydı olup olmadığı, Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne sorulmuş olup, gelen cevapta eski tarihli sorgulama dökümü alınamadığı belirtilmiş, ancak Cem Aydınoğlu’nun en son tarihli (05.04.2007) adli sicil sorgulaması sonucunda adli sicil ve adli sicil arşiv kaydının bulunmadığı belirtilmiştir. Gelen yazıdan, Cem Aydınoğlu’nun adli sicil ve adli sicil arşiv kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, her ne kadar Can-Med Medikal Gereçleri Ltd. Şti tarafından İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütnamesinde ihale tarihi itibariyle ifadesi yer almamakta ve bu Taahhütname kapsamında sunulmuş olan belgeler isteklinin ihale tarihi itibariyle durumunu göstermemekte ise de, resmi kurumlarca yapılan yazışmalar sonucunda ihale tarihi itibariyle Taahhütnamede belirtilen ihale dışı bırakılacak ve ihaleye katılamayacak olanlar kapsamında olmadığı anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle tespit edilen mevzuata aykırılıkların esasa etkili olmadığı kanaatine varılmıştır.

 

Ertürk Med. Sağlık Gereç. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ostem Tıbbi Ürünler Bilg. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulmuş olan belgelerin ihale tarihi itibariyle ve ihale tarihini kapsar şekilde sunulduğu anlaşılmıştır. İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname, sözleşmenin imzalanmasından önce, ilgili belgelerin mevzuata uygun şekilde verilmesini sağlamak için istenilmektedir. Ertürk Med. Sağlık Gereç. Tic. San. Ltd. Şti. ve Ostem Tıbbi Ürünler Bilg. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulmuş olan taahhütnameler, her ne kadar ihale tarihi itibariyle ibaresini içermemekteyse de, Taahhütnameye ilişkin belgeleri mevzuata uygun şekilde verdikleri anlaşıldığından, tespit edilen aykırılığın esasa etkili olmadığı düşünülmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) 4734 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına;

 

2) Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale kontrol tutanağındaki çelişki ile ilgili değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun idarenin bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul