• Karar No: 2007/UM.Z-1323
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :12
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1323
Şikayetçi:
 Onur Elektrik İnşaat Tic. San. Ltd. Şti., Eski Zerbank Sok. Yılmazlar İşhanı No:10 VAN
 İhaleyi yapan idare:
 Muş Devlet Hastanesi Başhekimliği, İstasyon Caddesi 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.03.2007 / 7155
Başvuruya konu ihale:
 2007/2464 İhale Kayıt Numaralı “Trafo, Jeneratör, UPS, Ana Pano Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2007 tarih ve 07.01.54.0207/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muş Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 06.02.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Trafo, Jeneratör, UPS, Ana Pano Alımı” ihalesine ilişkin olarak Onur Elektrik İnşaat Tic. San. Ltd. Şti.’nin 22.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet[başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 06.03.2007 tarih ve 7155 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.02.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdarenin firmalarının teklifini geçerli saymama gerekçesi olarak, yaklaşık maliyet fiyatından yüksek fiyat vermiş olmalarını gösterdiği, Kanunda mal alım ihalelerinde “idarelerin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet fiyatından yüksek fiyat veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayarak ihale dışı bırakılır.” anlamına gelecek hiçbir hükmün olmadığı, bundan dolayı idarenin yapmış olduğu bu uygulamanın Kanuna aykırı olduğu,

 

            2) İdarenin düzenlemiş olduğu şartnamede, jeneratörün teslimi aşamasında jeneratöre ait TSE belgesinin isteneceği ve bu belgesi olmayan ürünlerin alınmayacağı belirtildiği halde, ihalede en uygun teklifi veren firmanın getirmeyi taahhüt ettiği jeneratör için bu belgesinin olmadığı, bu firmanın vermeyi taahhüt ettiği ürün TSE belgesine sahip olmadığı için idarenin böyle bir markayı vermeyi taahhüt eden firmayı yeterli görmesinin uygun olmadığı,

 

            3) İdarenin başvuru süreleri konusunda yapmış olduğu değerlendirmede hata yaptığı,

 

            4) İdarenin böyle bir işi mal alım ihalesi gibi ihale etmesinin kanuna aykırı olduğu, çünkü söz konusu işte alınan mal kalemlerinden daha çok işçilik işlerinin bulunduğu,

 

            5) İdareye yapmış oldukları itirazın kimler tarafından incelemesinin yapıldığı ve söz konusu kararları kimlerin almış olduğunun belirtilmediği, firmalarına gönderilen yazılarda idare yetkilisi ile ihale yetkilisinin aynı kişi olduğu, bu durumun kanuna uygun olmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

           

            Kamu İhale Genel Tebliğinin XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi bölümünün C. Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler alt bölümünde;

 

“İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve  bütçe ödeneklerini de göz önünde  bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda  takdir hakkına sahiptir.

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak  kabul edilebilir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmadığı, teklif ettiği fiyatın yaklaşık maliyetin üstünde olması nedeniyle ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirilmediği tespit edilmiştir. Kamu ihale genel tebliğinin yukarıdaki hükmü ekonomik açıdan en avantajlı teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması durumunda, ihalenin yaklaşık maliyetin üzerinde verilen teklif üzerinde bırakılabilmesi için idareye bir takdir yetkisi vermektedir. İncelenen ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif yaklaşık maliyetin altındadır. Bu hükmün başvuru sahibi hakkında uygulanması imkanı bulunmamaktadır. Başvuru sahibinin iddia ettiği gibi, idarelerin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet fiyatından yüksek fiyat veren isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayarak ihale dışı bırakılır şeklinde bir düzenleme olmasa da, başvuru sahibi incelenen ihalede değerlendirme dışı bırakılmamış olup, sadece teklif ettiği fiyat yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu için ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirilmemiştir. Başvuru sahibinin teklif ettiği fiyat ile yaklaşık maliyet arasındaki fark dikkate alındığında idarenin başvuru sahibini ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak değerlendirmemesinin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen idari şartnamenin 7 nci maddesinin “makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.3. alt maddesinin d fıkrasında isteklilerin trafo teknik şartnamesinin “4.3. teklifle verilecek belgeler” başlıklı bölümünde istenilen belgeleri verecekleri, güç transfarmatörleri teknik şartnamesinin “teklifle birlikte verilecek belgeler başlıklı” 4.3. maddesinde teklif sahiplerinin üretici firmaya ait TSE belgesini teklifleri ile birlikte verecekleri, hüküm altına alınmıştır.

 

            İhale işlem dosyasının incelenmesinden ihale üzerinde kalan İndeks firmasının teklif ettiği cihazı kendisinin ürettiği ve kendisine ait TSE belgesini ihale teklif zarfı içerisinde idareye sunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Başvuru sahibi 3, 4 ve 5 inci iddialarını, idareye yaptığı şikayet başvurusunda ileri sürmediği için bu iddialar iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusunu idare, cevaplandırdıktan sonra aynı cevap yazısında; “Ayrıca şikayet başvurunuzun 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen süre içerisinde kurumumuza ulaşmaması sebeplerinden dolayı başvurunuzun uygun bulunmadığına…” şeklinde cevap vermiştir.

 

            4734 sayılı Kanununun 41 inci maddesinin 2 nci fıkrasında teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen isteklilerin idareden, değerlendirmeye alınmama veya uygun görülmeme gerekçelerini sormalarına ilişkin başvuru ve cevap verme süreleri düzenlenmiştir. 41 inci maddede düzenlenen süreler başvuru süreleri değildir. İdareye başvuru süresi 4734 sayılı Kanunun “İdare Tarafından İnceleme” başlıklı 55 inci maddesinde düzenlenmiştir.

 

            İdare şikayet başvurusuna verdiği cevapta başvuru süreleri konusunda yaptığı değerlendirmede hata yapmış olsa da başvuru sahibinin iddialarını cevaplandırmış olup, yapılan bu hata ihalenin sonucuna etkili bir hata değildir. Bu nedenle başvuru sahibinin üçüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhale onay belgesinde işin niteliğinin; Jeneratör, Kesintisiz Güç Kaynağı, Alçak Gerilim Dağıtım Sistemi ve Trafo Alımı, idari şartnamede ihale konusu malın adının; “Trafo, Jeneratör, UPS, Ana Pano Yenileme ve Tesisatı İşi Alımı”, miktarı ve türünün; 1 Adet 750 KVA Jeneratör, 1 Adet 120 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı, 1 Adet 160 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı, 1 Adet Pano (Alçak Gerilim Dağıtım Sistemi), 1 Adet 1000 KVA Trafo olduğu ifade edilmiştir. İlanda da malzemenin cinsi olarak aynı bilgilere yer verilmiştir.

 

            Görüldüğü gibi yapılan ihale bir mal alımı ihalesidir. Bu nedenle başvuru sahibinin dördüncü iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdareye Şikayet” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale yetkilisi, bizzat yapacağı veya işin niteliğine göre bir veya birden fazla raportöre yaptıracağı inceleme sonuçlarına göre, şikayetle ilgili kararını verir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            İhale yetkilisi adı geçen yönetmeliğin yukarıdaki hükmü gereğince başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusunu bizzat yaptığı inceleme sonuçlarına göre cevaplandırmıştır. Başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararında ihale yetkilisi yerine idare yetkilisi yazılmış olup, böyle bir yazım hatasının yapılması ihalenin esasına etkili değildir. Ayrıca idare yetkilisinin aynı zamanda ihale yetkilisi olmasında kamu ihale mevzuatı açısından bir engel bulunmamaktadır. Bu nedenle başvuru sahibinin beşinci iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

               

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul