En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1325
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :15
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1325
Şikayetçi:
 Dünya Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti., İvedik Organize Sanayi Dericiler Sitesi 615.Sokak 11 Ostim/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Van Devlet Hastanesi Baştabipliği, Vali Mithatbey Mah. 65100 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2007 / 8626
Başvuruya konu ihale:
 2007/6524 İhale Kayıt Numaralı “Röntgen Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 07.01.91.0105/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Van Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Röntgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dünya Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2007 tarih ve 8626 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin teknik şartnamesinde konulan “Teklif edilen sistemin bütün parçaları (tüp ve aksesuarlar hariç) aynı markanın orijinal parçaları olmalıdır.” şartının rekabeti engellediği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin ihale dokümanı aldığı ancak ihaleye teklif vermediği anlaşıldığından inceleme ihale dokümanı ile sınırlı olarak inceleme yapılmıştır.

 

            İşe ait teknik şartnamenin “VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER” başlıklı 2. kısmında “Teklif edilen sistemin tüm parçaları (tüp ve aksesuarlar hariç) aynı markanın orijinal parçaları olmalıdır.” Düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

            Buna ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde;

 

            İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. “ yer almaktadır.

 

            İdareler teknik şartnamelerini düzenlerken verimliliği ve fonksiyonelliği dikkate alarak düzenleme yapmaları, anılan hükme aykırı olacak şekilde bir düzenlemeye yer vermemeleri gerekmektedir. İdarenin başvuru konusu düzenlemesi anılan hükme göre değerlendirildiğinde, sistemi oluşturan tüm parçaların aynı marka olmasını öngörülmediği, asli ve zorunlu unsurlarla ilgili olarak aynı marka olma şartının arandığı, dolayısıyla bu düzenlemenin anılan hükme aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul