En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1326
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :16
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1326
Şikayetçi:
 Bağlar Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Gıda Toptancılar Sitesi 8. Blok No: 8-9/b DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Diyarbakır E- Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, 5 Nisan Mah. Emek Cad. Üzeri 21090 Bağlar/DİYARBAKIR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.03.2007 / 8503
Başvuruya konu ihale:
 2007/8646 İhale Kayıt Numaralı “ Muhtelif Kuru Gıda Alımı (42 Kalem)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 07.01.85.0197/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Diyarbakır E- Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nce 02.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Muhtelif Kuru Gıda Alımı (42 Kalem)” ihalesine ilişkin olarak Bağlar Gıda  san. Tic. Ltd. Şti.’nin 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.03.2007 tarih ve 8503 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) İdare tarafından başvuru sahibi firma dahil diğer firmalara da Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 52 nci maddesinde belirtilen ve bu Yönetmeliğin ekinde yer alan KİK006.0/M numaralı alındı belgesinin onaylanarak verilmediği,

 

2) Posta ile gönderilmeyen ve teslim eden yetkili temsilcisi veya vekili tarafından da getirilmeyen bir zarfın son teslim saatinden yaklaşık 13-15 dakika sonra işleme alınması 4734 sayılı Kanun ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine açıkça aykırılık oluşturduğu,

 

3) Diğer tekliflerin yaklaşık maliyetin çok üstünde olduğu gerekçesiyle idare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenmediği, bu durumun 4734 Sayılı Kanuna ve ikincil mevzuatına aykırı olduğu,

 

4) İhaleye katılan isteklilerin bir kısmının teklif mektuplarının kaşesiz veya imzasız olması nedeniyle idare tarafından değerlendirme dışı bırakıldığı, bu hususlara ilişkin eksiklik tamamlatma yoluna gidilmediği,

 

5) İhalenin üzerine bırakıldığı MCS San. ve Tic. Ltd. Şti. ´nin iş bitirme belgesinin bu ihalede istenen İş bitirme belgesine uygun olmadığı iddia edilmekte ve itirazen şikayet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında, “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir.” hükmü öngörülmüş olup Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde de bu konuya ilişkin olarak KİK006.0/M nolu Teklif Zarfı Alındı Belgesi  standart formu düzenlenmiştir.

 

Firmaya teklifin alındığına ilişkin sıra numaralı alındı belgesi verilmemiş olmakla birlikte ihale dosyası içinde idare tarafından düzenlenmiş teklif zarflarının teslim alındığına dair sıra numaralı standart form mevcut olduğundan firma için hak kaybı doğuracak nitelikte bir durum da oluşmadığından bu iddia yerinde görülmemiştir.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde, “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir” hükmü yer almaktadır.

           

İşe ait idari Şartnamenin 23.2 nci maddesinde, “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın istekliye iade edilir.”

 

31.1 inci maddesinde, “Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar idareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Anılan hükümler uyarınca, tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilmesi, bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmemesi ve açılmaksızın istekliye iade edilmesi gerekmektedir.

 

İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, idareden faks marifetiyle alınan yazıya göre, onbir (11) isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, Standart Form KİK006.0/M İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi’ne göre, altı (6) isteklinin ihaleye teklif verdiği, anılan Belge uyarınca, tekliflerin tamamının ihale tarih ve saati olan 02.03.2007 günü saat:10.00’dan önce verildiği, yine, Standart Form KİK007.0/M Alınan İhale Teklif Zarflarının ihale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak’a göre, idare tarafından alınan teklif zarflarının 02.03.2007 günü saat:10.00’da ihale komisyonu tarafından teslim alındığı tespit edilmiştir.

 

Bu nedenle, idarece yapılan işlemlerin 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine ve İşe ait idari Şartnamenin 23.2 ve 31.1 inci maddelerine uygun olduğu ve başvuru sahibinin  iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

Ekonomik açıdan en avantajlı tekliflin “en düşük fiyat esasına” göre belirlendiği ihalede,  idarenin, ihaleyi, yaklaşık maliyetin altında tek teklif olan ve en düşük fiyatı teklif eden MCS San. ve Tic. Ltd. Şti. firması üzerinde bıraktığı, diğer bütün isteklilerin tekliflerinin “idarece tespit edilen yaklaşık maliyetin çok üstünde” olduğu ve tekliflerinin idarece bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatı birlikte değerlendirildiğinde idarenin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlememesi mevzuata aykırı olmakla birlikte bu aykırılık esasa etkili görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak;    

 

Teklif mektuplarının nasıl sunulması gerektiği konusunda 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde “Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin teklif mektuplarının şeklini düzenleyen 49 uncu maddesinde “Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a)   Yazılı olması,

b)   İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c)   Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

d)    Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

e)    Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.”

 

düzenlemesi mevcuttur. Ayrıca ihale işlem dosyasında bulunan idari şartnamenin 24.2 nci maddesinde de benzer düzenlemenin olduğu görülmektedir.

 

Yukarıda belirtilen hükümler göz önüne alındığında; Hocaoğlu İnş.Taah. Tic. San. Ltd. Şirketinin birim fiyat teklif mektubunda teklif vermeye yetkili kişinin “Ad, soyad veya ticaret unvanı” nın bulunmaması, Emaş Gıda Tem. İnş. Nak. Zücc. San. Tic. Şirketinin birim fiyat teklif mektubunda teklif vermeye yetkili kişinin “Ad, soyad veya ticaret unvanı”nın ve imzasının olmaması nedenleriyle idarece değerlendirme dışı bırakılmalarında kamu ihale mevzuatına aykırılık görülmemiştir.

 

 

5) Başvuru sahibinin beşinci iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde, ihale konusu işin adının, “Yiyecek Alımı” olarak belirtildiği; diğer taraftan, ihale ilanının 2.a maddesinde alımı yapılacak gıda maddelerinin “muhtelif kuru gıda”, “piknik reçel”, “piknik tereyağı”, “bal”, “meyve suyu”, “piknik tahinli pekmez”  olarak sayıldığı görülmüştür.

 

İhale ilanının 4.4 üncü maddesinde ve idari şartnamenin 7.4.1 inci maddesinde “Bu ihalede benzer iş olarak, isteklinin kamu kuruluşlarına kuru gıda mamulleri satışını yaptığına dair benzer işler” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan, Bağlar Belediye Başkanlığı tarafından tanzim edilen 08.12.2004 tarih ve 306 sayılı “İş Deneyim Belgesinde” (Yüklenici İş Bitirme Belgesi), belgeye konu olan “işin adının” “7 kalem Muhtelif gıda satın alınması işi”,  “İşin Türü ve Miktarının” ise “Gıda Alımı” (Pirinç, makarna, kırmızı mercimek, toz şeker, kuru fasulye, ayçiçek, çay) olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul