• Karar No: 2007/UM.Z-1328
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :18
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1328
Şikayetçi:
 H. Hüseyin Denizhan DENİZHAN Medikal , Sümer Mah. 100 Sok. No:1 S.Elitaş Apt. 1 Kat:1 D:1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Üniversite Caddesi Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.03.2007 / 9561
Başvuruya konu ihale:
 2006/174366 İhale Kayıt Numaralı “Beş Kalem Malzeme (1.Grup 1.,2.,3. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 07.02.13.0063/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 30.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Beş Kalem Malzeme Alımı” ihalesinde “1.Grup 1.,2.,3. Kalemlerine” ilişkin olarak H. Hüseyin Denizhan Denizhan Medikal’ in 15.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 29.03.2007 tarih ve 9561 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Şikayete konu 1.Grup 1.,2.,3. Kalemlerde İhale sürecinde yapılan mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Bahse konu ihalenin 1. Grup 1,2,3 üncü kalemlerini teklif verdikleri, idarenin 1. kalemde Teknik Şartnamenin 2 ve 6 ncı maddesine uymadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif ettikleri ürünün Teknik Şartnameyi karşıladığı,

 

Ayrıca, 1.Grup 2 ve 3 üncü kalemlerde numune vermelerine ve numunelerin hastane maktu evrakıyla İdareye teslim edilmesine ve Teknik Şartnameye birebir uyulduğunun beyan edilmesine rağmen idarece numune verilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale işlem dosyasının incelenmesinde; İdari Şartnamenin 7.3.5.2 maddesinde numune istenilmesine rağmen numunelerin İdareye verildiğine ve değerlendirilmesine ilişkin evrakların ihale dokümanı içerisinde bulunmamakta olup, sadece 12.03.2007 tarihli komisyon kararının yer aldığı, söz konusu komisyon kararında Denizhan Medikal Hasan Hüseyin DENİZHAN’ın 1 Grubun 2 ve 3 üncü kalemine ve 2 Gruba numune teslim etmediği, sadece 1 Grubun 1. kalemine numune teslim ettiği, diğer isteklilerin tüm gruplara kendilerine tanınan sürede numunelerini teslim ettiği, numuneler üzerinde yapılan değerlendirme sonucunda Denizhan Medikal’in 1.Grup 1. kalemine teklif ettiği ürünün Teknik Şartnamenin 2 ve 6. maddelerine uygun bulunmadığı, Şartnameye uygun teklif vermeyen Denizhan Medikal firmasının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir görülmüştür.

               

Başvuru sahibinin İdare kayıtlarına 16.03.2007 tarih ve 2904 sayı ile giren 15.03.2007 tarihli şikayet dilekçesi ekinde Malzeme Planlama Birimi antetli kağıdına Numune Teslim Alma Tutanağında 80003463 kodlu Lineer kapatıcı kesici stapler 75-80 mm, 80003465 kodlu lineer kapatıcı kesici stapler kartuşu 75-80mm, 80003461 lineer kapatıcı kesici stapler kartuşu 75-80mm malzemelerde 1’er adet numune verildiği belirtilmiş, söz konusu Tutanakta firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesinin bulunmasına rağmen, İdare personelinin imzası bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Bunun üzerine, İdareden 05.04.2007 tarih ve 552 sayılı yazı bilgi belge istenilmiş, İdareden gönderilen 09.04.2007 tarih ve 2108 sayılı yazıda özetle; “İhaleyi 3 firmanın teklif verdiği, Tyco ve İnterfarma firmalarının Ethicon ve A. Sutures markalı ürünleri teslim ettiklerine dair belgelerin ekte sunulduğu,

Söz konusu ihaleye Denizhan medikal firmasının teklif vermiş olduğu malzemelerden 1 Grupta 1 nolu (80003463 kodlu lineer kapatıcı-kesici stapler 75-80 mm) için birimlerine numune teslim etmiş olup, diğer iki kalem için numune teslim etmediği,

Denizhan Medikal Şirketinin temsilcisinin hastane Malzeme Planlama Birimine uygunluk değerlendirmesi yapılması amacıyla numune getirdiğinde, büro elamanları tarafından ihaleye istinaden teslim etmesi gereken numunelere yönelik Tutanak hazırlandığı ve firma tarafından imzalanmasının istenildiği, büro elemanları tarafından imzalanmadan önce numunelerin kontrol edildiği ve eksik olduğunun görülerek firma yetkilisine açıklama yapıldığı, ancak firma yetkilisinin 1 Grup 1. kalemine istinaden teslim etmiş olduğu numunenin diğer teklif etmiş olduğu kalemler içinde geçerli olduğunun görevliye ifade edildiği, bu ifade üzerine diğer kalemlere ait numuneler getirilmediğinden görevli tarafından Numune Teslim Tutanağının imzalanmadığı, söz konusu belgedeki defter sıra no, numune teslim alma defterindeki sıra numarasını göstermekte olup, bu satır incelendiğinde firmanın sadece 1 adet malzeme teslim etmiş olduğunun açıkça görüleceği, bu görüşmeler sırasında firma yetkilisinin teslim işlemlerini tamamlamadan ofisi terk ettiği, çalışanlarının bu belgede imzasının olmamasının ve bununla birlikte imza karşılığı numune teslimlerinin kayıt altında tutulduğu defterde firma temsilcisinin imzasının olmaması, firma temsilcisinin işlemler bitmeden uygun olmayan tip, sayı ve koşullarda numuneyi Malzeme Planlama Birimini terk ederek gittiğini doğruladığı, Teslim Tutanağının ve defterin yazıları ekinde olduğu,

Firma yetkililerinin kendilerine değerlendirme sonuçları beyan edildikten sonra büro elemanlarının yoğunluğundan faydalanarak eksik numune teslim edilmiş olan Teslim Tutanağını bu tarihten sonra gelerek imzaladıkları, bu durumunda firmanın art niyetini açıkça gösterdiği,

1-Söz konusu firmanın numunelerini uygun biçimde teslim etmediği,

2-Numunelerin bu koşullarda teslim alınmayacağı sözlü olarak belirtildiği sırada teslim işlemleri tamamlanmadan izinsiz olarak ofisi terk etmiş oldukları,

3-Yine uygunluk değerlendirmesi yapılan ürünün teknik şartnameye uygun olmadığının tespitinin yapıldığı,

4-İlgili ihaleye katılan diğer tüm firmaların teklif ettiği tüm ürünlerin uygunluk raporu aldığının tespit edildiği…” belirtilmiştir.

           

30.01.2007 tarihinde İnterfarma ve Tyco Sağlık AŞ tarafından tüm kalemlerde numunenin verilmiş ve söz konusu Teslim Tutanağında firma yetkilileri ile İdare personelinin imzası bulunmaktadır.

 

İdarenin 09.04.2007 tarih ve 2108 sayılı yazısında numune teslim alma defteri olduğu belirtilen Defterin 58 inci satırında Denizhan Medikal’in saat 11.00’de şikayete konu kalemlerden 80003463 malzeme kodlu 1. kalem lineer kapatıcı kesici steplerden 1 adet numune verildiği ve söz konusu defterde firma yetkilisinin adının bulunduğu ancak imzasının bulunmadığı, diğer verilen numunelerin ise şikayete konu kalemlerle ilgisinin olmadığı görülmüştür.

 

30.01.2007 tarihinde düzenlenen tutanakta İnterfarma ve Tyconun ihale konusu tüm kalemlerde verdikleri numunenin uygun olduğu, başvuru sahibi Denizhan Medikal’in şikayete konu 1. Grup 1. kalemde verdiği numunenin Teknik Şartnamenin 2 ve 6. maddelerine uygun olmadığı, ihale konusu diğer kalemlere de numune verilmediği numunesi olmayan ürünlerin değerlendirilmediği belirtilmiştir.

 

İhale ilanının 4.3.4.2 ve İdari Şartnamenin 7.3.5.2 maddesinde “İstekliler teklif ettikleri ürünlere ilişkin numuneleri ihaleyi takip eden 3 işgünü mesai bitimine kadar, ihale komisyonunca incelenmek üzere E. Ü. Fakültesi Hastanesi Malzeme Planlama Birimine teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup süresinde numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır”,

 

Yine, İdari Şartnamenin kısmi teklif verilmesinin düzenlendiği 21.1 maddesinde “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler her bir grubun tamamına teklif vermek kaydıyla, gruplar halinde de kısmi teklif verebilir” düzenlemesini içermektedir.

 

Bahse konu ihaleye 2 grup halinde çıkılmış olup, 1 Grup ihale; 1. kalem 80003463 kod numaralı lineer kapatıcı-kesici stapler 75-80mm, 2.kalem 80003465 kod kod numaralı lineer kapatıcı-kesici stapler kartuşu 75-80mm, 3. kalem 80003461 kod numaralı 80003461 kod numaralı stapler kapatıcı-kesici stapler kartuşu (75-80 mm kalın doku 880)’den oluşmaktadır.

 

Başvuru sahibi firmanın şikayete konu kalemlerden İdari Şartnamenin 7.3.5.2 maddesi gereğince 1 Grup 1. kaleme ilişkin numune verildiği ve numune üzerinde yapılan incelemede de numunenin Teknik Şartnamenin 2 ve 6 ncı maddesine uygun olmadığının tespitinden sonra ihale komisyonunca anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına bir aykırılık bulunmamaktadır. Kaldı ki anılan firmanın İdari Şartnamenin 21.1 maddesinde “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İstekliler her bir grubun tamamına teklif vermek kaydıyla, gruplar halinde de kısmi teklif verebilir” denildiğinden 1.Grupta yer alan 2 ve 3 üncü kalemlere numune verilmemesi nedeniyle anılan firmanın 1. Grupta 1. kaleme verdiği numunenin Teknik Şartnameyi karşılayıp karşılamadığının tespiti yapılmaksızın 1 Gruptaki tüm kalemlerde teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekeceğinden başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasında ihale mevzuatına bir aykırılık bulunmamaktadır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin 1 Grup 2 ve 3 üncü kalemlere numune verildiğine ilişkin iddiasının İdarenin 30.01.2007 tarihli numunelerin teslim alındığına ilişkin defterde ve numunelerin değerlendirilmesinin yapıldığı Tutanakta söz konusu kalemlerde numune verilmediğinin belirtilmesi nedeniyle başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir. Bununla birlikte İdari Şartnamenin 21.1 maddesinde belirtildiği üzere tekliflerin grup bazında değerlendirilmesi esas olduğundan anılan firmanın 1. Grupta 1. kaleme verdiği numunenin Teknik Şartnamenin 2 ve 6 ncı maddelerini karşılamaması nedeniyle sadece bu kalemde değil 1.Grupta yer alan tüm kalemlerde de (1. Grup 2 ve 3 üncü kalemler) teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1-İhale ilanının 4.3.4.2 maddesinde ve İdari Şartnamenin 7.3.5.2 maddesinde “İstekliler teklif ettikleri ürüne ilişkin numuneleri ihaleyi takip eden üç iş günü mesai bitimine kadar, ihale komisyonunca incelenmek üzere E.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi Malzeme Planlama Birimine teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup süresinde numunelerini teslim etmeyen isteklilerin teklifleri ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhaleye teklif veren firmaların numunelerini ihale tarihinde verildiği görülmekle birlikte numunelerin ihale saatinden öncemi yoksa sonra mı verildiği tespit edilememiştir. Ancak ihale ilanları ve İdari Şartname hükmünden de anlaşılacağı üzere isteklilere teklif ettikleri ürüne ilişkin numuneleri ihaleyi takip eden üç iş günü mesai bitimine kadar verilme imkanı yaratılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde idareler, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği ve kamuoyu denetimini sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

 

Aynı Kanunun tekliflerin değerlendirilmesinin düzenlendiği 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında “Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu itibarla; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi durumunda, söz konusu numunelerin teklifler ile birlikte sunulmasının istenmesi gerekmektedir. Numunenin verilmesi yeterlik kriterleri arasında sayılmasına rağmen İdari Şartnamenin 7.3.5.2 maddesinde ihaleyi takip eden üç iş günü mesai bitimine kadar isteklilerce verilmesine imkan tanıyan düzenlemenin isteklilerin teklif zarflarının açılarak belge kontrollerinin yapılması ve teklif fiyatların açıklanmasından sonra numunelerin alınarak komisyonca değerlendirilmesinin yapılması ihale sürecini kesintiye uğratacağından Kanunun 5 maddesinde belirtilen temel ilkelerin sağlanmasını engelleyebileceği gibi 37 nci maddesinde belirtilen ihale sürecine ilişkin usule ve ihale sürecinin bütünlüğüne aykırı olacağından anılan Kanun maddelerine aykırıdır. Yapılan söz konusu düzenleme ihalenin iptalini gerektirmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Şikayete konu 1.Grup 1.,2.,3. Kalemlerde İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemler 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ikinci fıkrasının (b) bendi uyarınca düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler niteliğinde olduğundan, ihale kararının ve belirtilen ihale işlemlerinin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul