• Karar No: 2007/UM.Z-1329
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :19
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1329
Şikayetçi:
 Gıpta Et Gıda Oto.İnş. Pet.Ürün. İth. İhr.San.Tic.Ltd.Şti, Altkaynarca Mah. Bilgin Sok. No:4 Pendik/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Ayazağa Kampüsü Maslak-Sarıyer/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2007 / 7346
Başvuruya konu ihale:
 2006/186298 İhale Kayıt Numaralı “60.000 Kg. Taze Dana Eti Kemiksiz But Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.04.2007 tarih ve 07.01.59.0197/2007-10E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca 06.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 60.000 Kg. Taze Dana Eti Kemiksiz But Alımı” ihalesine ilişkin olarak Gıpta Et Gıda Oto.İnş. Pet. Ürün. İth. İhr. San.Tic. Ltd. Şti’nin 19.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  07.03.2007 tarih ve 7346 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İhaleye ekonomik açıdan en avantajlı fiyatı teklif ettikleri, idarenin “Özel Sektöre ait İş Deneyim Belgesi(İş Bitirme) sunmuş olduğunuzdan, ayrıca bu belgenin ekinde sunmuş olduğunuz özel sektöre ait sözleşmede ise  herhangi bir bedel öngörülmediği” gerekçesiyle tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, bu durumun Borçlar Kanunu hükümlerine, Yargıtay içtihatlarına, Kamu İhale Mevzuatına ve “kazanılmış haklar” ilkesine  aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:


b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;


2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,” hükmü düzenlenmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde; “Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

 

Bir taahhüt kapsamında özel sektörde yerine getirilen mal tedariklerinde ise iş deneyimini tevsik için yükleniciler, işe ait sözleşmenin yanı sıra, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura asılları veya örnekleri veya bu örneklerin noter onaylı suretleri ile serbest meslek makbuzu nüshaları veya bu nüshaların noter onaylı suretlerini, ihale veya ön yeterliğe başvuru belgelerine ekleyerek ihale komisyonuna sunarlar. Buna göre, özel sektöre bir taahhüt kapsamında yerine getirilen işlerin yüklenicileri için ayrıca iş deneyim belgesi düzenlenmez. Bu kapsamda yapılan işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, sadece bu belgenin ibraz edilmesi halinde anılan belge iş deneyimini tevsik için kullanılamaz ve ihale komisyonlarınca dikkate alınmaz.

 

İstekliler tarafından iş deneyimine ilişkin olarak başvuru belgeleri ile birlikte sunulan bu belgeler, ihale veya ön yeterlik aşamasında ihale komisyonunca değerlendirilerek isteklinin iş deneyimine sahip olup olmadığı belirlenir. İhale komisyonu, iş deneyimine ilişkin  değerlendirmelerinden, istekli ise verdiği belge ve bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

 

İş deneyimlerinin değerlendirilmesinde ihale veya ön yeterlik ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yılda yapılan işler ve iş kısımları dikkate alınır. İş bitirme ve iş durum belgelerinde yazılı sözleşme tutarlarının asgari % 70’lik kısmının ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususu iş deneyim belgelerindeki bilgilerden tespit edilir. Bu tespitin iş deneyim belgeleri üzerinden yapılamadığı durumlarda; o işe ait düzenlenmiş ödeme belgeleri ve faturalar esas alınır.” hükmü yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “B. İş Deneyimi Belgeleri-Mal alımları” bölümünde; Sözleşme bedeli yazmayan veya işin bedelsiz yapılacağı belirtilen sözleşmeler, iş deneyim tutarı içermeyeceğinden bu sözleşmeler iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Mevzuatta yer alan ve yukarıda bahsedilen düzenlemeler çerçevesinde, özel sektörde gerçekleştirilen mal tedariklerinde iş deneyim belgesinin düzenlenmesi mümkün bulunmadığından, isteklinin iş deneyim miktarının değerlendirilmesi ancak idareye sunulacak bedel içeren sözleşme ile bu sözleşme neticesinde düzenlenen faturalar yardımıyla yapılır.

 

Başvuru sahibi, iş deneyim belgesi olarak özel sektörle yapılmış iki sözleşme ve fatura fotokopilerini idareye teklif dosyasında sunmuştur:

 

1) Başvuru sahibinin özel sektör firması ile yaptığı bedel içermeyen sözleşmeyi, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin “işlendi” kaşesi vurulmuş 30.01.2004, 12.07.2004 ve 21.07.2004 tarihli üç fatura fotokopisini ve bu özel sektör firmasının düzenlediği iş deneyim belgesini sunduğu, sözleşmenin 30.06.2004 tarihli olduğu ve 6 ay süreyle geçerli olduğu tespit edilmiştir.

 

2) Başvuru sahibinin özel sektör firması ile yaptığı bedel içermeyen sözleşmeyi, bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin “işlendi” kaşesi vurulmuş dokuz fatura fotokopisini sunduğu, sözleşmenin 21.05.2004 tarihli olduğu ve 8 ay süreyle geçerli olduğu tespit edilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunduğu sözleşmelerin herhangi bir bedel içermemesi nedeniyle iş deneyimini tevsik edici niteliği bulunmadığı, bu nedenle söz konusu belgelerin iş deneyimi kriterinin sağlandığını gösterebilecek içerikte olmadığı, dolayısıyla, anılan isteklinin iş deneyim kriterini yerine getirmediğinden teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul