En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1330
  • Toplantı No: 2007/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 12.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/018
Gündem No :21
Karar Tarihi:12.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1330
Şikayetçi:
 Orontes Sağlık Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Yeşilevler Mahallesi 109.Cadde 105 Nolu Sokak No:21/a GAZİANTEP
 İhaleyi yapan idare:
 Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği, Hürriyet Cd, Eyüpoğlu Mh, Şahinbey /GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.03.2007 / 8789
Başvuruya konu ihale:
 2006/186727 İhale Kayıt Numaralı “58 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (2,21,23,24,35,43,44,45,46.Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.06.2007 tarih ve 07.01.95.0200/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Gaziantep Çocuk Hastanesi Baştabipliği’nce 23.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “58 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı (2,21,23,24,35,43,44,45,46.Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Orontes Sağlık Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin 13.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  21.03.2007 tarih ve 8789 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale komisyonunun, idari şartnamenin 32.1’inci ve 7.3.1’inci maddesinin “b” bendi gereği işlem yapması gerekirken, bu maddelere aykırı hareket edildiği; 2, 21, 35, 43, 44, 45, ve 46’ncı kalemler için yayınlanmış teknik şartname şartlarının birebir karşılanmasına rağmen, hastanenin somut olmayan iddia ve değerlendirmesi sonucu ihale dışı bırakıldıkları, uygunluklarının CE belgesi, teknik şartnameye cevap yazısı ve numune üzerinden anlaşılabileceği, 32.1’inci madde gereği tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığının incelenmesinin gerektiği, Kanunun tekliflerin birbirleri ile karşılaştırılması yetkisi vermediği, 23 ve 24’üncü kaleme ilişkin olarak, teknik şartnameye cevapta yanlışlıkla “pistonun kullanımı serttir” ifadesine yer verildiği, idarenin yaptığı inceleme sonucunda teknik şartnameye cevap ile numune arasındaki fark nedeni ile tekliflerine açıklama getirmelerini isteyebileceği, açıklama istememekle şartnamenin 33.1’inci maddesine aykırı hareket edildiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartnamenin 7.3.1’inci maddesinin (b) bendinde:

 

“İhale Komisyonumuz firmaların vereceği numuneleri teknik şartnameye uygun olup olmadığını inceleyecektir. Ancak numuneler ihale teklif zarfında sunulmayacak olup, geçerli en düşük tekliften başlamak üzere numuneler istenerek inceleme yapılacaktır. İsteklilerin tedarik edecekleri malzemelerin numunelerini ihale komisyonunun isteğine müteakip 48 saat içerisinde incelemek üzere komisyona sunacağına dair taahhütname vermesi zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde;

 

Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmü ile;

 

İdari Şartnamenin 7.3.1. maddesinde;

 

Ancak numuneler ihale teklif zarfında sunulmayacak olup, geçerli en düşük tekliften başlamak üzere numuneler istenerek inceleme yapılacaktır. İsteklilerin tedarik edecekleri malzemelerin numunelerini ihale komisyonunun isteğine müteakip 48 saat içerisinde incelemek üzere komisyona sunacağına dair taahhütname vermesi zorunludur.” şeklinde bir düzenlemeye yer verildiği görülmektedir.

 

4734 sayılı Kanununa göre isteklilerin tekliflerinin ihale tarihi itibariyle nesnel ve kamu yararı gerekleriyle örtüşür şekilde değerlendirilmesi esastır. İdarece tekliflerin alınmasından sonra isteklilerden değerlendirmeye esas olacak şekilde numune istenilmesi ve bu numunelere dayanılarak tekliflerin değerlendirilmesi 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile 5 inci maddesinde yer alan eşitlik ve rekabet ilkelerini ihlal ettiği gibi tekliflerin değerlendirilmesinde nesnel nitelikte değerlendirme yapılmasını engelleyecek sonuç ortaya çıkardığı açıktır. Dolayısıyla idari şartnamenin 7.3.1. maddesinde yer alan düzenleme de istekliler arasında eşitlik ilkesini ihlal ettiğinden yukarıda belirtilen hükümlere aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir.

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul