• Karar No: 2007/UM.Z-1437
  • Toplantı No: 2007/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 13.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/019
Gündem No :41
Karar Tarihi:13.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1437
Şikayetçi:
 Tek Yıldız Petrol Ürünleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Vekili:Av.Alper ÇABUK Cumhuriyet Caddesi Sapmaz Yurdu Apt. No:21 K.6 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Osmaniye Belediyesi, Alibeyli Mah. Atatürk Cad. No 251 OSMANİYE
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.03.2007 / 7490
Başvuruya konu ihale:
 2006/183233 İhale Kayıt Numaralı “Akaryakıt Ürünleri Alım İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

12.04.2007 tarih ve 07.01.63.0063/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Osmaniye Belediyesi’nce 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan Akaryakıt Ürünleri Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Tek Yıldız Petrol Ürünleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 12.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 15.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 08.03.2007 tarih ve 7490 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Tek Yıldız Petrol Ürünleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Osmaniye Belediyesi tarafından yapılan 2006/183233 İKN’li ihalede idarenin 06.02.2007 tarihli yazısı ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuatı aykırı olduğu, düzeltici işlem tesis edilmesi veya ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

 

İhale İlanının 4.1.2.3 ve İdari Şartnamenin 7.1.n maddesinde “Akaryakıt Bayiliğini gösterir belge ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” ihaleye katılmak için istenilen belgeler arasında sayılmış, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterlere ilişkin olarak bankalardan temin edilecek belgeler, bilanço, isteklinin iş hacmini gösteren belgeler, iş deneyim belgesi, yetkili satıcılık belgesi, akaryakıt ürünleri için TSE standartlarına veya TÜPRAŞ spesifikasyonlarına uygunluk taahhütnamesi ve yüklenicinin işi ile ilgili araçların noter tasdikli tescil belgesi istenilmiştir.

 

İhale Komisyonu tarafından düzenlenen 24.01.2007 tarihli “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Düzenlenen Tutanak” da; Punto Petrol Ltd. Şti.’nin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı, Tek Yıldız Ltd. Şti.’nin ise İdari Şartnamenin 7.5.2 maddesi ve Mal Alımları Yönetmeliğinin 30 belgelerin sunuluş şeklinde noter onaylı belgelerin ‘aslına uygundur’ şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ‘ibraz edilenin aynıdır’ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilemez, sunulan imza sirküleri bu anlamı taşımadığından değerlendirmeye alınmadığı, eksik evrak olarak kabul edildiği, İdari Şartnamenin 7.1.n maddesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Osmaniye İli Merkez ilçesinde bulunmayıp Bahçe ilçesinde bulunduğu, bu sebeple akaryakıt istasyonlarından yapılacak teslimatlarda Kamunun zarara uğrayacağı göz önüne alındığı, açıklanan nedenlerle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı” belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi 12.02.2007 tarihli dilekçe ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçelerinin hukuka uygun olmadığı iddiasıyla idareye şikayet başvurusunda bulunmuş İdare 15.02.2007 tarih ve 151 sayılı yazısı ile şikayet başvurusunu uygun bulmamıştır .

 

İdarenin Kuruma gönderilen 09.04.2007 tarih ve 319 sayılı yazısında özetle;

“…

15.02.2007 tarih ve 151 sayılı yazıda belirtildiği üzere İhale Komisyonunca sunulan imza sirkülerinin Mal Alımları Yönetmeliğinin 30 uncu madde belgelerin sunuluş şeklinde; “Noter onaylı belgelerin ‘aslına uygundur’ şerhi taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ‘ibraz edilenin aynıdır’ veya bu anlama gelebilecek bir şerh taşıyanlar kabul edilmez’ ibaresine göre, sunulan imza sirküleri her ne kadar ıslak mühürlü ise de suretin fotokopisi onaylandığı için geçersiz kabul edildiği,

İdari Şartnamenin 7.n maddesinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Osmaniye ili Merkez ilçesinde bulunması gerekmekte olup, firmaca sunulan ihale dosyasında firmanın İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Osmaniye ili Bahçe ilçesi adresinde olduğu, bu sebeple akaryakıt istasyonundan yapılacak olan teslimatlarda kamunun zarara uğrayacağı göz önüne alınarak ve yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı ihale dosyasının değerlendirme dışı bırakıldığı,

İhale edilen firma ile 02.03.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı” belirtilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin Sunuluş Şeklinin” düzenlendiği 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;

“Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.” düzenlemesini içermektedir.

 

Bahse konu imza sirkülerinin 06.02.2006 tarihinde Adana 9. Noterliği tarafından 2305 yevmiye numarası ile“aslının aynıdır” ibaresini taşıyan şerh ile onaylandığı, söz konusu imza sirküleri fotokopisinin 03.10.2006 tarihinde aynı noter tarafından ikinci kez 19764 yevmiye numarası ile “aslının aynıdır” ibaresini taşıyan şerh ile onaylandığı, daha sonra her iki yevmiye numarasını yer alan imza sirküleri fotokopisinin aynı noter tarafından 26.12.2006 tarih ve 27778 yevmiye numarası ile “aslının aynıdır” ibaresini taşıyan şerh ile onaylandığı anlaşılmıştır. İdarenin 09.04.2007 tarih ve 319 sayılı yazısında sunulan imza sirkülerinin suretin fotokopisinden onaylandığı ancak ıslak mühürlü olduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu imza sirkülerinin aynı noter tarafından muhtelif tarihlerde “aslının aynıdır” ibaresini taşıyan şerh ile onaylanması ve ıslak mühürlü olanın teklif zarfı içerisinde sunulması nedeniyle söz konusu imza sirkülerinin anılan Yönetmelik hükmüne uygun olduğu anlaşılmış olup, bu gerekçeyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ihale mevzuatına aykırı bulunmuştur.

 

Diğer taraftan, ihale ilanının 4.1.2.3 ve İdari Şartnamenin 7.1.n maddesinde ihaleye katılacak isteklilerden “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı”nı sunmaları istenilmiş, ihale ilanında ve idari şartnamede İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Osmaniye İli Merkez ilçesinde bulunulacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Başvuru sahibi, işyeri adresi “Cumhuriyet Mah. İstasyon mevki D-400 Karayolu Bahçe/OSMANİYE” adresine düzenlenmiş 10.02.2005 tarih ve 252 nolu, yine aynı tarih ve 253 nolu iki adet İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sunmuştur.

 

İhalenin kesinleşmiş ihale dokümanı çerçevesinde sonuçlandırılması esas olduğundan başvuru sahibi firmanın sunduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında işyeri adresinin Bahçe ilçesi olduğu dolayısıyla akaryakıt bayiinin belirtilen adreste bulunması nedeniyle akaryakıt istasyonundan yapılacak olan teslimatlarda kamunun zarara uğrayacağı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ihale mevzuatına aykırıdır.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmış, 56 ncı maddesinde ise Kurum tarafından yapılacak inceleme ve bu inceleme sonucu alınacak kararlara ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

 

Kanunun aktarılan hükümleriyle, şikayet ve inceleme süreci; ihaleyi yapan idareler ve Kurum için ayrı ayrı ancak ihale süreci içerisinde bir bütün olarak düzenlenmiştir. İdarenin şikayet üzerine verdiği kararın uygun bulunmaması veya 30 gün içinde karar verilmemesi halinde 15 gün içinde Kuruma başvuru hakkının varlığının doğal sonucu olarak, Kuruma yapılacak başvuru için öngörülen 15 günlük süre içinde idarelerce sözleşme imzalanamayacaktır.

 

Nitekim İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde; "İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararın gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir." hükmüne yer verilmiştir.

 

Öte yandan 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin 5 inci fıkrasında  "Şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare sözleşme imzalayamaz." hükmü bulunmaktadır.

 

İncelenen ihalede, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi kararı alınmadan, şikayetin 15.02.2007 tarihli işlemle reddine ilişkin kararın 22.02.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğinden sonra Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu için öngörülen 15 günlük süre beklenmeksizin 02.03.2007 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesine aykırı olarak sözleşme imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tek Yıldız Petrol Ürünleri İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirmeye alınarak tekliflerin mevzuata uygun yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul