En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1445
  • Toplantı No: 2007/020
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/020
Gündem No :12
Karar Tarihi:27.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1445
Şikayetçi:
 Simeks Tıbbı Sistemler San. ve Tic. AŞ., Koza Plaza A Blok 29 Kat.8 Esenler/İSTANBUL(avr)
 İhaleyi yapan idare:
 İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Turgut Özal Tıp Merkezi/MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.04.2007 / 10328
Başvuruya konu ihale:
 2006/192667 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Geneli İhtiyacı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.04.2007 tarih ve 07.02.29.0178/2007-3 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Turgut Özal Tıp Merkezi tarafından 23.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Geneli İhtiyacı” ihalesine ilişkin olarak Simeks Tıbbı Sistemler San. ve Tic. AŞ.’nin 06.04.2007 tarih ve 10328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluştuğundan iddiaların incelenmesine geçilmesine, idareye yapılan başvuru üzerine idare iradesini ortaya koyduğundan incelemenin doğrudan Kurumca yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İdari Şartname İle Teknik Şartnamede; “Sistemin satışını ve montajını yapacak isteklilerin teklif edecekleri sistem markası ile yurt içindeki özel veya kamu hastanelerinde bitmiş ve idarece kusursuz çalışan yukarıda belirtilen kapasitenin minimum % 25’i büyüklüğünde 1 adet uygulaması bulunmalı, sistem içinde taşınan kan ve kan ürünlerinin hemoliz olmadığını belgeleyebilmelidir.” düzenlemesinin yer aldığı,

 

As Mühendislik Ltd. Şti.’nin, teklif edilen bedelin % 25’i büyüklüğünde ayıpsız ve kusursuz olarak kurmuş olduğu bir sistemin bulunmadığı, adı geçen firmanın Isparta Devlet Hastanesine kurmuş olduğu sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmadığı,

 

Yine, aynı firmanın Buca Tıp Merkezine kurduğu mini sistemin 5.000.€ civarında olduğu ve bu sistemin ücretsiz olarak kurulduğu, As Mühendislik Ltd. Şti. tarafından Buca Tıp Merkezine kurulan 2 istasyon bedelinin (2.821.YTL*2) 5.642.YTL olduğu, bilirkişi incelemesi yapıldığında adı geçen Merkeze 40.000.YTL’lik iş yapılmadığının tespit edilebileceği,

 

As Mühendislik Ltd. Şti’nin, Buca Tıp Merkezinden almış olduğu iş bitirme belgesiyle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, İzzet Baysal Kadın Doğum Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi tarafından yapılan ihalelere teklif verdiği,      

 

2) As Mühendislik Ltd. Şti. tarafından sunulan teklifin, aşırı düşük teklif olarak değerlendirilerek reddedilmesi gerektiği,

           

İddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 25.01.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 08.03.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 06.04.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Her ne kadar, 12.03.2007 ve 04.04.2007 tarihli dilekçe ile iki kez daha idareye şikayet başvurusunda bulunulmuş ve sözkonusu başvurular üzerine idarece tesis edilen  05.04.2007 tarihli işlem üzerine Kuruma itirazen şikayette bulunulmuş ise de aynı nitelikteki idareye yapılan şikayet başvurularının, geçirilen 15 günlük Kuruma itirazen şikayet süresini ihya etmeyeceği açıktır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine  gerek bulunmadığına

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul