• Karar No: 2007/UM.Z-1467
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :1
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1467
Şikayetçi:
 Ems Röntgen Elektronik Makine San. ve Tic. Ltd. Şti., 30. Sokak 139 Ostim / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Altıntaş Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No: 17 43800 Altıntaş KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.03.2007 / 7991
Başvuruya konu ihale:
 2007/10072 İhale Kayıt Numaralı “Röntgen Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 07.0176.0160/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Altıntaş Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 20.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Röntgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ems Röntgen Elektronik Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 23.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 14.03.2007 tarih ve 7991 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan  dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; ihale işlemleri ve ihale kararının iptaline, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Altıntaş Devlet Hastanesi Başhekimliğinin 20.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen Röntgen Cihazı Alımı ihalesine ihale dokümanındaki mevzuata aykırı düzenlemeler nedeniyle katılamadıkları,

 

İdari ve Teknik Şartnamede yer verilen düzenleme ile;

 

İsteklilerden teklif edilen cihaz için referans istenildiği, bu şart nedeniyle yeni çıkan cihazların ihaleye katılamadığı,

 

Teklif edilen cihaz için 3 ve 4 yıllık temsilcilik belgesi istenildiği, bunun yeni cihazların ihaleye katılımını engellediği,

 

Hem iş deneyim belgesi hem de referans belgesi istenilmesi ile ihalede rekabetin engellendiği, ayrıca benzer iş deneyimi olarak sadece röntgen cihazının belirtildiği,

 

İsteklilerden ISO 13485 ve ISO 9001 belgesi istenilmesi ile rekabetin engellendiği, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006/43 sayılı Genelgesi uyarınca CE belgesinin istenilmesinin yeterli olduğu,

 

Teknik Şartnamede aksesuarlar hariç röntgen cihazının parçalarının tek marka olmasının istenildiği, bu nedenle rekabetin engellendiği, 

 

İsteklilerden TSE, TSEK, ISO, VDE, CE gibi belgeler istenildiği, ancak bu belgeler farklı anlam ifade ettiğinden ihalede rekabetin engellendiği,

 

Teklif edilen röntgen cihazının jeneratörünün bukili yüzer masa altına yerleştirilmesi şartının bulunduğu, bu şart ile bir firmanın ürününün tarif edildiği ve rekabetin engellendiği,   

 

Tüp statifinin masaya entegre (compact) olmasının istenildiği, bu şart ile ihaleye katılımın ve rekabetin engellendiği,

 

İddia edilmektedir.   

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

                  

1) İdarenin isteklilerden iş deneyim belgesi istemesi ile ihalede rekabetin engellendiği hususundaki iddiaya ilişkin olarak;

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin iş deneyim belgelerine ilişkin düzenleme içeren 35 inci maddesinde; iş deneyim belgelerinin istenilmesi halinde, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyiminin ibrazının istenileceği belirtilmiştir.   

 

İhale ilânının 4.3.1 numaralı maddesinde; isteklilerden teklif edilen bedelin % 40’ı oranında ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ilişkin iş deneyim belgesi istenilmiştir. İdari Şartnamenin 7.3.1 numaralı maddesinde ise; isteklilerden teklif edilen bedelin % 25’i oranında ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyim belgesi istenilmiştir.

 

İncelenen ihaleye katılabilmek için isteklilerden iş deneyim belgesi istenilmesi hususunda idarenin takdir yetkisi bulunduğundan iş deneyim belgesi istenilmiş olması mevzuata uygun bulunmaktadır. Ancak, isteklilerden iş deneyim belgesi istenilirken ihale ilânında ve İdari Şartnamede farklı koşullara yer verilmiştir. İlânda iş deneyim belgesinin oranının teklif edilen bedelin % 40’ı olması istenirken İdari Şartnamede bu oran % 25 olarak belirtilmiştir. İlânda İdari Şartnamedeki düzenlemeye kıyasla daha ağır bir koşula yer verilmiştir.    

 

İlân 06.02.2007 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayınlanmıştır. Ayrıca, 05.02.2007 tarihinden itibaren Kütahya İli Altıntaş İlçesi Belediyesi ilân tahtasında asılmak suretiyle ihalenin ilân edildiği ve aynı tarihten itibaren Belediye hoparlörü ile duyuru yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak, ihaleye katılım koşullarının değiştirildiğine veya düzeltildiğine ilişkin bir düzeltme ilânı bulunmamaktadır. 

            4734 sayılı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde;

 

“13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir." Hükmü yer almaktadır. 

 

Anılan Kanunun 24 üncü maddesinde ise; ihale dokümanında belirtilmeyen hususlara  ilânlarda yer verilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

            Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi” başlıklı 23 üncü maddesinde;

 

“İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/M, KİK003.0/M ve KİK004.0/M).

 

İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

 

 İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

           

Hükmü, “İlanın uygun olmaması” başlıklı 24 üncü maddesinde ise; 

“Bu Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

 

Ancak, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların  23 üncü madde hükümlerine uygun olmadığının anlaşılması durumunda ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir. Bu durumda yapılacak düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayın organında ve aynı formatta yayımlanması sağlanır.”

 

Hükmü yer almaktadır.    

 

İnceleme konusu ihalenin ilânında ve İdari Şartnamede farklı koşullara yer verildiği, yapılan düzenlemenin birbirine uygun olmadığı ve hatanın düzeltilmediği anlaşılmıştır. İlânda yer alan ihaleye katılım şartının kaldırılması veya değiştirilmesi ancak süresinde yayınlanan bir düzeltme ilânı ile veya ilânın yenilenmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu durumda, ilânda yer verilen koşulun kaldırıldığı ve/veya düzeltildiği ilânın yayınlanmasını takip eden 10 gün içinde düzeltme ilânı ile duyurulmadığından veya ihale ilânı yenilenmediğinden ihalenin iptali gerekmektedir.

 

2) İdarenin isteklilerden teklif edilen cihaza ilişkin olarak “referans” istemesi ile ihalede rekabetin engellendiği hususundaki iddiaya ilişkin olarak;

İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik koşulları belirtilmiş olup; bu kapsamda Şartnamenin 7.3.2.7 numaralı maddesinde; “Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait olacaktır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

Referans konusunda Teknik Şartnamenin 7.3.2.7 numaralı maddesinde ise; “Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak ve telefon ve fax numaralarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır. 

 

İhale dokümanında yer verilen düzenlemeden, isteklilerden istenilen referans belgesinin ihaleye katılım koşulu olarak belirlendiği anlaşılmakta olup söz konusu düzenleme, ihaleye katılımı ve rekabeti engellediğinden 4734 sayılı Kanuna aykırı bulunmaktadır.

 

3) İdarenin isteklilerden teklif edilen cihaz için İdari Şartname ile 3 yıllık, Teknik Şartname ile ise 4 yıllık temsilcilik belgesi istemesinin ihaleye katılımı engellediği hususundaki iddiaya ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik koşulları belirtilmiş olup; bu kapsamda Şartnamenin 7.3.2.3 numaralı maddesinde; “Firmalar teklif ettikleri cihazın ithal ünitelerinin Türkiye’de 3 yıldan beri mümessili olduklarını belgeleyeceklerdir.” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

Teknik Şartnamenin 7.2 (g) numaralı maddesinde ise; “Teklif veren firma ithal cihaz teklif ediyor ise teklif ettiği cihaza ait Türkiye’de en az 4 yıllık tek yetkili temsilcilik belgesi olmalıdır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır. 

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ihaleye katılım için yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeleri düzenleyen 28 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;

 

“İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın özelliğine göre söz konusu işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

 

İhale konusu alımın/işin niteliğine göre, bu Yönetmelikte düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.”

Hükmü yer almaktadır.

           

İdari Şartnamenin 7.3.2.3 numaralı maddesi ile Teknik Şartnamenin 7.2 (g) numaralı maddesinde yer verilen düzenleme; yukarıda anılan Uygulama Yönetmeliği hükmüne aykırıdır. Temsilcilik belgesi istenilmesi ile; yeterlilik koşullarının belirlenmesine ilişkin olarak mevzuat ile idareye verilmiş olan takdir yetkisinin aşıldığı anlaşılmıştır.  

 

4) İdarece isteklilerden iş deneyim belgesi istenilirken yapılan benzer iş tanımının mevzuata uygun olmadığı hususundaki iddiaya ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.3.1 numaralı maddesi ile isteklilerden teklif edilen cihaz için iş deneyim belgesi istenilmiş ve Şartnamenin 7.4.1 numaralı maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu ve Özel Sektördeki Her Türlü Röntgen Cihazı İşi benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.  

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci  maddesinde; idarece iş deneyim belgesi istenilmesi durumuna ilişkin olarak,

 

“………

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.

 

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

……..”  Hükmü yer almaktadır. 

 

İdarece yapılan düzenlemede; röntgen cihazı ihalesi için isteklilerden iş deneyim belgesi istenilmiş olup, iş deneyimi için benzer iş olarak yine röntgen cihazlarının belirtildiği görülmektedir. Dolayısıyla, idarece yapılan tanımlamada benzer işe yer verilmediği, yapılan düzenlemenin anılan Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmaktadır. 

 

5) İdarece isteklilerden ISO 13485 ve ISO 9001 belgesi istenilmesi ile rekabetin engellendiği, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2006/43 sayılı Genelgesi uyarınca CE belgesinin istenilmesinin yeterli olduğu hususundaki iddiaya ilişkin olarak;

 

İdari Şartnamenin 7.3.3.2 numaralı maddesinde; “Cihaza CE belgesi iliştirilmiş olacaktır. Teklif edilen sistemin uluslar arası geçerliliği olan CE uygunluk belgesi beyanı olmalı ve teklif veren firma adına alınmış ISO 13485 Belgesi tekliflerde bulunmalıdır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. İdari Şartnamenin 7.1. (p) 4 numaralı maddesinde de; ISO EN 13485 standardına ilişkin belgenin istenildiği belirtilmiştir.  

 

Teknik Şartnamenin 7.2 (e) numaralı maddesinde ise; “Üretici firmanın veya teklif veren firmanın ulusal ve uluslar arası geçerli ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi ve ISO 13485 belgesi olmalıdır.” şeklinde düzenleme yer almaktadır. 

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ncı maddesi hükmünde; idarelerce, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belgeler istenebileceği hükme bağlanmıştır.

Gerekli görülmesi halinde itiraz konusu belgenin/belgelerin istenilmesi hususunda İdare’nin takdir yetkisi bulunduğundan bu husustaki şikayet yerinde görülmemiştir.  

 

6) İdarenin Teknik Şartnamedeki düzenleme ile teklif edilen cihazın parçalarının (aksesuarlar hariç) tek marka olmasını istemesi ile ihalede rekabetin engellendiği hususundaki iddiaya ilişkin olarak;

 

İdarenin Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı Teknik Şartnamesinin 2 nci maddesinde sistemi oluşturan parçalar; kumanda masası ve yüksek gerilim trafosu (röntgen jeneratörü), tüp taşıyıcı statif, bir adet bukili yüzer masa, X ışın tüpü ve kolimatörü, bukili akciğer statifi ve aksesuarlar olarak belirtilmiş ve “Teklif edilen cihazın bütün parçaları (aksesurlar hariç) tek bir marka olmalı ve tek bir firmanın sorumluluğunda olmalıdır.” şeklinde şarta verilmiştir.  

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun şartnameler başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü, aynı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

                                        

Teknik Şartnamede yapılan düzenlemenin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlaması ve aynı zamanda rekabeti engelleyici hususlar içermemesi gerekir. Teknik Şartnamenin 2 nci maddesinde yapılan düzenleme 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi hükmüne uygun bulunmamıştır.        

 

7) Teknik Şartnamenin 11.4 numaralı maddesindeki düzenleme ile isteklilerden TSE, TSEK, ISO, VDE, CE gibi belgeler istenildiği, ancak bu belgeler farklı anlam ifade ettiğinden yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu hususundaki iddiaya ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin (b) bendinin 8. alt bendinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenebilmesi için istenecek bilgi ve belgeler arasında, “İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,” sayılmış ve bu bilgi ve belgelerin istenmesine ilişkin olarak: “…İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde; “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hükümler uyarınca, idarelerin, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belgelerin istenmesi ve söz konusu belgelere ilişkin yeterlik kriteri öngörmesi mümkündür.

 

İhaleye ilişkin Teknik Şartnamenin 11.4 numaralı maddesinde; “Teklif edilen cihaz veya sistemin Ulusal veya Uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, CE vb.) Standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi olmalı ve firma teklifinde belgelendirilmelidir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca teklif edilen cihaz CE belgesine sahip olacak ve bu belgenin aslı veya noter tasdikli sureti teklifle beraber verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

           

İdarenin yukarda belirtilen düzenlemeleri incelendiğinde; isteklilerden TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, CE vb. belgeler, sertifikalar, standartlar istenildiği, ancak bunların hangisinin verilmesinin yeterli olacağı hususunda bir açıklama bulunmadığı, hangi belgenin diğerlerinin yerine ikame edileceğinin belirsiz olduğu,  kısaltma ve/veya sembollerin içeriğinin belirtilmediği, cümlede vb. yazılmak suretiyle belirtilenlerin dışındaki benzeri belgelerinde sunulmasına imkan verildiği, ancak bu durumun belirsizliği daha da güçlendirildiği anlaşılmıştır.  

 

Bu durumda, Teknik Şartnamenin 11.4 numaralı maddesinde yer verilen düzenlemeye  göre; idarenin isteğinin açık ve net olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifin kabul ve red kriterlerinin belirlenemediği, objektif kriterler bulunmadığından 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ve ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.  

 

8) Teknik Şartname ile teklif edilen röntgen cihazının jeneratörünün bukili yüzer masa altına yerleştirilmesi ve tüp statifinin masaya entegre (compact) olmasının istenildiği, bu nedenle ihaleye katılımın ve rekabetin engellendiği hususundaki iddiaya ilişkin olarak;

 

Teknik Şartnamenin 3.1.3 numaralı maddesinde; “Röntgen jeneratörü çift foküslü tüpü beslemelidir. Foküs seçimi kumanda masası üzerinden yapılmalıdır. Güvenlik ve odanın kullanımından kazanç açısından jeneratör Bukili Yüzer Masa altına yerleştirilmiş olmalıdır.” düzenlemesi, aynı Şartnamenin 3.3.3 numaralı maddesinde ise; “Tüp-buki merkezleme işlemi pratik olacaktır. Foküs film arası uzaklığı ve tüpün dönme açıları statif üzerinden okunmalıdır. Tüp Statifi masaya entegre (compact) olmalıdır. Tüp statifinin veya raylarının yere montajı gerekmemelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.     

  

Teknik Şartnamede cihaza ilişkin teknik özelliklerin, şartların yer aldığı görülmektedir. Cihaza ilişkin özelliklerin belirlenmesi hususunda 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşuluyla idarenin takdir yetkisi bulunmaktadır. Şikayetçinin dilekçesinde ve eklerinde Teknik Şartnamenin yukarda yer verilen düzenlemelerinin 4734 sayılı Kanuna ve ilgili mevzuata aykırılığı hususunda bir tespit, delil yer almamaktadır. Başvuru sahibinin talebi teknik kriterlerin değiştirilmesi hususundadır. Başvuru sahibinin şikayet dilekçesi ihale tarihinde idare kayıtlarına alınmıştır. İhale dokümanında değişiklik yapılması yönündeki taleplerin hangi tarihe kadar yapılabileceği hususu İdari Şartnamede belirtilmiş bulunmaktadır. Bu durumda ihale dokümanındaki düzenlemeye yönelik talebin zamanında yapılmadığı anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla, bu husustaki şikayetin idarece reddedilmesinde mevzuata aykırılık görülmemiştir.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,   

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul