• Karar No: 2007/UM.Z-1469
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :3
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1469
Şikayetçi:
 Mehmet Şeritoğlu- Medikotek Tıbbi Ekipmanlar Ticaret, Gazipaşa Mah., Borsa Cad., 28 Sok., Coşkun Tuncel Apt., B Blok, Zemin Kat Daire:1 Seyhan/ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Çukurova Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği, Döşeme Mah., Erdal Acet Cad., No: 10, 01130 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2007 / 9467
Başvuruya konu ihale:
 2006/121884 İhale Kayıt Numaralı “15 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (8. Kalem Buhar Sterilizatörü Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.04.2007 tarih ve 07.02.10.G022/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çukurova Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği’nce 25.09.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “15 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (8. Kalem Buhar Sterilizatörü Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Şeritoğlu- Medikotek Tıbbi Ekipmanlar Ticaret’nin 16.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.03.2007 tarih ve 9467 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; istekli olarak katıldıkları ihalede, kesinleşen ihale kararıyla tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının ve ihalenin Teknomed firmasının üzerinde bırakıldığının belirtildiği, tekliflerinin değerlendirmeye alınmama gerekçelerinin bildirilmesi amacıyla idareye yaptıkları başvuruya verilen cevapta; teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin 2.6, 2.8, 2.11, 2.14 ve 3.16 ncı maddelerine uygun olmadığının belirtildiği, oysa teklif ettikleri Trans Marka Smart Model 825 Lt. kapasiteli cihazın teknik şartnamenin ilgili maddelerini karşıladığı, cihazın uygun olup olmadığı incelenirken firmaların sunmuş olduğu katalog üzerinde inceleme yapıldığı, oysa komisyonca gerekli görülen bilgi ve belgelerin de istenebileceği, fakat bu hususa uyulmadığı, ihale üzerinde kalan Teknomed firmasının teklif ettiği Tuttunaumer Marka Otoklav cihazının kataloğu Türkçe olmamasına rağmen bu cihazın teknik şartnamenin maddelerini karşıladığı kanaatinin oluştuğu ve ihalenin çok yüksek bir fiyatla bu firmaya verildiği, ayrıca teknik şartnamenin 2.14 ve 3.6 ncı maddelerinde iki ayrı buhar jeneratörü istenildiği ve şartnamenin kendi içinde çelişkileri bulunduğu, ihale üzerinde kalan Teknomed firmasının her iki şartname maddesine de uygunluk verdiği, bir otoklav cihazında çalışma prensibi birbirinden farklı iki ayrı buhar jeneratörü kullanılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “15 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı” işi olduğu belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1 inci maddesinde, bu ihalede kısmi teklif verilebileceği açıklandıktan sonra 36 ncı maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

Anılan Şartnamenin 7.3.4. maddesinde: “istekliler teklif edecekleri cihaza ait teknik şartnameyi maddeler halinde cevaplandırarak marka ve model yazarak teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenleyeceklerdir. Teklif ile birlikte orijinal broşür veya katalogların verilmesi ve teklif edilen cihazın şartnameye uygunluk belgesinde belirtilen özelliklerin katalog ve broşür ile teyit edilmesi gerekmektedir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Buhar Sterilizatörü Teknik Şartnamesinin 7.1. maddesinde, firmaların cihazın orijinal kataloğunu, kullanım ve bakım için gerekli dokümanları ile mekanik, elektrik ve elektronik devre şemalarını vermeleri istenilmiş, Şartnamenin 12.1. maddesinde ise: FirmaIar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap vereceklerdir. Bu cevaplar……marka……model cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokumaları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Teknomed Medikal Sistemler Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine İmir Kimya Tıbbi Cih.-Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. tarafından teklif edilen “Eryiğit marka, ERS 2000 serisi 7712 S model, 840 LT. Buhar Sterilizatörü (Otoklav)” cihazının teknik özelliklerinin, teknik şartnamenin şikayete konu maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususuyla ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, alınan teknik görüşte:  “1) Eryiğit firmasının teklif ettiği ve teknik özellikleri ile ilgili dokümanları sunduğu cihaz Eryiğit marka, ERS 2000 serisi 7715 modelidir. Kamu İhale Kurumunun belirttiği gibi 7712 modeli teklif edilmişse, bu modelin kapasitesi 675 Lt. olup, teknik şartnamenin 2.5. maddesinin özelliklerini karşılamamaktadır.

2) Eryiğit firması vermiş olduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinde itiraz edilen maddeleri karşıladığını taahhüt etmektedir. Ancak verdiği dokümanlar incelendiğinde ERS 2000 serisi 7715 modelinin bu maddeleri karşıladığını açık ve net olarak gösteren yeterli veri elde edilememiştir.”

 

Şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Söz konusu şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulunun 22.01.2007 tarih ve 2007/UM-222 sayılı Kararıyla:  “Şikayete konu 8 inci kalemle ilgili olarak, ihale üzerinde kalan İmir Kimya Tıbbi Cih.-Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.’ne ait birim fiyat teklif mektubunda, Eryiğit marka, ERS 2000 serisi 7712 S model, 840 Lt. Buhar Sterilizatörü (Otoklav) cihazını teklif ettiğini belirttiği halde, idareye sunduğu teknik şartnameye uygunluk belgesinde, Eryiğit Firması tarafından düzenlenen teknik şartnameye uygunluk belgesinde ve ihale işlem dosyasında bulunan diğer evraklarda Eryiğit marka, ERS 2000 serisi 7715 S model, 840 Lt. Buhar Sterilizatörü (Otoklav) cihazıyla ilgili yazılar ve belgeler sunduğu, gelen teknik görüşte firmanın teklif ettiği ve teknik özellikleri ile ilgili dokümanları sunduğu cihazın Eryiğit marka, ERS 200 serisi 7715 modeli olduğunun, 7712 modeli teklif edilmişse, bu modelin kapasitesinin 675 Lt. olduğu ve teknik şartnamenin 2.5. maddesinin özelliklerini karşılamadığı belirtildiğinden, ihale üzerinde bırakılan firmanın hangi model ürünü teklif ettiğinin tespitine olanak bulunmamaktadır.

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan İmir Kimya Tıbbi Cih.-Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğinden, başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı yukarıda tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

2) Yapılan açıklamalar doğrultusunda tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,


   Oybirliği ile”
karar verilmiştir.

 

Kurul kararı doğrultusunda söz konusu kalemle ilgili olarak tekliflerin alınmasından sonraki aşamanın tekrar değerlendirildiği, 21.02.2007 tarihli düzeltilen ihale komisyon kararı ile İmir Kimya Tıbbi Cih.-Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.’nin teklifinin yanı sıra Medikotek Tıbbi Ekipmanlar Tic.’nin teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşılamadığının, Çukurova Devlet Hastanesi’nin yaptığı bir ihaleye ilişkin başka bir başvuru üzerine alınan 08.01.2007 tarihli Kamu İhale Kurul kararında belirtildiği gerekçesiyle Medikotek Tıbbi Ekipmanlar Tic.’nin teklifinin de değerlendirme dışı bırakıldığı ve şikayete konu olan “Buhar Sterilizatörü Alımıyla” ilgili 8 inci kalemin, teknik şartnameyi sağladığı gerekçesiyle Teknomed Med. Sis. Ltd. Şti.’nin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan şikayetçi firmanın teklif ettiği “Trans Marka Smart Model 825 Lt kapasiteli Otoklav Cihazının” teknik özelliklerinin, teknik şartnamenin şikayete konu maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususuyla ilgili olarak teknik görüş alınmasına gerek duyulmuş olup, alınan teknik görüşte:  “2.6. Madde: İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta “sterilizasyon odası, buhar ceketi ve kapağı AISI 316 Ti kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.” olarak ifade edilmekle birlikte, ilgili firmanın Ek:6’da verilen broşürü incelendiğinde, “sterilizasyon kazanı, ceketleri ve kapısı yüksek kalitede 316 L paslanmaz çelik malzemeden üretilmektedir.” olarak belirtilmiştir. Broşürde AISI 316 Ti ifadesine rastlanmamıştır. Bu nedenle Şartnameye uygun değildir.

2.8. Madde: İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta: “cihaz kayar kapılı ve modüler yapıda olup, kapının açılıp kapanması çift yönlü pnömatik tahrikli çalışmaktadır.” olarak ifade edilmekle birlikte, ilgili firmanın Ek:6’da verilen broşürü incelendiğinde, Kapak Sistemi maddesinde Tek kayar kapak/çift kayar kapak özelliği belirtilmiş, ayrıca Kapılar/Konfigürasyonlar başlığı altında "bir veya iki yönde tam otomatik kayan kapılarla donatılmıştır.” ibaresine rastlanmıştır. Bunların çift yönlü pnömatik tahrikli olduklarına yönelik bir ifade broşürde bulunmadığından bu madde ile ilgili bir yorumda bulunmak mümkün olmamıştır.

2.11. Madde: İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta: “cihazda %70 su tasarrufu sağlayan sistem bulunmaktadır.” olarak ifade edilmekle birlikte ilgili firmanın Ek:6’da verilen broşürü incelendiğinde, bu madde ile ilgili bir açıklama mevcut olmadığından, bu madde ile ilgili bir yorumda bulunmak mümkün olmamıştır.

2.14. Madde: Bu maddede buharın cihazla birlikte verilen ve yaklaşık 35 KW gücünde buhar jeneratörü tarafından üretilmesi istenmekte olup, ayrıca buhar jeneratörünün otomatik olarak ve 3 elektrotlu seviye kontrolü ile emniyetli bir çalışma temin etmesi ifade edilmiştir. İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta jeneratör gücü 50 KW olarak ifade edilmekte ve su seviyesinin elektromanyetik şamandıralarla yapıldığı belirtilmekle birlikte, buhar jeneratörünün 3 elektrotlu seviye kontrolü ile emniyetli bir çalışma temin ettiği ifadesine rastlanmamıştır. ilgili firmanın Ek:6’da verilen broşürü incelendiğinde, bu madde ile ilgili buhar jeneratörünün gücü dışında bir açıklama mevcut olmadığından, bu madde ile ilgili bir yorumda bulunmak mümkün olmamıştır.

2.15. Madde: Bu maddede yoğunlaşan suyu atabilecek kondanser sisteminin bulunması istenmiştir. İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta, bu amaçla kondanstop sisteminin bulunduğunu ifade etmektedir. İlgili firmanın Ek:6’da verilen broşürü incelendiğinde bu maddeye ait bir açıklama mevcut olmadığından, bu madde ile ilgili bir yorumda bulunmak mümkün olmamıştır.

3.6. Madde: Bu maddede buhar jeneratörü ve su deposundaki su seviyesinin elektronik olarak kontrol edilmesi gerektiği ifade edilmekte, ayrıca su üzerinde elektrik verilerek kısa devre yapmak suretiyle su seviyesi kontrolünün yapılmaması gerektiği ifade edilmektedir. İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta, bu hususun karşılandığı belirtilmekle birlikte, su seviyesinin elektromanyetik şamandıralarla yapıldığı ifade edilmektedir. İlgili firmanın Ek:6’da verilen broşürü incelendiğinde, bu madde ile ilgili buhar jeneratörünün gücü dışında bir açıklama mevcut olmadığından, bu madde ile ilgili bir yorumda bulunmak mümkün olmamıştır.

4.1. Madde: Bu maddede Mikroişlemci kontrollü ana kumanda sisteminin EN 285 sterilizasyon standardına uygun olarak hazırlanmış ve valide edilmiş bu maddede belirtilen programları içermesi istenmektedir. İlgili firmanın Ek:6’da verilen broşürü incelendiğinde, Bowie-Dick Test programı ile Kaçak Hava Test programı Test EN 285 normuna uygun olarak bulunduğu, Mikroişlemci teknolojisi içerdiği, şartnamede belirtilen standart programların bulunduğu, kullanıcı tanımlı programların olduğu ifade edilmektedir.”

 

Şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen teknik görüş sonucunda, Medikotek Tıbbi Ekipmanlar Tic.’nin teklif ettiği cihazın en az bir maddede olmak üzere teknik şartnameyi karşılamadığı anlaşıldığından, anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu görülmüştür.

 

Öte yandan, yine aynı ihalede, anılan Kurul Kararı doğrultusunda teklifi değerlendirme dışı bırakılan İmir Kimya Tıbbi Cihaz Ecza Deposu Tic. ve San. Aş. tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine, ihale üzerinde bırakılan Teknomed Med. Sis. Ltd. Şti.’nin teklif ettiği “TUTTNAUER Marka T-Max 10 Model Otoklav Cihazının” teknik özelliklerinin, teknik şartnamenin şikayete konu maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususuyla ilgili olarak teknik görüş alınmasına gerek duyulmuş olup, alınan teknik görüşte:  “2.6. Madde: İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta: “Otoklav cihazı, sterilizasyon odası, buhar ceketi ve kapağı AISI 316 Ti kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir.” olarak ifade edilmektedir. İlgili firmanın Ek:3’te verilen broşürü incelendiğinde sterilizasyon kazanı, ceketleri ve kapısının 316 Ti kalite paslanmaz çelik malzemeden üretildiği belirtilmiştir. Şartnameye uygundur.

2.8. Madde: İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta: “cihaz kayar kapılı ve modüler yapıdadır. Kapının açılıp kapanması çift yönlü pnömatik tahrikle sağlanmaktadır.” olarak ifade edilmekle birlikte ilgili firmanın Ek:3’te verilen broşürü incelendiğinde, Kapılar kısmında, kapıların tamamen otomatik olarak dikey bir şekilde kayar yapıda olduğu ifadesi yer almaktadır. Bunların çift yönlü pnömatik tahrikli olduklarına yönelik bir ifade broşürde bulunmadığından bu madde ile ilgili bir yorumda bulunmak mümkün olmamıştır. Sadece boru fitting sistemi ile ilgili olarak, vanaların pnömatik çalıştığından bahsedilmektedir.

2.11. Madde: İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta: “cihazda en az %70 su tasarrufu sağlayan sistem bulunmaktadır.” olarak ifade edilmekle birlikte ilgili firmanın Ek:3’te verilen broşürü incelendiğinde, bu madde ile ilgili bir yorumda bulunmak mümkün olmamıştır.

2.14. Madde: Bu maddede buharın cihazla birlikte verilen ve yaklaşık 35 KW gücünde buhar jeneratörü tarafından üretilmesi istenmekte olup, ayrıca buhar jeneratörünün otomatik olarak ve 3 elektrotlu seviye kontrolü ile emniyetli bir çalışma temin etmesi ifade edilmiştir. İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta jeneratör gücü 45 KW olarak ifade edilmekte ve 3 elektrotlu seviye kontrolü ile emniyetli bir çalışma temin ettiği ifade edilmektedir. İlgili firmanın Ek:3’te verilen broşürü incelendiğinde, bu madde ile ilgili buhar jeneratörünün gücü 45 KW olarak verilmekte, su seviyesinin kontrolünün 2 elektrotla (12-60 KW kullanılarak) yapıldığı ifade edilmektedir. Bu madde elektrot sayısı (bir eksik) yeterli olmadığından şartnameye uygun değildir.

2.15. Madde: Bu maddede yoğunlaşan suyu atabilecek kondanser sisteminin bulunması istenmiştir. İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta bu amaçla kondanser sisteminin bulunduğu ifade edilmektedir. İlgili firmanın Ek:3’te verilen broşürü incelendiğinde bu madde ile ilgili bir açıklama mevcut olamadığından, bu madde ile ilgili bir yorumda bulunmak mümkün olmamıştır.

3.6. Madde: Bu maddede buhar jeneratörü ve su deposundaki su seviyesinin elektronik olarak kontrol edilmesi gerektiği ifade edilmekte, ayrıca su üzerinde elektrik verilerek kısa devre yapmak suretiyle su seviyesi kontrolünün yapılmaması gerektiği ifade edilmektedir. İlgili firma tarafından teknik şartnameye verilen cevapta, bu hususun karşılandığı belirtilmektedir. İlgili firmanın Ek:3’te verilen broşürü incelendiğinde bu madde ile ilgili su seviyesinin kontrolünün 2 elektrotla (12-60 KW kullanılarak) yapıldığı ifade edilmiştir. Bu konuda daha ayrıntılı bir bilgiye rastlanmamıştır.

4.1. Madde: Bu maddede Mikroişlemci kontrollü ana kumanda sisteminin EN 285 sterilizasyon standardına uygun olarak hazırlanmış ve valide edilmiş bu maddede belirtilen programları içermesi istenmektedir. İlgili firmanın Ek:3’te verilen broşürü incelendiğinde, Bowie-Dick Test programı ile Vacuum Leak Test EN 285 normuna uygun olarak bulunduğu, mikrobilgisayar teknolojisi içerdiği, EN 285 normuna uygun olarak 10 standart ve iki test programının bulunduğu, tüm programların programlanabilir olduğu ifade edilmektedir.

Sonuç olarak,…yapılan değerlendirme sonucunda; TUTTNAUER Marka T-Max 10 Model Otoklav Cihazının teknik özelliklerinin teknik şartnamenin 2.14. maddesine uymadığı, 2.8, 2.11, 2.15 ve 3.6. maddelere yönelik bilginin mevcut olmadığı,…ayrıca günümüzde kullanılan tıbbi cihazların büyük bir bölümünde mikroişlemci kullanıldığından, mikrobilgisayar veya mikroişlemci aynı şeyleri ifade ettiğinden, bu konuda şartnamenin bir olumsuzluk taşımadığı düşünülmektedir.”

 

Şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Yukarıda belirtilen teknik görüş sonucunda, ihale üzerinde bırakılan Teknomed Medikal Sistemler Ltd. Şti.’nin teklif ettiği cihazın da en az bir maddede olmak üzere teknik şartnameyi karşılamadığı anlaşıldığından, bu firmanın teklifinin de değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

İhale işlem dosyasındaki bilgi ve belgelerle, teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde; ihale üzerinde bırakılan Teknomed Medikal Sistemler Ltd. Şti. ile Medikotek Tıbbi Ekipmanlar Tic.’nin teklif ettiği cihazın teknik şartnameyi karşılamadığı ve ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşıldığından, bu nedenle ihale kararı ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

Bu durumda, yukarıda açıklandığı üzere, mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlar her ne kadar ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verilmesini gerektiriyor ise de; aynı ihaleye ilişkin Kamu İhale Kurulunun 30.04.2007 tarih ve 2007/UM.Z-1468 sayılı Kurul Kararı ile; 4734 sayılı Kanunun 56 (b) maddesi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline karar verildiğinden, Mehmet Şeritoğlu- Medikotek Tıbbi Ekipmanlar Ticaret’in şikayeti ile ilgili olarak yeniden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

Başvuru konusu ihaleyle ilgili olarak daha önce yapılan başka bir itirazen şikayet başvurusu nedeniyle; 2007/UM.Z-1468 sayılı Kurul Kararı ile 4734 sayılı Kanunun 56 (b) maddesi gereğince ihale işlemleri ve ihale kararı iptal edildiğinden, bu başvuru hakkında yeniden karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul