• Karar No: 2007/UM.Z-1470
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :4
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1470
Şikayetçi:
 Torba Tekstil İnş. Medikal Temz. Elekt.San. Tic. Taah. Ltd. Şti., Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 6. Sokak No:5 Balgat/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Savunma Bakanlığı Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı, Eski Garajlar Yanı 06010 Etlik Keçiören/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9063
Başvuruya konu ihale:
 2006/174003 İhale Kayıt Numaralı “35 Kalem Muhtelif Sarf Malzemesi Alımı (2,5,6,7,8,9,11 ve 32. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.04.2006 tarih ve 07.01.98.0063/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            MSB Ankara İç Tedarik Bölge Başkanlığı’nca 16.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “35 Kalem Muhtelif Sarf Malzemesi Alımı” ihalesinde 2,5,6,7,8,9,11 ve 32. Kalemlere ilişkin olarak Torba Tekstil İnş. Medikal Temz. Elekt.San. Tic. Taah. Ltd. Şti.’nin 21.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  23.03.2007 tarih ve 9063 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

İdarenin 22.01.2007 tarih ve 6048 sayılı yazısı ile 2,5,6,7,8,9,11 ve 32 nci kalemlerin firmaları üzerinde kaldığının belirtilerek 05.02.2007 tarihinde sözleşmeye davet edildikleri, istenilen evraklarla birlikte ihale komisyonuna müracaat ettiklerinde kendilerine sözlü olarak firmalarının yasaklı olduğundan sözleşme yapılamayacağı ve bu durumun firmalarına yazıyla gönderildiğinin belirtildiği, ancak firmalarının müracaatının 09.02.2007 tarihinde olup, iptal kararının 12.02.2007 tarihinde verilerek firmalarına 21.02.2007 tarihinde tebliğ edildiği, firmalarının ihaleden yasaklanma tarihinin ise 11.02.2007 olduğu,

 

Yasaklama tarihinin, ihaleye katılma ve kesinleşen ihale kararından sonra olması nedeniyle sözleşmenin imzalanması gerektiğinden ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle İdareye 21.02.2007 tarihli şikayet başvurusu yapıldığı ve İdarenin 19.03.2007 tarih ve 6048 sayılı yazısıyla şikayetlerinin reddedildiği,

 

4734 sayılı Kanun 40 ncı maddesi gereğince İdare tarafından ihale karar onayı ile birlikte yasaklı teyidinin yapılması gerektiği ve bahse konu ihalede bu teyidin 22.01.2007 tarihinde yapılarak 05.02.2007 tarihinde sözleşmeye davet edildikleri, ihale yasaklısı oldukları sözlü olarak söylenerek firmalarıyla sözleşme yapılmadığı, ihalelerden yasaklama kararının 11.02.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığı, yasaklama karar tarihinin 01.02.2007 ve 07.02.2007 olduğu dikkate alınarak kendileriyle sözleşme imzalanmamasının mevzuata aykırı olduğu, ayrıca yasaklama kararının ihale kararından sonra yayımlandığından kendileriyle sözleşme imzalanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin 16.01.2007 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği, 19.01.2007 tarihinde ihale komisyon kararı ile şikayete konu kalemlerde ihalenin anılan firma üzerinde bırakıldığı, 22.01.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından onaylanarak kesinleşen ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı ve 05.02.2007 tarihinde sözleşmeye davet edildiği, anılan idarenin 2006/48300 İKN’li ve 2006/481484 İKN’li ihaleleriyle ilgili olarak başvuru sahibinin 4735 sayılı Kanun hükmü gereğince yasaklama kararlarından birisinin 01.02.2007 tarihinde onaylanıp, 13.02.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığı, diğer yasaklama kararının 07.02.2007 tarihinde onaylanıp 11.02.2007 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığı, bu süreç devam ederken anılan firmanın 05.02.2007 tarihinde sözleşmeye davet edildiği, idare tarafından 06.02.2007 tarihinde İç Tedarik Dairesine yazı yazılarak anılan firmanın 06.02.2007 tarihi itibarıyla yasaklanıp yasaklanmadığı ile sözleşmeye davet edilip edilmeyeceğinin sorulduğu, İç Tedarik Dairesi Başkanlığının 07.02.2007 tarihli yazısı üzerine 12.02.2007 tarihinde ihale yetkilisi tarafından Kamu İhale Genel Tebliğ hükmü uygulanarak başvuru sahibinin üzerinde kalan kalemlerle ilgili olarak kesinleşen ihale kararı iptal edilip, başvuru sahibinin yasaklı olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak bu kalemlerde geçerli tekliflerin yeniden değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

Kamu ihale Genel Tebliğinin XV-İhalelere Katılmaktan Yasaklamaya İlişkin Açıklamaların “G. Teminatların Gelir Kaydedilmesi” maddesinde; “İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında yasaklama kararı veya haklarında kamu davası açılmış bulunan  aday veya isteklilerin;

1) İhaleye katılmaları halinde ihale dışı bırakılmaları ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

2) Bu durumlarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerinde ihale yapılmış ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmamış olması durumunda, bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi,

3) Bu durumlarının ihale kararı onaylandıktan sonra sözleşmenin imzalanmasına kadar geçen süre içinde anlaşılması durumunda ihale kararının iptali ile duruma göre kesin teminatın veya geçici teminatın gelir kaydedilmesi,

4) Bu durumlarının sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması halinde, sözleşmenin 4735 sayılı Kanunun 21 inci maddesi hükmü uyarınca feshedilmesi ve hesabın genel hükümlere göre tasfiyesi ile kesin teminatın ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedilmesi,

Gerekmektedir.

İhale veya son başvuru tarihi itibarıyla haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmayan veya haklarında kamu davası açılmamış aday veya istekliler hakkında, ihale süreci içerisinde herhangi bir idare tarafından yasaklama kararı verilmesi veya haklarında kamu davası açılması durumunda yasaklama kararının Resmi Gazete’de yayım tarihinden veya haklarında kamu davası açıldığı tarihten önce teklif vermiş olan istekliler açısından yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına imkan bulunmamaktadır. Bu durumda olan aday veya isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları iade edilecektir. İhale sürecine göre, ihale komisyonu kararı veya ihale yetkilisinin onayı iptal edilecek ve usulüne uygun olarak verilmiş diğer teklifler değerlendirilmeye tabi tutularak ihale süreci tamamlanacaktır. Bu durum hakkında, usulüne uygun şekilde teklif vermiş olan diğer aday veya isteklilere yazılı olarak bilgi verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarenin, anılan Tebliğ hükümleri uyarınca işlem tesis ettiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul