• Karar No: 2007/UM.Z-1471
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :5
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1471
Şikayetçi:
 Sinada Dekoratif Yapı Ürünleri İnşaat Petrol Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av.Mahmut KAÇMAZ Uğur Mumcu Cad. No:63/10 GOP/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Denizli Kınıklı Belediye Başkanlığı Çamlaraltı Mh. Kınıklı Cd. 20070 Kınıklı/DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.03.2007 / 9116
Başvuruya konu ihale:
 2007/12745 İKN|li “Malzeme + İşçilikli 30*30 Renkli Karo Taşı Alımı” işi ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.04.2007 tarih ve 07.01.93.0184/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Denizli Kınıklı Belediye Başkanlığı’nca 23.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Malzeme + İşçilikli 30*30 Renkli Karo Taşı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sinada Dekoratif Yapı Ürünleri İnşaat Petrol Turizm San.ve Tic. Ltd. Şti. vekili Av.Mahmut KAÇMAZ’ın 02.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 23.03.2007 tarih ve 9116 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; sunmuş oldukları iş deneyim belgesinde belirtilen işin benzer iş tanımı ile örtüşmediğinden bahisle haksız yere değerlendirme dışı bırakıldıkları iddiasına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

İhale ilanının 2 nci maddesinde ihale konusu işin, “6.000 m2 malzeme + işçilikli karo taşı” olarak tanımlandığı, idari şartnamenin 2 nci maddesinde de ihale konusu işin adının, “Beldemiz muhtelif cadde ve sokaklarına döşenmek üzere döşeme işçiliği dahil karo taşı alımı”, miktarı ve türünün ise, “6.000 m2 30 * 30 malzemeli karo taşı alımı” şeklinde tanımlandığı görülmüştür.

 

İdari şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler” başlıklı 7.4 üncü maddesi, “Daha önce karo taşı döşeme işi yaptığına dair belge” şeklinde düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde; “mal” kavramı, “Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve haklar”, “yapım” kavramı ise, “Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Bu itibarla, idari şartnamenin 2 nci maddesinde “Beldemiz muhtelif cadde ve sokaklarına döşenmek üzere döşeme işçiliği dahil karo taşı alımı” şeklinde tanımlanan ihale konusu işin, mahiyeti itibariyle bir “mal alımı” değil, “yapım işi” olduğu sonucuna ulaşılmış olup, idarece ihtiyaç konusu iş için “mal alımı” şeklinde ihaleye çıkılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Belirtilen çerçevede; ihale kararı ile ihale işlemlerinin iptalinin gerektiği düşünülmektedir. Bununla birlikte, başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak yapılan tespitler aşağıda belirtilmiştir:

 

İhalenin safahatına ilişkin olarak en azından “temel” ve “genel” bilgilere yer verilmesi gereken belgeler olmaları nedeniyle, ihale komisyon kararlarında değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin hangi gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldıklarına ilişkin bilgilere de yer verilmesi gerekmektedir. Ayrıca KİK022.0/M standart form numaralı tip kesinleşen ihale kararı mektuplarında, “bu mektubun teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyen istekliye gönderilmesi durumunda buraya isteklinin teklifinin değerlendirmeye alınmama gerekçeleri kısaca yazılacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

Bununla birlikte, İhale Komisyon Kararı ile başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararında, başvuru sahibinin hangi gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmemiştir. Başvuru sahibi de itirazen şikayet dilekçesinde, teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesini “haricen” öğrendiğini ifade etmektedir. Başvuru sahibinin şikayet dilekçesi üzerine idarece alınan karada, başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinde “karo taşı döşeme işi” ibaresi geçmediğinden bahisle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tetkikinden; söz konusu belgenin düzenlenmesine esas teşkil eden işin, “kilit parke, bordür, su oluğu imali, nakli, döşeme” işi olduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla başvuru sahibince sunulan iş deneyim belgesinin düzenlenmesine esas teşkil eden işin benzer iş tanımı ile örtüşmediği anlaşılmaktadır.

 

Bununla birlikte, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde; idarelerin, bu Kanuna göre yapacakları ihalelerde, “rekabet” ve “eşit muamele” ilkelerini de gözetmek zorunda oldukları, “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde ise; İhaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenebileceği hüküm altına alınmıştır.  

           

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde “benzer iş”; “İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler…” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 nci maddesinin (a) bendinde de, “İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Belirtilen hüküm ve düzenlemeler bir arada değerlendirildiğinde; ihale konusu işin benzeri olan işlerin belirlenmesi idarenin takdirinde olmakla birlikte, söz konusu takdir hakkının kullanımının sınırsız olmadığı, idarece belirlenecek benzer işlerin, yukarıda belirtilen hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda, örneğin başvuru sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin düzenlenmesine esas teşkil eden iş olarak belirtilen “kilit parke, bordür, su oluğu imali, nakli, döşeme” işinin, “ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikte” olan bir iş olduğu açıktır.

 

Bu çerçevede; idarece, benzer iş tanımının, ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler de dikkate alınmak suretiyle, ihaleye mümkün olan en çok sayıda isteklinin teklif verebilmesine imkan tanıyacak şekilde yapılarak, “rekabet” ve “eşit muamele” ilkelerine uygun hareket edilmesi gerekirken, söz konusu tanımın oldukça dar bir şekilde yapılmasının (ihale konusu iş ile benzer iş tanımının aynı olduğu) kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; ihaleye “yapım işi” olarak çıkılması gerekirken “mal alımı” şeklinde çıkılmış olduğu, kaldı ki bir an için söz konusu sakatlık bir yana bırakılsa dahi benzer iş tanımının oldukça dar bir şekilde tanımlanmış olmasının rekabeti kısıtlayıcı olduğu, belirtilen hususların ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltilecek işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu, bu nedenle ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptali gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

1- Başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunun, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan “Götürü Bedel Teklif Mektubu” örneğine uygun olarak değil de, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan “Anahtar Teslimi Götürü Bedel Teklif Mektubu” örneğine uygun olarak hazırlandığı görülmüştür.

 

2- İhale dosyasında yer alan ve başvuru sahibi tarafından sunulan mali tabloların (bilanço ve gelir tabloları) işlevsel kısımlarının (hangi döneme ait olduklarına ilişkin kısımları ya da aranan oranlarla ilgili kalemlerin tutarları gibi) silik ve okunaksız olduğu görülmüş olup, anılan isteklinin mali tabloları ile ilgili olarak aranan kriterleri sağlayıp sağlamadığı tespit edilememiş, ayrıca idarede bulunan orijinal ihale dosyasında söz konusu belgelerin okunaklı olarak yer alıp almadığı hususunda tam bir kanaat oluşturulamamıştır.

 

Belirtilen hususlar çerçevesinde, başvuru sahibinin ilgili kriterleri sağlayıp sağlamadığı hususunun idarenin sorumluluğunda bulunduğu ve anılan isteklinin bu meyanda sunmuş olduğu belgelerin bu çerçevede bir daha değerlendirilmesinin düzeltici işlem olarak bildirilmesinin uygun olacağı düşünülse dahi, yukarıda belirtilen nedenlerle ihale kararının ve ihale işlemlerinin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varıldığından bu yönde bir düzeltici işlem kararı alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

3- Başvuru sahibinin şikayet dilekçesi üzerine idarece alınan kararda, “İdaremiz itirazda bulunduğunuz 23.02.2006 tarihinde böyle bir ihale yapmamıştır. 2007/12745 ihale kayıt numaralı ihalemiz 26.02.2007 tarihinde yapılmıştır.” ibaresine yer verilmiştir.

 

Bununla birlikte ihale ilanında ve idari şartnamede ihale tarihinin 23.02.2007 olarak gösterildiği, ihale sonrasında düzenlenen tutanakların da  23.02.2007 tarihli olduğu tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul