En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1472
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :6
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1472
Şikayetçi:
 Erzincan Uğur Itriyat Kozmetik Tıbbi Malz. Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Özden BOSTAN Turgut Reis Cad. 36/7 Anıttepe/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erzincan 13 Şubat Devlet Hastanesi Baştabipliği, Bahçelievler Mah. Adnan Menderes Cad. 1 24050 ERZİNCAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.03.2007 / 7838
Başvuruya konu ihale:
 2007/1466 İhale Kayıt Numaralı “Endoskopik, Laparoskopik, Atroskopik Görüntüleme Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

25.04.2007 tarih ve 07.01.70.0092/2007-12E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Erzincan 13 Şubat Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Endoskopik, Laparoskopik, Atroskopik Görüntüleme Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Erzincan Uğur Itriyat Kozmetik Tıbbi Malz. Deri San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Özden BOSTAN’ın 06.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet[başvurusunun, idarenin 07.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  12.03.2007 tarih ve 7838 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; teknik şartnameye ilişkin itirazlarını ve değiştirilmesi gerekli olan hususları içerir dilekçe ile ihale tarihinden önce idareye başvurdukları, idare tarafından şikayetlerinin reddedildiği, ihaleye katıldıkları, ancak sundukları cihazın şartnamede yer alan rijit üreterorneskop seti bölümünün 6 ncı maddesine, endoskopik kamera ile ilgili bölümün 2.3.9 ve 14 üncü maddeleri ile endoskopik kamera bölümünün 6 ncı maddesine uymadığı gerekçeleriyle ihale dışı bırakıldıkları, alınan bu kararın 4734 sayılı Kanunun rekabet, verimlilik, fonksiyonellik, fırsat eşitliği ve eşit muamele ilkelerine aykırılık teşkil ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuru sahibi istekli tarafından, 07.02.2007 tarihinde yapılacak olan ihaleye ilişkin ihale dokümanının 26.01.2007 tarihinde satın alındığı, dokümanın satın alınmasını müteakip, hazırlanmış bulunan teknik şartnamelerin bazı düzenlemeleri hakkında idareye 26.01.2007 tarihli bir dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, itiraz dilekçesinde teknik şartnamenin bazı maddelerinin, rekabeti engellediği ve belli bir marka veya modeli işaret ettiği hususlarında olmak üzere, ihale dokümanına yönelik şikayette bulunulduğu, idare tarafından yapılan değerlendirme neticesinde bu şikayetin uygun görülmediği belirlenmiştir.

 

İdare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi neticesinde, başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği cihazın Teknik Şartnamenin Rijit Üreterorneskop seti bölümünün 1 inci maddesine, Endoskopik Kamera ile ilgili bölümün 2, 3, 9 ve 14 üncü maddeleri ile Endoskopik Kamera Kafası ile ilgili bölümünün 6 ncı maddesine uymadığı gerekçeleriyle ihale dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale konusu alıma ilişkin olarak hazırlanmış bulunan teknik şartnamenin “Rijit Üreterorneskop Seti” bölümünün 1 inci maddesinde,“1-Görüş yönü 6 derece olmalıdır” düzenlemesine, Teknik Şartnamenin “Endoskopik Kamera” bölümünün 2, 3, 9 ve 14 üncü maddelerinde sırasıyla, “2- Yatay rezolusyonu minimum 450 çizgi olmalıdır”, “3- Işık hassasiyeti 3 Lux’un üzerinde olmamalıdır”, “9- Kamera kontrol ünitesi üzerinde entegre karakter jeneratörü ve klavye için giriş soketi bulunmalı, isteğe bağlı olarak hasta bilgilerinin kaydı için kamera kontrol ünitesine klavye bağlanabilmelidir. Ayrıca bu klavye kamera fonksiyonlarının aktive edilmesi için de kullanılabilmelidir”, “14- …, dondurulan görüntü istendiğinde kamera kafasındaki butonlar yardımı ile dijital olarak 2x olarak büyütülebilmelidir” düzenlemelerine ve aynı şartnamenin “Endoskopik Kamera Kafası” bölümünün 6 ncı maddesinde ise, “6- Programlanan kamera kafasındaki butonlar ile kamera ayarları ile ilgili olarak operasyon sırasında en az 4 fonksiyon kontrol edilmelidir” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinde;

 

“İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

 

 

İdare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirilmesi işleminin, ilgili istekli tarafından verilen Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı üzerinden yapıldığı belirlenmiştir. Buna göre; Teknik Şartnamenin “Endoskopik Kamera” bölümünün 2 ve 3 üncü maddelerine ilişkin olarak, başvuru sahibi istekli tarafından verilen cevaplarda sırasıyla,

“2- Yatay rezolusyonu 470 çizgidir”,

“3- Işık hassasiyeti 0,9 Lux’dur”,

şeklinde cevap verilmiştir.

 

Verilen söz konusu cevapların, Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde öngörülen yatay rezolusyonun minimum 450 çizgi olması ile ışık hassasiyetinin 3 Lux’un üzerinde olmaması şartlarını sağladığı anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin teklifinde bu maddeler ile ilgili olarak alınmış bulunan ihale dışı bırakma kararının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

İhaleye ilişkin olarak hazırlanmış bulunan Teknik Şartname dikkate alınmak suretiyle, başvuru sahibi isteklinin sunduğu Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı üzerinde yapılan değerlendirmelere göre;

- Teknik şartnamenin Rijit Üreterorneskop Seti bölümünün 1 inci maddesi uyarınca, görüş yönünün 6 derece olmaması, bunun yerine 10 derece olması,

- Teknik şartnamenin Endoskopik Kamera bölümünün 9 uncu maddesi uyarınca, kamera kontrol ünitesi üzerine bağlanan klavyenin hasta bilgilerini aktivite etme özelliğinin bulunmadığı,

- Teknik şartnamenin Endoskopik Kamera bölümünün 14 üncü maddesi uyarınca, dondurulan görüntünün operasyon sırasında kamera kafası üzerinde büyütülemediği, ancak bilgisayar yardımı ile büyütülebildiği,

- Teknik şartnamenin Endoskopik Kamera Kafası bölümünün 6 ncı maddesi uyarınca, kamera ayarları ile ilgili en az 4 fonksiyonun kamera kafasındaki butonlar yardımı ile kontrol edilemediği, bunun yerine ancak 3 fonksiyonun kontrol edilebildiği,

Hususlarının ortaya konulduğu görülmektedir.

 

Buna göre, idarece yapılan söz konusu değerlendirmeler ile itirazen şikayet başvurusunda yer alan iddialar hakkında teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, 25.04.2007 tarihinde alınan teknik görüş yazısında özetle,

“Teklif edilecek Üreterorneskop’da görüş yönü 6 derece olmalıdır şartının söz konusu ihaleye katılımı kısıtlayıp tek bir cihazı işaret edecek nitelikte olduğu, çünkü aynı amaca yönelik değişik markalardaki cihazların her birinin görüş derecesinin birbirinden farklı olduğu bu farklılığın cihazın işlevselliğini etkilemediğinin bilindiği,

Klavyenin kamera fonksiyonlarını aktive edebilmesi için de kullanılabilmelidir ibaresinin, cihazın işlevselliğini etkileyen bir özellik olmadığı, bununla birlikte ihaleye katılımı kısıtlayıcı olduğunun düşünüldüğü,

Teknik Şartnamenin 14 üncü maddesi ile ilgili olarak, dijital büyütmenin cihaz işlevselliğine bir etkisinin bulunmadığı, aynı gruba giren diğer cihazlarda dijital yerine optik zoom özelliği de olduğu bunun da kullanım açısından aynı amaca yönelik bir özellik olduğunun bilindiği,

Teknik şartnamenin Endoskopik Kamera Kafası bölümünün 6 ncı maddesi ile ilgili olarak, operasyon sırasında en az 4 fonksiyon kullanımını doğrudan cihaz kullanıcısının inisiyatifinde olduğu, çünkü istenilen fonksiyonların cihaz işlevselliğini etkileyebileceğinin düşünüldüğü”, 

 

Hususları belirtilmiştir.

 

Netice itibariyle, ihale işlem dosyası içerisinde bulunan bilgi ve belgeler ile şikayet konularına ilişkin olarak alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde; ihaleye ilişkin olarak hazırlanmış bulunan teknik şartnamenin “Rijit Üreterorneskop Seti” bölümünün 1 inci maddesi ile “Endoskopik Kamera” bölümünün 9 ve 14 üncü maddelerinde ve aynı şartnamenin “Endoskopik Kamera Kafası” bölümünün 6 ncı maddesinde idare tarafından yapılan bahse konu düzenlemelerin, tek bir firmayı işaret ettiği ve ihaleye katılımı sınırladığı anlaşıldığından, yapılan şikayetin yerinde olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul