• Karar No: 2007/UM.Z-1473
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :7
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1473
Şikayetçi:
 Emka Medikal Telekomünikasyon İnş. Paz. Nak. Pet. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK, Sağlık 1 Sokak 59/15 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Midyat Devlet Hastanesi, Midyat/MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2007 / 8615
Başvuruya konu ihale:
 2007/6122 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Cihaz Edinme” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.04.2007 tarih ve 07.01.89.0092/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Midyat Devlet Hastanesi’nce 23.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Cihaz Edinme” ihalesine ilişkin olarak Emka Medikal Telekomünikasyon İnş. Paz. Nak. Pet. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK’ün 02.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2007 tarih ve 8615 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihale dışı bırakılması suretiyle, ihale işlemlerinin tamamlanması hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleyi kazanan isteklinin teklif ettiği cihazın tek yetkili satıcısının kendileri olduğu, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin Med-Kim Ltd. Şti.’den yetki belgesi almadığı ve bu şirketin bayisi olmadığı ve sundukları belgenin sahih olmasının mümkün bulunmadığı, Almanya’da faaliyet gösteren ikinci el cihazları alıp bunları yenileyen ve üçüncü dünya ülkelerine pazarlayan bir firmanın cihaza ilişkin yetki belgesini düzenlediğini tespit ettikleri, teklif edilen cihazın ikinci el olması mümkün olduğundan, Sağlık Bakanlığını belirlediği yaş sınırına uygun olup olmadığının bilinmediği, ayrıca bu cihazın ikinci el olduğuna dair gerekli belgelerin idareye verilmediği, cihazın menşeinin dahi şaibeli olduğu ve cihazın Sağlık Bakanlığının Tıbbi Cihaz Kayıt Sistemine kaydının Dimedis isimli alman firmasının adı ile yapıldığı ihaleyi alan firma için bu kaydın aranıp aranmadığının bilinmediği, ihale üzerinde bırakılan firmanın sıfır cihaz teklif ettiği ve bunu da idareye taahhüt ettiğini öğrendikleri, cihazın sıfır olup olmadığının tetkik edilerek, sıfır cihaz teklif etmesi mümkün olmayan firmanın taahhüdünü yerine getirmesinin mümkün olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleye ilişkin olarak hazırlanan Teknik Şartnamenin “Tekliflerin Hazırlanması” başlıklı G.2 maddesinde “Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlayamayan firmanın teklifleri red edilecektir”, G.4 numaralı maddesinde “Cihaz ve kitle ile ilgili tüm teknik dokümanları teklif ile birlikte vereceklerdir”, M.6 numaralı maddesinde ise “Teklif edilen kit ve cihaz için üretici veya distribütör firma tarafından satıcı firmaya verilen yetki belgesi olacaktır düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından, Finlandiya malı Thermo marka Konelab 60i model biyokimya cihazı ile Almanya malı Grenier markalı kit verilmesi taahhüt ve teklif edilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin M.6 numaralı düzenlemesi kapsamında, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yetkili satıcılı olunduğuna dair belgenin Ken-Med Tıbbi Sistemler Tic. Ltd. Şti.’den alındığı, bahse konu 23.02.2007 tarihli bu belgede “Türkiye distribütörlüğünü yaptığımız Thermo Electron Konelab 60İ cihazı için ihalenize iştirak etmeye, teklif vermeye, malzeme teslim etmeye Midyat Medikal Ltd. Şti. yetkilidir” içeriğine yer verildiği görülmüştür.

 

Ken-Med Tıbbi Sistemler Tic. Ltd. Şti.’nin ise, Almanya’da faaliyet gösteren Dimedis A.Ş. şirketinden yetki aldığını göstermek üzere, Dimedis A.Ş. adlı şirket tarafından düzenlenen 01.03.2006 tarihli belgeyi yetkili satıcılık belgesi olarak ortaya koyduğu belirlenmiş olup, söz konusu bu belgenin içeriğinde özet olarak “İş bu belge ile Ken- Med Ltd. Şti.’nin, Dimedis A.Ş. firmasına ait ürünlerin Türkiye sınırları içerisinde bulunan tek yetkili dağıtımcısı olduğunu teyit ederiz” hususları belirtilmiştir.

 

Dimedis A.Ş. ise bu yetkisini ortaya koyabilmek için, Konelab ürünlerinin Almanya distribütörü Thermo Electron Şirketinden aldığı bir belgeyi sunmuştur. Sunulan bahse konu 12.06.2006 tarihli belgede “İş bu belgeyle, Dimedis Şirketinin ve sözleşme yapılan diğer tarafın (dağıtımcı), Türkiye’deki ihale işlemlerine katılabilmeleri, Almanya’daki işleri takip edebilmeleri, …, teyit edilir” hususları belirtilmiştir.

 

Buna karşılık, başvuru sahibi tarafından ise şikayete konu edilen düzenleme kapsamında, üretici firma olan Thermo Electron şirketinden alınan 16.01.2007 tarihli yetki mektubu sunulmuştur. Söz konusu mektupta özetle, “…, iş bu belge ile Med-Kim’in Konelab klinik kimya analizörleri için Türkiye bölgesinde tek ve yetkili olduğunu beyan ederiz” hususlarına yer verilmiştir.

 

Yetki belgesinin sunulması ile ilgili olarak Mal Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Üretim, imalat kapasitesi, araştırma geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik belgeler” başlıklı 36 ncı maddesinde,

“İdarelerce alımın özelliği göz önünde bulundurularak, isteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine ilişkin durumunun ihale konusu işi yerine getirebilmek için uygun olup olmadığı ile yasal olarak ilgili ürünü teklif etme yetkisinin olup olmadığının tespiti amacıyla aşağıdaki belgelerden gerekli olanlar istenilebilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,

b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve/veya imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,

c)Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteren imalatçı veya yetkili satıcı ise yukarıdaki belgelerin yanı sıra serbest bölge faaliyet belgesi.” hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından “Yetkili Satıcılık Belgesi” olarak sunulan belgeler, idare tarafından yapılan ilgili düzenlemeler ve mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde; Ken-Med Tıbbi Sistemler Tic. Ltd. Şti.’nin, Dimedis A.Ş.’den aldığı ve yetki belgesi olarak sunmuş olduğu belgede, Thermo Electron şirketi tarafından üretilen Konelab 60İ cihazının Türkiye distribütörü veya Türkiye’deki yetkili satıcısı olduğu hususunu gösterir bir bilginin bulunması gerekirken, sunulmuş bulunan belgede sadece Dimedis A.Ş. firmasına ait ürünlerin tek yetkili satıcı olduğu hususunu gösterir bir bilginin bulunduğu, bununla birlikte adı geçen Dimedis A.Ş’nin ise Thermo Electron şirketinden aldığı yetki belgesinde ise Thermo Electron şirketinin Konelab 60İ markalı ürününü üretip üretmediği ya da yetkili satıcısı veya distribütörü olup olmadığı konusunda bir bilginin bulunmadığı, bunun yerine kendisinin ve sözleşme yapılan diğer tarafın (dağıtımcı), Türkiye’deki ihale işlemlerine katılabilmeleri konusunda verilen bir yetkinin belirtildiği görüldüğünden, Ken-Med Tıbbi Sistemler Tic. Ltd. Şti. ile buna bağlı olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgelerin, Thermo Electron Firmasının Türkiye’deki yetkili satıcısının kendileri olduğu hususunu göstermek konusunda eksiklik taşıdığı belirlenmiştir.

 

Ayrıca Dimedis A.Ş.’nin, 12.06.2006 tarihi itibariyle Thermo Electron şirketinden bir yetki almasına karşılık, Thermo Electron şirketi adına bu tarihten daha önceki bir tarih olan 01.03.2006 tarihi itibariyle Ken-Med Tıbbi Sistemler Tic. Ltd. Şti.’ne yetki verebilmesinin mümkün bulunmadığı görülmüştür.

 

Netice itibariyle, ihale üzerinden bırakılan istekli tarafından yetkili satıcılık belgesi olarak sunulan belgelerin uygun/yeterli olmaması gerekçesi ile ihale dışı bırakılması gerektiği belirlenmiş olup, yapılan şikayetin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin ihale dışı bırakılması suretiyle, ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul