En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1476
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :10
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1476
Şikayetçi:
 AMS Tıbbi Cihaz İmalat İthalat İhracat Ltd. Şti. Kazım Karabekir Cad. No:95/75 İskitler/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Tatvan Devlet Hastanesi Ahlat Yolu üzeri Tatvan/BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8221
Başvuruya konu ihale:
 2006/56719 İKN’li “Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı (2 ve 3 nolu kalemler) işi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.04.2007 tarih ve 07.01.78.0184/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Tatvan Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 09.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Demirbaş Malzeme Alımı (2 ve 3 nolu kalemler) işi” ihalesine ilişkin olarak AMS Tıbbi Cihaz İmalat İthalat İhracat Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 15.03.2007 tarih ve 8221 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince, ihalenin 2 nci ve 3 üncü kalemlerine ilişkin olarak işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihalenin 2 nci ve 3 üncü kalemlerine teklif ettikleri cihazların bazı özelliklerinin teknik şartnameye uymadığından bahisle haksız yere değerlendirme dışı bırakıldıkları iddiasına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde; “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.” Hükmüne,

 

 

4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde;

 

“41 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürelerin bitimini veya Maliye Bakanlığının vizesi gereken hallerde bu vizenin yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.” Hükmüne,

 

4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde ise;

 

“İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından öncelikle idareye şikâyette bulunulur.

  Bu şikâyetler;

 a) Sözleşme imzalanmamışsa,

b) Yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikâyete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen onbeş gün içinde yapılmışsa,

İdarece dikkate alınır.”

 

 Hükmüne  yer verilmiştir.

 

İtirazen şikayet konusu her iki kaleme ilişkin olarak da 14.02.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır. Başvuru sahibine gönderilen kesinleşen ihale kararında, mektubun 19.01.2007 tarihli olduğu görülmekte, ancak ilgili cümle belirtilmediğinden, elden mi yoksa posta yoluyla mı ulaştırıldığı anlaşılamamaktadır. Ancak ihale dosyasında, isteklilere gönderilen postalara ilişkin posta alındı makbuzlarına rastlanmış olup, ilgili alındıdan, başvuru sahibine 19.01.2007 tarihi çıkışlı bir tebligat yapıldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte tebligat tarihi belli değildir. Açıklama talebi yazısında başvuru sahibi, kesinleşen ihale kararını 24.01.2007 tarihinde aldığını beyan etmektedir. Başvuru sahibinin 26.01.2007 tarihli açıklama talebi yazısının idare kayıtlarına 05.02.2007 tarihinde girdiği anlaşılmaktadır. İdare bu yazıya 15.02.2007 tarihinde yanıt vermiş olup, başvuru sahibi idarenin açıklama yazısını 21.02.2007 tarihinde tebellüğ ettiğini beyan etmektedir. Başvuru sahibi idarenin açıklama yazısını tebellüğü üzerine 26.02.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunmuş, idare şikayete 07.03.2007 tarihinde cevap vermiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin idareden, kesinleşen ihale kararını tebellüğ ettiği tarihten (24.01.2007) itibaren 5 gün içinde açıklama talebinde bulunması gerekirken, başvuru sahibinin bu meyandaki yazısının idare kayıtlarına bu süre aşıldıktan sonraki bir tarihte girdiği (05.02.2007), dolayısıyla sözleşmelerin usulüne uygun olarak imzalandığı, kaldı ki idareye şikayet başvurusunun sözleşmeler imzalandıktan sonra yapıldığı anlaşılmış olup, belirtilen nedenlerle itirazen şikayet konuları iddiaların incelenmesi kapsamında ele alınmıştır.

 

İtirazen şikayet konusu hususlarla ilgili olarak bir üniversite tıp fakültesinden teknik görüş talep edilmiş, ancak karar tarihi itibariyle henüz yanıt alınamamış olduğundan, teknik değerlendirme sınırlı bir teknik ayrıntı düzeyinde yapılabilmiştir.

 

1.a) İhalenin 3 üncü kalemi olan “anestezi cihazı” ile ilgili olarak; teknik şartnamede, plato ayarının %0 - %60 olması istenmektedir. İdare şikayetçi tarafından teklif edilen cihazın bu kriteri karşılamadığını, şikayetçi ise karşıladığını iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan açıklama talebine idarece verilen cevapta, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın plato ayarının %5-%50 olduğu belirtilmektedir. Başvuru sahibi şikayet dilekçesinde, cihazın plato ayarının %0-%60 olduğunu, bu özelliğin katalogda belirtilmemesine karşın idarenin açıklama yazısında %5-%50 olduğunun belirtildiği, kendilerinden bir demonstrasyon talebinde bulunulmadan ihale dışı bırakıldıkları belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 7.3.4 üncü maddesinde, “tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları teklif edilen malın ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teknik bilgilerin yer aldığı katalogların vb tanıtım materyalinin de verilmesi gereklidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Bununla birlikte, katalogda böyle bir veri olmadığı başvuru sahibinin kendisi tarafından da ifade edilmektedir. Başvuru sahibi tarafından sunulan “teknik şartnameye uygunluk beyanında” bu kriterin karşılandığı belirtilmiştir. Başvuru sahibinin idareye yaptığı şikayet başvurusu ekinde vermiş olduğu belgelerin tetkikinden de, bu değerin %5-%60 olduğu görülmektedir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

1.b) Yine ihalenin 3 üncü kalemi olan “anestezi cihazı” ile ilgili olarak teknik şartnamede, "Anestezi cihazına ait ekranda cihazın taze gaz kullanımım ne kadar efektif yaptığını gösteren bir indikatör veya gaz sarfiyatı nümerik değerleri veya kümülatif gaz sarfiyatı nümerik değerleri izlenebilmelidir." düzenlemesine yer verilmiştir. İdare  şikayetçi  tarafından teklif edilen cihaza ilişkin katalogda buna ilişkin bir bilgi bulunmadığı, şikayetçi ise cihazın bu kriteri karşıladığını iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan açıklama talebine idarece verilen cevapta, orijinal katalogda buna ilişkin bir veri bulunmadığı belirtilmiştir. Başvuru sahibi şikayet dilekçesinde, cihazın “gaz sarfiyatı nümerik değerlerini” gösterebildiğini, teknik şartnamede “veya” bağlacı kullanıldığını, dolayısıyla cihazın bu şartı sağladığını iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibinin, teknik şartnamenin ilgili maddesinde “veya” bağlacı kullanıldığı ve bu nedenle bu hususlardan birinin sağlanmasının yeterli olduğu şeklindeki beyanı makul olmakla birlikte, başvuru sahibi tarafından sunulan kataloglar ile teknik belgelerin tetkikinden, cihazın, “gaz sarfiyatı nümerik değerlerini” gösterip göstermediği yönünde bir sonuca ulaşılamamıştır.

 

2.a) İhalenin 2 nci kalemi olan “portable mekanik ventilatör cihazı” ile ilgili olarak; teknik şartnamenin 2.9 maddesinde, tidal volüm değerinin 50-2000 ml olması istenmektedir. İdare şikayetçi tarafından teklif edilen cihazın bu kriteri karşılamadığını, bu değerin 100-2000 ml olduğunu, şikayetçi ise karşıladığını, 50-2000 ml olduğunu iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından yapılan açıklama talebine idarece verilen cevapta, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın tidal volüm değerinin 100-2000 ml olduğu belirtilmiştir. Başvuru sahibi şikayet dilekçesinde, cihazın bu kriteri sağladığını ifade etmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan katalogun tetkikinden, bu değerin 50-2000 ml olduğu görülmüştür. Bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

2.b) Yine ihalenin 2 nci kalemi olan “portable mekanik ventilatör cihazı” ile ilgili olarak; teknik şartnamenin 2.12 maddesinde, "Dahili veya harici bataryası ile tam şarjda en az 4 saat çalışabilmelidir." düzenlemesine yer verilmiştir. İdare şikayetçi tarafından teklif edilen cihazın bu kriteri karşılamadığını, 1-2 saat çalışabildiğini, şikayetçi ise cihazın harici batarya ile 4 saatlik çalışma süresini rahatlıkla karşılayabildiğini iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibi tarafından sunulan katalogda cihazın iki saate kadar dahili bataryayla çalışabildiği belirtilmekte olup, harici bataryaya ilişkin herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.

 

Bu kapsamda, cihazın harici bataryasının orijinal bir eklenti olup olmadığı, cihazın herhangi bir harici bataryayla çalıştırılabilmesinin mümkün olup olmadığı net bir şekilde anlaşılamamaktadır. Bununla  birlikte teknik şartnamenin anılan maddesinin devamında cihazın istendiğinde ambulans aküsüyle çalışabilme özelliği bulunmasının da istendiği ve başvuru sahibi tarafından sunulan “teknik şartnameye uygunluk beyanında” başvuru sahibince bu yönde beyanda bulunulduğu dikkate alındığında, cihazın basit bir uyarlamayla herhangi bir harici batarya ile çalıştırılabileceği kanaatine varılmaktadır. Herhangi bir harici batarya ile çalıştırılabilen bir cihaz için de çalışma süresi, söz konusu harici bataryanın kapasitesi ile ilgili bir husustur.

 

Başvuru sahibince sunulan “teknik şartnameye uygunluk beyanında” şikayete konu kriterin karşılandığının belirtildiği dikkate alındığında, şikayete konu olan bu hususun, Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde yer alan “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” düzenlemesi  çerçevesinde ihale süreci sonunda imzalanan sözleşme neticesinde teslim alınan malın ihale dokümanına uygun olup olmadığının tespiti aşamasında ayrıca değerlendirilmesi gerektiği, bu değerlendirmeye ilişkin hukuki sorumluluğun idareye ait olduğu açıktır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 

1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin (b) bendinin 8. alt bendinde mesleki ve teknik yeterliğin belirlenebilmesi için istenecek bilgi ve belgeler arasında, “İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,” sayılmış ve bu bilgi ve belgelerin istenmesine ilişkin olarak: “…İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.”  hükmüne yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinde; “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün XI inci maddesinde;

 

“Mevcut uygulamada ihale dokümanında; amaca uygun herhangi bir ayrım yapmaksızın birbiri yerine kullanılması mümkün olmayan ürün standardına  yönelik belgeler ile üretici firmanın kalite yönetim sistemine ilişkin belgelerin birlikte istenildiği, herhangi bir standart belirlemesi veya belgelendirme  yapması söz konusu olmayan yabancı ülke kuruluşları da dahil olmak üzere, ulusal veya uluslararası standart belirleyen kuruluşlar, kalite/standarda uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlar ile ihale konusu ürünle ilgisi bulunmayan standardın/kuruluşun birlikte sayıldığı, bazen de sadece yabancı bir ülkede geçerli olan ulusal standartların arandığı ve hangi belgenin diğerinin yerine kabul edileceğinin (eşdeğer belgelerin) veya bir diğerinin yerine kullanılması öngörülmeyen belge/işaretin hangileri olduğunun açıkça belirtilmediği görülmektedir.

 

Hangi belgelerin bulunması halinde teklifin yeterli görüleceği hususundaki belirsizlik nedeniyle, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulan tekliflerin değerlendirilerek ihalenin sonuçlandırılabilmesi de mümkün bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle, idarelerce ihale dokümanının hazırlanması aşamasında ihale konusu malın piyasaya arzına ilişkin diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak; istenilmesi zorunlu belge, işaret ve benzeri isteklerin tespit edilmesi ve bunlara ihale dokümanında yer verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla Uygulama Yönetmeliklerindeki hükümlere uygun olarak kalite veya kalite sistem belgeleri veya işaretleri istenebilir. Ancak, öncelikle istenilecek belgenin ne olduğunun ve hangi şartları taşımasının zorunlu olduğu hususunun gerektiğinde ilgili kuruluşlardan da görüş almak suretiyle belirlenmesi ve daha sonra ihale dokümanlarında bu hususa yer verilmesi gerekmektedir.”

 

Düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.3 üncü maddesinde; “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar. Söz konusu demirbaş malzemelerine ait ISO, TUV, FDA, ve CE kalite kontrol belgelerinden en az birine sahip olmalıdır.“,

 

Şikayet konusu her iki kaleme ilişkin teknik şartnamenin 9.4 üncü maddesinde ise; “Teklif edilen cihazın Ulusal veya Uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, CE vb.) standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi olmalı ve firma teklifinde belgelemelidir.”

 

Düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler ile kamu ihale mevzuatının yukarıda anılan hüküm ve düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde; idarenin teknik şartnamede yaptığı düzenleme ile isteklilerden tekliflerin değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere, TSE, TSEK, ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, CE vb. belgeler, sertifikalar, standartlar istendiği, ancak bunların hangisinin verilmesinin yeterli olacağı hususunda bir açıklama bulunmadığı, hangi belgenin diğerlerinin yerine ikame edileceğinin belirsiz olduğu,  ayrıca kısaltma ve/veya sembollerin içeriğinin belirtilmeyerek cümlede vb. yazılmak suretiyle belirtilenlerin dışındaki benzeri belgelerinde sunulmasına imkan verilmesinin ve idari şartnamede ve teknik şartnamede kalite belgelerine ilişkin olarak farklı kapsamlarda düzenleme yapılmış olmasının belirsizliği daha da güçlendirildiği sonucuna ulaşılmış olup, ihale dokümanında yapılan söz konusu düzenlemelerden idarenin isteğinin açık ve net olarak belirtilmediği, dolayısıyla teklifin kabul ve red kriterlerinin belirlenemediği, objektif kriterler bulunmadığından 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinin ve ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

2. Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün VIII.I maddesinde; “…Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim ya da benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin 7.3.1 inci maddesinde istenen iş deneyim belgesinin yanısıra, şikayet konusu her iki kaleme ilişkin teknik şartnamenin 9.3 üncü maddesinde yer alan  “Teklif edilen cihazın kullanıldığı ülkeler ve varsa Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans listesi verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak ve telefon ve fakslarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır.” şeklindeki düzenleme ile ayrıca deneyime ilişkin referans belgesi de istendiği görülmüş olup, Genel Tebliğin anılan düzenlemesi çerçevesinde bu düzenlemenin rekabeti engelleyici nitelikte  olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Karşı Oy:

İncelenen ihale, “İddiaların incelenmesi” yöntemine göre tetkik edilmiştir.

 

            “İddia incelemesi” yöntemine göre verilen bir kısım kararların yargıya intikali üzerine Danıştay 13. Dairesinin E.2005/6163, K.2005/5715; E.2005/5616 K.2005/5334; E.2005/6851, K.2005/5819; E.2005/10004, K.2006/1446 sayılı kararlarıyla, “Kamu İhale Kurulu’nun iddiaların incelenmesi kapsamında incelediği ihale dosyalarında saptadığı mevzuata aykırı konuları ilgili idaresine bildirmeyip yasada belirtildiği şekilde sonuçlandırarak Yasanın 56. maddesinin 2. fıkrasındaki kararlardan birini almak zorunda olduğu, aksi takdirde yani ihale ile ilgili mevzuata aykırılıkların idarenin bağlı olduğu bakanlığa bildirmesiyle yasada Kuruma verilen uygulamayı yönlendirmek görevinin Kurum tarafından yerine getirildiğinden söz edilemeyeceği, diğer taraftan ihale işlemlerinde saptanan mevzuata aykırılıkların ihaleyi yapan idareye bildirilmesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması şeklinde belirtilen Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine de aykırı olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

            Bu itibarla; kararda tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve Danıştay 13. Dairesinin anılan kararları gereğince ihalenin iptaline karar verilmesinin gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz.

 

                                                                           

 

                  Bilal KARACA                            Abdullah DÜNDAR                                     

                                 Kurul Üyesi                                       Kurul Üyesi

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul