• Karar No: 2007/UM.Z-1477
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :11
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1477
Şikayetçi:
 İmir Kimya Tıbbi Cihaz Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş., Av.Mustafa Akın Reşat Bey Mahallesi 9.Sokak Sevilir Apt. K.4 D.15 Seyhan / ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kirazlıdere Mahallesi AMASYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.03.2007 / 7056
Başvuruya konu ihale:
 2007/701 İhale Kayıt Numaralı “13 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (12. Kalem -Fakoemülsifikasyon Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.04.2007 tarih ve 07.01.51.0017/2007-11E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 05.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “13 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (12. Kalem -Fakoemülsifikasyon Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak İmir Kimya Tıbbi Cihaz Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş.’nin 27.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.03.2007 tarih ve 7056 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olması, ayrıca İhalede geçerli teklifin kalmaması nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;      İdare tarafından 05.02.2007 tarihinde yapılan ihalenin 12 nci kaleminin VSY Medikal unvanlı isteklinin üzerinde kaldığı, bu isteklinin anılan ihaleye “Pulsar 2 marka” cihaz teklif ettiği, ancak teklif edilen cihazın Teknik şartnamenin 5 (a) maddesinde belirtilen “Sleevesiz mikroinsizyonel fako cerrahi yapılabilmesi için soğuk fako modu olmalıdır” kriteri karşılamadığı, ayrıca kendilerinin söz konusu cihaz için 53.000,00 YTL teklif fiyat sunmalarına rağmen ihale üzerinde bırakılan isteklinin 69.940,00 YTL teklif fiyat sunduğu, iki teklif arasında 16.940,00 YTL fiyat farkı bulunduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin kendilerine ait olduğu belirtilerek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

 

 

A) Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi tarafından Kuruma verilen itirazen şikayet dilekçesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin alıma konu 12 nci kaleme “Optikon marka Pulsar 2 Minimal Stress Fakoemilsifikasyon cihazı” teklif ettiği, ancak teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 5 (a) maddesinde belirtilen “Sleevesiz mikroinsizyonel fako cerrahisi yapılabilmesi için soğuk fako modu olmalıdır. Bu burst on-off süreleri çok kısa sürelere ayarlanarak sleevsiz fako uygulaması yapabilmelidir” kriterini karşılamadığı iddia edilmektedir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, şikayete konu ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, teklif veren isteklilerden İris Tıbbi Araç Ltd. Şti., Sumedsan Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ve Siber Tıp Ltd. Şti.’nin, idari şartnamenin 36.3.1 ve teknik şartnamenin 2.18 nci maddesinde yapılan düzenleme ile “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde yıllık 800 vaka ortalamasından 5 yıl içinde toplam ortalama 4000 vaka için kullanılacak (tubing set, sleeve, phaca tip, test chamber) maliyeti hesaplanarak YTL veya döviz cinsinden hesaplanan tutarlar taahhütname şeklinde noterden tasdiklenerek teklif ekinde sunulacaktır.” istenilen taahhütnamenin, noter onaylı olarak teklif dosyası içerisinde idareye sunulmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu, anılan ihalede geçerli 2 teklifin kaldığı anlaşılmıştır.

 

İncelemeye konu ihalede geçerli bulunan iki teklif ile ilgili olarak bir Akademik kuruluştan teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup 26.03.2007 tarih ve 483-4389 sayılı Kurum yazısıyla;

 

İhale üzerinde bırakılan VYS Medikal Ltd. Şti.’nin “Optikon 2000 marka Pulsar 2 Minimal Stress model Fakoemülsifikasyon” cihazı,

 

Başvuru sahibi olan İmir Kimya A.Ş.’nin ise “Alcon marka Fakoemülsifikasyon” cihazı teklif ettiği,

 

Gerek ihale üzerinde bırakılan, gerekse başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 5 (a) maddesinde belirtilen “Sleevesiz mikroinsizyonel fako cerrahisi yapılabilmesi için soğuk fako modu olmalıdır. Bu burst on-off süreleri çok kısa sürelere ayarlanarak sleevsiz fako uygulaması yapabilmelidir” kriteri karşılayıp karşılamadığı konusunda teknik görüş sorulmuş olup;

 

İlgili Akademik kuruluş tarafından 21.03.2007 tarih ve 432 sayılı yazı ekinde gönderilen teknik görüşte;

 

1) 05.04.2007 tarih ve 267 sayılı teknik görüşte; “Optikon 2000 marka Pulsar 2 minimal Stres model Fakoemilsifikasyon cihazı ile Alcon marka Fakoemilsifikasyon cihazlarının teknik şartnamenin 5 (a) maddesinde geçen “soğuk fako modu olmalıdır” özelliklerine sahip olduklarına dair herhangi bir açık ifadeye rastlanmamıştır. Bununla birlikte her iki cihazda da soğutma sistemi olduğu görülmüştür. Aynı maddede geçen “Bu burst on-off süreleri çok kısa çok kısa sürelere ayarlanarak sleevsiz fako uygulaması yapılabilmelidir” şartlarından burst on - off  sürelerinin ayarlanabilir olduğu görülmüş olup slevsiz fako uygulaması yapılabildiğine dair herhangi bir ifadeye rastlanmamıştır”,

 

2) 17.04.2007 tarihli teknik görüşte; “Optikon 2000 marka Pulsar cihazı ile Alcon Legany Advantec NeoSonix cihazlarının yazılım olarak soğuk fako modu yoktur ve yazılım olmadan da burst on-off süreleri ayarlaması olmamaktadır”,

hususlarının belirtildiği görülmüştür.

 

Akademik kuruluştan alınan teknik görüşün değerlendirilmesi neticesinde; gerek ihale üzerinde bırakılan istekli VYS Medikal Ltd. Şti. tarafından teklif edilen “Optikon marka Pulsar 2 Minimal Stress model Fakoemülsifikasyon” cihazın, gerekse başvuru sahibi İmir Kimya A.Ş tarafından teklif edilen “Alcon marka Fakoemülsifikasyon” cihazın, teknik şartnamenin 5 (a) maddesinde belirtilen “Sleevesiz mikroinsizyonel fako cerrahisi yapılabilmesi için soğuk fako modu olmalıdır. Bu burst on-off süreleri çok kısa sürelere ayarlanarak sleevsiz fako uygulaması yapabilmelidir” kriteri karşılamaması nedeniyle söz konusu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşıldığından, idarenin 14.02.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihaleyi VYS Medikal Ltd. Şti. üzerinde bırakması işlemi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak İmir Kimya A.Ş.’ni belirlenmesi işlemi, mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Diğer taraftan, anılan ihaleye 5 isteklinin teklif verdiği, teklif veren isteklilerden, İris Tıbbi Araç Ltd. Şti., Sumedsan Sağ. Hiz. Ltd. Şti. ve Siber Tıp Ltd. Şti.’nin idari şartnamenin 36.3.1 ve teknik şartnamenin 2.18 nci maddesinde yapılan düzenleme ile istenilen noter onaylı taahhütnameyi sunmamaları nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmalarına dair idare işleminin mevzuata uygun bulunması, VYS Medikal Ltd. Şti. ve İmir Kimya A.Ş. tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşılamaması sebebiyle, ihalede geçerli teklif kalmadığı anlaşılmaktadır.

 

B) Şikayete konu aşama ve bu aşamayla bağlantılı işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygunluğu yönünden incelenmesi sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Teknik şartnamenin 8.3 ncü maddesinin “Teklif edilen cihazın halen kullanıldığı ülkeler ve Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verilecektir. Bu referans belgesinde sadece teklif edilen marka ve model cihazlara ait referanslar, kullanıcı hekim ve kurum olarak ve telefon ve faxslarıyla birlikte ayrıntılı olarak verilecektir. Bu referanslardan gerektiğinde yazılı görüş alınarak değerlendirme yapılacaktır” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde, idarelerin ihalelerde rekabeti sağlamakla sorumlu olduğu; aynı Kanunun şartnameler başlıklı 12 nci maddesinde ise İhale konusu malın teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilemesi ve belirlenen teknik kriterlerin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmaması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği,

 

Ayrıca, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ikinci fıkrasında ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde, isteklilerin yeterliklerini ölçmek amacıyla iş deneyim belgesi istenebileceği,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin VIII inci maddesi “Deneyime İlişkin Referans” başlıklı (I) bendinde; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin  belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerektiği”,

hüküm altına alınmıştır.

Bu durumda, teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin, ihale edilen alıma konu ürünün asgari değerlere bağlı olarak teknik özelliklerini belirlemesi, istekliler tarafından da ihaleye teklif edilen ürünün teknik şartnamede belirlenen teknik özelliklere ilişkin sınır değerlere uygun olması gerekmektedir.

Netice itibariyle; teknik şartnamede referansa ilişkin olarak yapılan düzenlemenin, 4734 sayılı Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ hükmüne açıkça aykırılık teşkil ettiği anlaşılmaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olması, ayrıca İhalede geçerli teklifin kalmaması nedeniyle, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği
ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul