• Karar No: 2007/UM.Z-1478
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :12
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1478
Şikayetçi:
 Tekmar Teknik Market Müm. Müş. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti. Cinnah Cad. 30/1 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İSTAÇ İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değ. San. ve Tic. A.Ş.Paşa Mah. Piyalepaşa Cad. 9 80250 Şişli/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2007 / 9513
Başvuruya konu ihale:
 2006/152805 İhale Kayıt Numaralı “50 Adet Süpürge Aracı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.04.2007 tarih ve 07.02.11.0162/2007-15E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İSTAÇ İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değ. San. ve Tic. A.Ş.’nce 22.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “50 Adet Süpürge Aracı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tekmar Teknik Market Müm. Müş. İth. İhr. ve San. Ltd. Şti.’nin 20.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin  04.04.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.03.2007 tarih ve 9513 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Koruma ve Atık Mad. Değ. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 22.03.2007 tarihinde yapılacak 50 Adet Süpürge Aracı Alımı ihalesi ile ilgili olarak ihale dokümanını satın aldıkları ve ihale dokümanında yapılan düzenlemelerden;

 

1- Teknik şartnamede yer alan aracın sağ direksiyonlu olması şartının, kamyon tedariki için 6 aylık bir süreye ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle 90 günlük teslim süresinin imkansız olduğu,

 

2- Teknik şartnamedeki; “Araç ve Üst Yapı İthal Menşeli olacaktır.” şeklindeki düzenlemenin rekabeti engellediği,

 

3- %25 oranında istenen iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında yapılan tanımlama gereği yurt içinde yapılan tüm büyük ihaleleri kendileri aldıkları halde bile kendileri tarafından karşılanamayacağı, böylece ihalede yerli isteklilerin önünün kesildiği, bu nedenle  bu oranın %15 olarak değiştirilmesi gerektiği, söz konusu düzenlemenin mevcut haliyle rekabeti engellediği,

 

hususlarında idareye şikayet başvurusunda bulundukları ancak, idarenin şikayetlerine yasal süresi içerisinde herhangi bir cevap vermediği belirtilmekte,

 

Ayrıca, başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikayet başvurusunda belirtmediği ancak Kuruma Yapmış olduğu itirazen şikayet başvurusunda belirttiği, ihale dokümanında yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajının sağlanmasına yönelik bir düzenlemenin yapılmadığı, yedek parçaların 10 yıl süreyle ihaleyi alan firmadan karşılanması şartının 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendine aykırılık taşıdığı yönündeki iddialara da yer vermek suretiyle başvuruları hakkında gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1- Başvuru sahibinin birinci iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

Teknik şartnamenin 1.6.2 nci maddesinde; “Direksiyon, aracın sağında bulunacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin “İşe başlama ve bitirme (malın teslim) tarihi” başlıklı 49 uncu maddesinde ise; “Sözleşmenin imzalanmasını (Sayıştay tesciline tabi işlerde ise bu tescilin yapılmasını) müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır.

İşe başlama tarihi: 01.04.2007 tarihinde başlamak suretiyle teslimat başlayacak olup en son teslimat 01.07.2007 tarihinde yapılacaktır.

 İşin süresi (Akreditif kredisi açılmasını müteakip) 90 (Doksan) takvim günüdür.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenlemeler kapsamında ihaleye üç adet teklif verildiği tespit edilmiş olup anılan düzenlemede mevzuata herhangi bir aykırılık bulunmamıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2- Başvuru sahibinin ikinci iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “VI – Diğer Hususlar” başlıklı bölümün 5 inci maddesinde; “Araç ve üstyapı ithal menşeli olacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Benzer düzenleme teknik şartnamenin “D Genel Şartlar” başlıklı bölümün 5 inci maddesinde de yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler” başlıklı 63 üncü maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Kanunun yukarıya aktarılan hükmü çerçevesinde yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin hükmün konulabileceği ancak, eşik değerin üzerindeki ihaleler için ise yerli ve yabancı isteklilerin katılacağına ilişkin hükmün konulacağı açıktır.

 

Buna göre; Açık İhale Usulü İle İhale Edilecek Mal Alımlarında Kullanılacak İdari Şartnamenin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı” başlıklı 8 inci maddeye ait 5 no.lu dipnotunda;  “İdareler, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalan ihalelerine sadece yerli isteklilerin katılabilmesini öngördüğü durumlarda, madde metnini aşağıdaki  şekilde düzenleyeceklerdir:

“ Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.

İsteklilerin yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir”

İdareler, yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değerin altında kalmakla birlikte yerli ve yabancı tüm isteklilerin katılmalarını öngördükleri ihaleler ile  yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik değere eşit  veya üzerindeki ihalelerde, madde metnini aşağıdaki  şekilde düzenleyeceklerdir:

 “İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İhale konusu işe ait idari şartnamenin 8 inci maddesinde; “İhale, bu şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. 

 

Söz konusu ihale, yerli ve yabancı isteklilerin katılımına açık olarak düzenlenmiş olmasına rağmen, ihale dokümanında yapılan anılan düzenlemenin yerli istekliler açısından 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir. Bu nedenle de başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunuştur.

 

3- Başvuru sahibinin üçüncü iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “İş deneyim belgesi” başlıklı 7.3.1 inci maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

İdari şartnamenin 7.4 üncü maddesinde ise; “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Yol süpürge aracı satmış olmak.” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinde; “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:” şeklinde hükme yer verildikten sonra (b) bendinin 2 numaralı alt maddesinde, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için; “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler,” şeklindeki hüküm ile isteklilerden iş deneyim belgesinin istenebileceği düzenlenmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İstenecek belgeler” başlıklı 29 uncu maddesinde; “Bu Yönetmelikte düzenlenen; isteklinin ekonomik ve mali yeterliği ile mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesinde değerlendirilmek üzere;

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın yapılan her türlü mal alım ihalelerinde; isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

b) Özel bir imalat süreci gerektiren mal alım ihalelerinde;

1) Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin on katına kadar olanlarda, bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler veya isteklinin bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinden en az birinin,

2) Yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit veya bu değeri aşanlarda;

-Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgelerin,

-İsteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerinin,

- İsteklinin iş hacmini gösteren belgelerin,

- İş deneyim belgelerinin,

idarelerce istenilmesi zorunludur.

Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde; özel bir imalat süreci gerektirmeyen mal alım ihaleleri ile özel bir imalat süreci gerektirmekle birlikte ilk defa üretimi yapılacak olan mal alım ihalelerinde, ihale konusu alımın niteliğine uygun biçimde istenecek belgeler ile (b) bendinde belirtilen ihalelerde yukarıda sayılanlar dışında istenecek ek belgeler ilgili idarece belirlenir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Diğer taraftan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ise; “Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işler,

Yaklaşık maliyet : İhale yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmeyen, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmayan, ihale konusu alım işinin öngörülen bedeli,”  olarak tanımlanmıştır.

 

İdarece özel imalat süreci gerektiren ihale konusu iş için yaklaşık maliyet 6.931.546,67 € olarak tespit edilmiştir.

 

Buna göre; özel imalat süreci gerektiren ve yaklaşık maliyeti eşik değerin on katına eşit ve bu değeri aşan mal alımı ihaleleri için idarelerce iş deneyim belgesinin istenmesi bir zorunluluk olarak düzenlenmiştir.

 

Ayrıca, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinde ise;  “Benzer iş : İhaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle  benzer özellikteki işler,

İş deneyim belgesi: İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenen, verilen ve değerlendirilen iş bitirme belgesi,” olarak tanımlanmıştır.

 

Diğer taraftan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgeleri” başlıklı 35 inci maddesinde ise;  “Bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca bu belgelerin istenildiği mal alım ihalelerinde, son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgelerin isteklilerce verilmesi zorunludur.

a) İş deneyim belgesine ilişkin temel kriterler:

            İş deneyimi olarak, ihale konusu işin özelliği dikkate alınarak istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25 inden az ve % 50’sinden fazla olmamak üzere idarelerce belirlenecek bir oranda ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesinin ibrazı istenir.

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu alım veya benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi ve iş durum belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihaleye konu alımla nitelik ve/veya nicelik bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniği gerektiren,  tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibarıyla  benzer özellikteki işlerdir.

Tanımlarda belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki mal alımlarının benzer alım kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ön yeterlik ve ihale dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.” şeklinde düzenlemelere de yer verilmiştir.

 

Buna göre; idarelerce iş deneyim belgesinin istenilesi halinde istekliler tarafından teklif edilen bedelin  %25’den az %50’den fazla olmamak üzere idarelerce tespit edilen bir oranda istenmesi zorunlu olup idarece en alt sınır olan %25 oranı tespit edilmiştir. Söz konusu oran mevzuata uygun olarak belirlenmiştir.

 

Ancak, idari şartnamede yapılan benzer iş tanımı mevzuata uygun olmayıp ihale konusu iş, aynı zamanda benzer iş olarak tanımlanmıştır. Böylece idarece yapılan düzenleme, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Bu nedenle de başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Başvuru sahibinin Kuruma yapmış olduğu itirazen şikayet başvuru dilekçesi üzerinde yapılan değerlendirmede;

 

Başvuru sahibi tarafından idareye ilk şikayet başvurusu 01.03.2007 tarihinde idare kayıtlarına giren 20.02.2007 tarihli dilekçe ile yapıldığı, ilk başvurudaki aynı iddialarla ilgili olarak 22.03.2007 tarihinde tekrar idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu tarihe kadar başvuru sahibinin şikayetine idarece henüz bir cevap verilmediği, son olarak da 26.03.2007 tarihli dilekçe ile ilk başvurulardaki iddialara iki iddia daha ilave edilerek toplam beş iddia ile idareye tekrar şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin de  04.04.2007 tarihli yazı ile; başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğe uygun başvuru olmadığı, ilgili Yönetmeliğe uygun başvurulması halinde iddialarının değerlendirileceği belirtilmek suretiyle şikayetlerin cevaplandırıldığı, Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunun da idareye yapılan 26.03.2007 tarihli başvurudaki iddiaları içerdiği tespit edilmiştir.

 

Buna göre; başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı 16.02.2007 tarihinde satın alınmış olup idareye yapılan ilk başvuru İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğe göre süresinde yapılmıştır.

 

Ancak, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Başvuru süreleri” başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan; “İdareye şikayet süresi; ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren 15 gündür.

Kanunda ve bu Yönetmelikte özel süre öngörülmeyen hallerde Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu süresi 15 gündür. Bu süre, idareye yapılan şikayet hakkında verilen kararın bildiriminden veya 30 gün içinde idarece karar verilmemesi halinde şikayet tarihinden sonraki 30 günlük sürenin bitiminden itibaren başlar.” şeklindeki düzenlemeye göre, idareye yapılan 26.03.2007 tarihli başvurunun, 15 günlük başvuru süresi geçirilmiş bir başvuru olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusundaki ihale dokümanında yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajının sağlanmasına yönelik bir düzenlemenin yapılmadığı, yedek parçaların 10 yıl süreyle ihaleyi alan firmadan karşılanması şartının 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendine aykırılık taşıdığı yönündeki iki iddia, başvurunun süre yönünden reddedilerek iddiaların incelenmesi kapsamında incelenmiştir. Buna göre;

 

1- Başvuru sahibinin ihale dokümanında yerli istekliler lehine %15 fiyat avantajının sağlanmasına yönelik bir düzenlemenin yapılmadığı, yönündeki iddiası üzerine yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 36.7 nci maddesinde; “Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Yerli İstekliler ile İlgili Düzenlemeler” başlıklı 63 üncü maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli isteklilerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak Kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamaz.” şeklinde hüküm bulunmaktadır.

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilecek Mal Alımlarında Kullanılacak İdari Şartnamenin “Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 36.7  nci maddeye ait 20 no.lu dipnotunda ise;  “İdareler tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngörmedikleri durumlarda madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir;

“Tekliflerin değerlendirilmesinde  yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.”

Yaklaşık maliyeti yürürlükteki eşik  değerlere eşit veya bu değerlerin üzerinde olan mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasını öngördükleri durumlarda ise madde metnini aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir;

“Bu ihalede, tekliflerin değerlendirilmesinde  yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %................................ (rakam ve yazıyla) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Ancak  yabancı isteklilerle ortak girişim yapmak suretiyle ihaleye katılan yerli malı teklif eden yerli istekliler bu fiyat avantajından yararlanamaz. İsteklilerin yerli istekli olunduğuna ilişkin Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler ile teklif edilen malın yerli malı olduğunu tevsik eden belgeleri teklifleri dahilinde sunmaları gerekir.”

"Yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine uygulanacak bu fiyat avantajı, diğer isteklilerin teklifine, teklif ettikleri bedelin %........(rakam ile) ......................(yazı ile) (yukarıdaki oranın aynısı yazılacaktır) eklenmek suretiyle hesaplanacaktır." şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Kanunun yukarıya aktarılan hükmü ve Açık İhale Usulü İle İhale Edilecek Mal Alımlarında Kullanılacak İdari Şartnamede yapılan düzenlemeye göre, yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine %15’e kadar kullanılabilecek fiyat avantajının kullanılıp kullanılmayacağı hususu idarelerin takdirine bırakılmıştır. Bu nedenle idarece bu kapsamda ihale dokümanında bir düzenlemenin yapılmamış olmasının mevzuata aykırı olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2- Başvuru sahibinin yedek parçaların 10 yıl süreyle ihaleyi alan firmadan karşılanması şartının 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendine aykırılık taşıdığı yönündeki iddiası üzerinde yapılan incelemede;

 

            İdari şartnamenin “VI – Diğer Hususlar” başlıklı bölümün 4 üncü maddesinde; “Yüklenici, araç ve üstyapıların bedeli karşılığında yedek parçalarını 10 yıl süreyle temin edeceğini taahhüt edecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun doğrudan temine ilişkin hususun düzenlendiği 22 nci maddesinin (c) bendinde; “Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.” şeklinde hüküm yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIX- Doğrudan Temine İlişkin Açıklamalar” başlıklı bölümün “D. 4734 sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (c) bendi Uyarınca Mal ve Hizmetlerin İlk Alım Yapılan Gerçek veya Tüzel Kişiden Temini” başlıklı alt bölümünde; “…Bu kapsamda yapılacak alımlarda, Kanunun 5 inci maddesindeki rekabet, saydamlık, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri ile Kanunun temel alım usullerinin gereği olarak; daha önce sözleşmeye bağlanmış asıl işin kapsam ve miktarının, idarenin ihtiyacını karşılayacak şekilde tespit edilmesi; toplam süreleri üç yılı geçmemek üzere asıl sözleşmeye dayalı olarak yapılacak alımların ise, ihtiyaca ilişkin asıl sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımıyla ilgili olarak önceden öngörülmemekle birlikte ihtiyacın gereği olarak ortaya çıkmasına ve tamamlayıcı nitelikte bir alım olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.Temine konu olacak mal ve hizmet alımları arasında kabul edilebilir doğal bir bağlantı bulunmalıdır….” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Söz konusu düzenleme gereğince başvuru sahibinin yedek parçaların 10 yıl süreyle ihaleyi alan firmadan karşılanması şartının 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (c) bendine aykırılık taşıdığı yönündeki iddiasının bu kapsamda değerlendirilmesinin mümkün olamayacağı, bu nedenle ihale konusu alım için idarece ihale dokümanında yapılan anılan düzenlemenin mevzuata aykırılık taşımadığı sonucuna ulaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası da yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul