• Karar No: 2007/UM.Z-1488
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :23
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1488
Şikayetçi:
 Apeks Medikal Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fevzipaşa Mahallesi Soydaşlar Sokak No:10/15 Ulus/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Devlet Hastanesi Baştabipliği, Aksu Mahallesi öğretmenler Sokak No:11 ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2007 / 8530
Başvuruya konu ihale:
 2006/170432 İhale Kayıt Numaralı “Hemodiyaliz Ünitesi Sarf Malzemeleri (5. ve 6. Kalem Diyalizör Alımları)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.04.2007 tarih ve 07.01.88.0110/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çankırı Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 19.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hemodiyaliz Ünitesi Sarf Malzemeleri (5. ve 6. Kalem Diyalizör Alımları)” ihalesine ilişkin olarak Apeks Medikal Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 06.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  20.03.2007 tarih ve 8530 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Başvuruya konu ihalenin idarece, 16.02.2006 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; söz konusu ihalenin 5. ve 6. kalemlerinin iptal edilmesinin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalenin idarece iptal edilmesine ilişkin gerekçelerle sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “İdarece Verilecek Kararlar” başlıklı 15 inci maddesinde, Şikayetin esasının incelenmesi sonucunda idare tarafından;

 

a) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlemin belirlenmesi,

 

b) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek bu Kanuna ve ilgili mevzuatına aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, ihale işlemlerinin iptali,

 

c) Şikayet başvurusunun uygun bulunmadığı,

 

kararlarından biri verilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhale komisyonu tarafından, ihalenin şikayet konusu 5. ve 6. kalemlerinin başvuru sahibi üzerinde bırakılmasını müteakip,  söz konusu ihale kalemleri ile ilgili olarak, İdareye şikayette bulunulması üzerine, ihale komisyonu üyesi olan iki doktor tarafından düzenlenen tutanakta, “19.12.2006 tarihinde yapılan Hastanemizin Hemodiyaliz ünitesi sarf malzemeleri ihalesi kararının firmalara tebliğ edilmesinden sonra gelen itirazların değerlendirilmesi sırasında diyalizör teknik şartnamesinin 2. maddesinin ilgili firmalarca farklı yorumlandığı anlaşıldığından yanlış anlamalara ve karmaşaya yer vermemek için 1.2-1,3 ve 1,5-1,6 metrekare diyalizör kalemlerinin alımından vazgeçilerek teknik şartnamenin yeniden gözden geçirilerek yeniden ihale edilmesinin uygun olacağı uygun görülmüştür.” ifadesi bulunmakta olup, anılan tutanakta belirtilen görüş çerçevesinde, İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 15 inci maddesinin (b) bendi gereğince idarece ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır. 

 

İdareden alınan belgelerin incelenmesi neticesinde, söz konusu iptal işlemi ile ilgili olarak, mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul