• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2007/UM.Z-1489
  • Toplantı No: 2007/021
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 30.04.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/021
Gündem No :24
Karar Tarihi:30.04.2007
Karar No :2007/UM.Z-1489
Şikayetçi:
 Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti., Beyhekim Mah. Kaleönü Sok. Sevilir Apt. Kat:1 No:2 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi, Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Meram/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.03.2007 / 8125
Başvuruya konu ihale:
 2006/171768 İhale Kayıt Numaralı “20 Adet Unit Fotey Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.04.2007 tarih ve 07.01.77.0207/2007-16E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nce 20.12.2006 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “20 Adet Unit Fotey Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ünaldı Medikal Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 05.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 15.03.2007 tarih ve 8125 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

Teklif ettikleri cihazın, teknik şartnamenin hasta koltuğu bölümünün 3 üncü maddesinde düzenlenen; “Ünitin iskelet yapısı alüminyum döküm ve çelik konstrüksiyondan yapılmış olmalı. Yıpranmaya, aşınmaya, paslanmaya karşı dayanıklı tamamen elektrostatik fırın boya ile boyanmış olmalıdır.” hükmüne uygun olmadığı ve teklif etmiş oldukları ünitin iskelet kısmının plastik malzemeden imal edildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin bu hükmüne uygun olduğu,

 

Teklif ettikleri cihazın, teknik şartnamenin reflektör sistemi bölümünün 4 üncü maddesinde düzenlenen; “Reflektör ampulünün 24 volt ve 150 watt halojen ampul olmalı ve kullanıcı tarafından rahatlıkla değiştirilebilmelidir.” hükmüne uygun olmadığı ve ampulün değiştirilmesi için teknik servise ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin bu hükmüne uygun olduğu,

 

Teklif ettikleri cihazın, teknik şartnamenin tedavi ünitesi bölümünün 2 nci maddesinde düzenlenen; “Ünit tablası en az 5 modül içermelidir. Tüm modüller hekim tarafından rahatlıkla takılıp çıkartılabilmeli, fonksiyonları kolaylıkla ayak pedalı ile kontrol edilebilmelidir.” hükmüne uygun olmadığı ve modüllerin takılıp çıkartılabilmesi için teknik servise ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin bu hükmüne uygun olduğu,

 

Teklif ettikleri cihazın, teknik şartnamenin tedavi ünitesi bölümünün 6 ncı maddesinde düzenlenen; “Aspiratör sistemi vakum motorunu tükürükle karıştırmayacak kuru sisteme uygun otomatik olarak durdurma özelliğine sahip kirli suyu doğrudan şehir şebekesine aktarma özelliği olan ve kendi kendini temizleyebilen teknolojide olmalıdır. Ayrıca gücünü merkezi vakum kaynağından veya salyangoz motor sisteminden alan cerrahi aspiratör sistemi olmalıdır” hükmüne uygun olmadığı ve hekim ve hastaları rahatsız edici sesle çalıştığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, oysa teklif ettikleri cihazın teknik şartnamenin bu hükmüne uygun olduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin “Hasta Koltuğu” bölümünün 3 üncü maddesinde; “Ünitin iskelet yapısı aliminyum döküm ve çelik konstrüksiyondan yapılmış olmalı, yıpranmaya, aşınmaya, paslanmaya karşı dayanıklı tamamen elektrostatik fırın boya ile boyanmış olmalıdır.” hükmü, “Tedavi Ünitesi” bölümünün 2 nci maddesinde; “Ünit tablası en az 5 modül içermelidir. Tüm modüller hekim tarafından rahatlıkla takılıp çıkarılabilmeli, fonksiyonları kolaylıkla ayak pedalı ile kontrol edilebilmelidir.” hükmü, 6 ncı maddesinde; “Aspiratör sistemi vakum motorunu tükürükle karıştırmayacak kuru sisteme uygun otomatik olarak durdurma özelliğine sahip, kirli suyu doğrudan şehir şebekesine aktarma özelliği olan ve kendi kendini temizleyebilen teknolojide olmalıdır. Ayrıca gücünü merkezi vakum kaynağından veya salyangoz motor sisteminden alan cerrahi aspiratör sistemi olmalıdır.” hükmü, “Reflektör Sistemi” bölümünün 4 üncü maddesinde; “Reflektör ampulü 24 volt, 150 watt halojen ampul olmalı ve kullanıcı tarafından rahatlıkla değiştirilebilmelidir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            İdari şartnamede demonstrasyonun nerede, nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin olarak herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Teknik şartnamenin “Diğer Hususlar” başlıklı bölümünün 2 nci maddesinde demonstrasyona ilişkin olarak; “İhale aşamasında teklif sahiplerinden ünitlerin ayrıntılı tanıtımı ve demonstrasyonu gerektiği takdirde istenebilecek ve teknik komisyon tarafından değerlendirme yapılacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Teknik şartnamenin demonstrasyona ilişkin yukarıdaki hükmü gereğince idare, Ünaldı Medikal firmasından 20.12.2006 tarihli yazı ile 22.12.2006 tarihinde saat 14:00’da Ortodonti Bölümünde teknik şartnameye uygun çalışır vaziyette demonstrasyonun yapılmasını istemiştir. Ünaldı Medikal 21.12.2006 tarihli yazısında, Avrupa menşeli diş ünitlerini İstanbul serbest bölgeden alıp gümrük işlemleri yapılıp, çalışır vaziyette iki iş günü içerisinde hazır etmelerinin mümkün olmadığını bildirerek 26.12.2006 tarihine kadar demonstrasyon için süre istemiştir. İdare adı geçen isteklinin talebini 22.12.2006 tarihli yazısı ile kabul etmemiştir. Ünaldı Medikal 25.12.2006 tarihli yazı ile demonstrasyonu 26.12.2006 tarihinde yapabileceklerini idareye bildirmiş ve 26.12.2006 tarihinde demonstrayon yapmak üzere cihazı diş hekimliği fakültesine getirmiştir. Cihazın kurulumuna fakülte yönetim kurulunun izin vermediğini Konya 6 ncı Noterliğine tespit ettirmiştir. Konya 6 ncı Noterliğinin 033667 numaralı ihtarnamesinin idareye tebliği üzerine idare, 28.12.2006 tarihli yazısı ile adı geçen istekliden teklif ettiği cihazın demonstrasyonunun 08.01.2007 günü saat 14:00’da Ortodonti Anabilimdalı kliniğinde yapılmasını istemiştir.

 

            İdare en ucuz teklifi veren istekliden başlayarak demonstrasyon yapmıştır. Birinci ucuz teklifi veren firma belirlenen sürede demonstrasyon için cihazı getirmemesi nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. İdare tarafından 08.01.2007 tarihinde yapılan demonstrasyonda, ikinci ucuz teklifi veren Ünaldı Medikal firmasının teklif ettiği cihazın, teknik şartnamenin hasta koltuğu bölümünün 3 üncü maddesi, reflektör sistemi bölümünün 4 üncü maddesi, tedavi ünitesi bölümünün 2 ve 6 ncı maddeleri hükmüne uygun olmadığı tespit edilmiştir. Üçüncü ucuz teklifi veren firmanın teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olduğu tespit edilmiş ve 26.01.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale üçüncü ucuz teklifi veren firma üzerinde bırakılmış ve ihale kararı ihale yetkilisince 29.01.2007 tarihinde onaylanmıştır.

 

Başvuru sahibi, Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmadan önce Bakırköy 3 üncü Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/162 D.İş sayılı kararıyla, teklif edilen cihazın teknik şartnameye uyduğu yönünde bilirkişi raporu almıştır.

 

Bakırköy 3 üncü Sulh Hukuk Mahkemesinden alınan bilirkişi raporu tek taraflı talep üzerine düzenlendiğinden idareyi bağlayıcı kesin mahkeme ilamı niteliği taşımadığı, idarenin söz konusu bilirkişi raporuna her zaman itiraz hakkı olduğu gibi itiraz etmemesinin de aleyhine sonuç doğurmayacağı muhakkaktır.

 

Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, alınan teknik görüşte;

 

“Tarafımdan bizzat cihaz üzerinde yapılan incelemede belirtilen Anthos A5 marka model diş ünitinin iskelet yapısının metalden yapılmış olduğu görülmüştür. Bu yönüyle cihaz teknik şartnamenin hasta koltuğu bölümünün 3 üncü maddesinde belirtilen şartı yerine getirmektedir.

 

Reflektör ampulünün 24 volt ve 150 watt halojen ampul olduğu tespit edilmiştir. Ampulün kullanıcı tarafından bizzat değiştirilebilmesi şartı ise oldukça subjektif bir olgudur. Ampulün değiştirilebilirliği kullanıcıdan kullanıcıya çok büyük oranda değişiklik gösterir. Bu tamamen kişisel bilgi ve yeteneğe dayanan bir olgudur. Bu tip bir şartın teknik şartnameye konulması bile son derece gereksiz ve mantıksızdır. Bu şartı objektif olarak değerlendirmek olası değildir.

 

Teknik şartnamenin tedavi ünitesi bölümünün 2 nci maddesinin zeyilname ile değiştirildiği görülmüştür. Tedavi ünitesi ile ilgili 2 nci maddenin eski şeklinde “Tüm modüllere dinamik alet hortumları jaklı sistemle bağlanabilmeli” şartı mevcut iken bu madde “Tüm modüllere hekim tarafından rahatlıkla takılıp çıkartılabilmeli” şeklinde değiştirilmiştir. Modüllerin hekim tarafından takılıp çıkartılabilmesinden kastedilenin ne olduğu açık değildir. Kastedilen dinamik el aletlerinin takılıp çıkartılması ise cihaz bunu karşılamaktadır. Kastedilen dinamik el aletlerinin bağlandığı hortum modüllerinin hekim tarafından takılıp çıkartılması ise hekimin bu işlevi yerine getirebilmesi de subjektif bir olaydır. Tamamen hekimin yeteneği ve bilgisi ile ilgili bir olaydır. Modüllerin kolaylıkla değiştirilebilmesi sadece jaklı sistemde mümkündür. Finlandiya malı Planmeca ünitlerin dışında benim bildiğim bu seçenek yoktur. Zaten bu eski teknik şartnamede mevcut iken zeyilname ile değiştirilmiştir. Değişikliğe uğramış maddede kastedilenin ne olduğu açık olarak belirtilmemiştir. Bundan dolayı sağlıklı bir yorum yapmak mümkün olmamaktadır.

 

Yapılan incelemede ünitin teknik şartnamenin tedavi ünitesi bölümünün 6 ncı maddesinde belirtilen hükümleri karşıladığı görülmüştür. Reddetme nedeni hekim ve hastayı rahatsız edecek sesle çalışması ise teknik şartnamede cerrahi motorun çalışma sesiyle ilgili bir hüküm yoktur. Sesin ne kadar olması gerektiğinin desibel cinsinden belirtilmesi gereklidir.

 

Sonuç olarak belirtilen Anthos A5 marka ve model diş üniti teknik şartnamenin hasta koltuğu bölümünün 3 üncü maddesinde, reflektör sistemi bölümünün 4 üncü maddesinde ve tedavi ünitesi bölümünün 6 ncı maddesinde belirtilen şartları karşıladığı kanaatindeyim. Tedavi ünitesi bölümünün 2 nci maddesinde belirtilen özelliklerin daha açık belirtilmesi gereklidir ki teknik şartnameye uygunluk konusunda daha sağlıklı objektif bir değerlendirme yapabilmek mümkün olsun.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

Teknik görüşte, başvuru sahibinin teklif ettiği cihazın teknik şartnamenin yukarıdaki hükümlerini karşıladığı şeklinde görüş beyan edilmiştir. Dosyadaki bilgi, belge ve teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde idarenin başvuru sahibini değerlendirme dışı bırakmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

 

 Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin mevzuata aykırılık taşıması nedeniyle, yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Tekliflerin yeniden değerlendirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul