• Karar No: 2007/UM.Z-1542
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :14
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1542
Şikayetçi:
 Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., Ferahim Şalvuz Mahallesi Adana Bulvarı 125 33470 Tarsus/MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Adana Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Hacı Ömer Sabancı Cad. Hastaneler Kavşağı 01150 Seyhan/ADANA
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.04.2007 / 11612
Başvuruya konu ihale:
 2006/179676 İKN|li Tıbbi Oksijen Gaz Dolumu İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2007 tarih ve 07.02.65.0185/2007-16 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Adana Prof. Dr. Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 18.12.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Tıbbi Oksijen Gaz Dolumu” ihalesine ilişkin olarak Özak Sınai ve Tıbbi Gazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 18.04.2007 tarih ve 11612 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 18.12.2006 tarihinde yapılan “Tıbbi Oksijen Alımı” ihalesinin üzerinde bırakıldığı isteklice sunulan medikal gazlara ilişkin dolum izin belgesinin geçerliliğinin 01.01.2007 tarihi itibariyle sona ermesi sebebiyle sözleşme imzalanamadığı, sözleşme imzalanamayan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemin uygulanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

            İncelenen ihalede; 22.12.2006 tarihinde ihale komisyonu kararının alındığı, ihale komisyon kararının 26.12.2006 tarihinde ihale yetkilisince onaylandığı, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan medikal gaz depolaması ve dağıtımı yapan firmalara ait geçici izin belgesinin 01.01.2007 tarihi itibariyle geçerliğini yitirdiği ve bu belgenin yerine, geçerliğini yitirdiği tarihinden itibaren geçerli bir izin belgesi sunulamadığı gerekçesiyle ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanamadığı, idarenin beyanına göre ikinci en avantajlı teklif sahibinin durumu da aynı yönde olduğundan bu istekli ile de sözleşme imzalanamadığı, 22.12.2006 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekliye ait geçici teminatın gelir kaydedildiği ve ihalenin 19.01.2007 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

    

            Başvuru sahibi, ihale üzerinde bırakılan istekli sözleşme imzalamaktan imtina ettiği gerekçesiyle, anılan istekliye ait geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve anılan istekli hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama işlemin uygulanması gerektiği iddiası ile Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur.

 

            Geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama işlemi, Kanunda açık olarak belirtilen bazı fiil veya davranışların gerçekleştirilmesi halinde bu fiil veya davranışları icra eden gerçek veya tüzel kişilerin hakkında uygulanması öngörülen idari yaptırımlardır. Bu idari yaptırımlar sadece cezalandırma amacı taşımamaktadır, aynı zamanda, kanunen icrası yasaklanan bazı fiil veya davranışlarda bulunulmasını önlemeye, netice itibariyle ihale sürecinin 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelerin etrafında işlemesinin tesisine hizmet etmektedir.

 

            4734 sayılı Kanunun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı Kurumun görev ve yetkilerinin belirtildiği 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasının bir numaralı bendinde;

 

            “İhalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak” hükmü

 

            “Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme” başlıklı 56 ncı maddesinin ilk fıkrasında;

 

            “İhalelere ilişkin olarak yapım müteahhidi, tedarikçi ya da hizmet sunucusu tarafından, Kurumun nihai kararları üzerine yargıya başvurma hakkının saklı olduğu da belirtilmek suretiyle bu Kanun hükümlerine uygun olmadığı iddia edilen ve düzeltilmesi istenilen durumların bildirilmesi kaydıyla, yukarıda belirtilen hallerde ve sürede Kuruma sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

 

a) Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

 

b) İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,

 

şikayet yoluna başvurabilirler.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda anılan hükümler gereği, itirazen şikayet konusu olabilecek işlemler ihale sürecine ilişkin işlemlerdir. İhale sürecine ilişkin işlemler, ihale yetkilisince ihale onayı verilmesiyle başlayan ve sözleşmenin imzalanmasına (notere onay ve tescil gerektiren hallerde onay ve tescilin yapılmasına) kadar geçen süreçte gerek ihaleyi yapan idare gerekse aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından ve içinde bulunulan ihale süreci içinde hüküm ve sonuç doğuran, başka bir ifadeyle işlemin tesisinden önceki duruma göre içinde bulunulan ihale açısından hukuki bir değişiklik meydana getiren ve içinde bulunulan ihalede süreci ilerleten işlemlerdir.

 

            Geçici teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama işleminde de, bu yaptırımların uygulanmasına mesnet teşkil eden idari ihlalin gerçekleşmesi ile ihlali gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler değerlendirme dışı bırakılır ve değerlendirme dışı bırakma işlemi ile ihale sürecine ilişkin hüküm ve sonuç doğmuş olur. Artık idari ihlalin gerçekleşmesiyle tesis edilen teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama işlemi ile ihlalin içinde gerçekleştiği ihale sürecine ilişkin doğacak başka bir hüküm ve sonuç kalmamıştır.

 

            Bu itibarla; ihale sürecine ilişkin olmayan her iki idari yaptırıma yönelik başvuruları Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun görev yönünden reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul