• Karar No: 2007/UM.Z-1543
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :15
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1543
Şikayetçi:
 Alkanlar Orman Ürünleri Pvc Doğrama İnş. Taah. Nak. Hayv. Turz. San. Tic. Ltd. Şti., Sanayi Sitesi Dural Sokak 13 Söke/AYDIN
 İhaleyi yapan idare:
 Söke Zirai Ür.İşl. Tar.Yay ve .Hiz.İçi .Eği.Mer.Müd., Söke Milas Karayolu 7. Km Söke/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.04.2007 / 12426
Başvuruya konu ihale:
 2007/26469 İhale Kayıt Numaralı “Pvc Kapı Pencere Doğrama Malzemesi İle Laminant Parke Malzemeleri Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.05.2007 tarih ve 07.02.86.0105/2007-22 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Söke Zirai Ür.İşl. Tar.Yay ve .Hiz.İçi .Eği.Mer.Müd. tarafından 15.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Pvc Kapı Pencere Doğrama Malzemesi İle  Laminant Parke Malzemeleri  Alımı” ihalesine ilişkin olarak Alkanlar Orman Ürünleri Pvc Doğrama İnş. Taah. Nak. Hayv. Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 27.04.2007 tarih ve 12426 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; söz konusu ihaleye teklif verdikleri ancak kesinleşen ihale kararı kendilerine bildirilmeksizin ivedilik ve kamu yararı dolayısıyla ihale sürecine devam kararı verilerek sözleşmenin imzalandığı bunun mevzuata aykırı olduğu, başvuru konusu ihalede hazırlanan teknik şartnameye göre ihaleyi alan firmanın edimini yerine getirme imkanının bulunmadığı, ayrıca teknik şartnamenin 6. maddesinde istenilen “katılımcılar usta öğreticilik belgesine sahip olacaklardır.” belgesine ihale üzerinde kalan isteklinin sahip olmadığı dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 02.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan kararın 08.04.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 27.04.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul