En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1545
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :18
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1545
Şikayetçi:
 Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Tic. ve San. Ltd. Şti., 1358 Sokak Özden Sitesi No:9/B Alsancak/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği, Şehitler Mah. Akhisar Cad. No:1 45000 Merkez-MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.04.2007 / 10485
Başvuruya konu ihale:
 2007/1262 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2.Kalem- 1 Adet 500 Ma`lık Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı, 3.Kalem- 2 Adet Otomatik Banyo Ciahzı Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.05.2007 tarih ve 07.02.37.0027/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manisa Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2.Kalem- 1 Adet 500 Ma`lık Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı, 3.Kalem- 2 Adet Otomatik Banyo Cihazı Alımı)” ihalesine ilişkin olarak Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin 09.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.04.2007 tarih ve 10485 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu 2 nci kalem 500 mA Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı ve 3 üncü kalem Otomatik Röntgen Film Banyo makinesi alımına firmalarınca teklif verildiği, söz konusu kalemlere ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği röntgen cihazının teknik şartnamenin 3.1.6, 10.1 ve 10.3 maddelerini, röntgen banyo cihazının ise teknik şartnamenin 6, 8, 11 ve 12 nci maddelerini karşılamadığı iddia edilmektedir.

 

 

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1)      Başvuru sahibinin 1 Adet 500 Ma`lık Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı alımına ilişkin iddiasıyla ilgili olarak;

 

İdari şartnamenin 7.3 maddesinde, isteklinin imalatçı veya yetkili satıcı olduğunu gösteren belgelerin istenildiği, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin başka herhangi bir belgenin istenilmediği,

 

            21 inci maddesinde, kısmi teklif verilebileceğinin ve 36 ncı maddesinde ise, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceğinin belirtildiği,

           

Röntgen cihazı teknik şartnamesinin 3.1.6 maddesinin, “Radyografi değerleri aşağıda verilen aralıklar içerisinde seçilebilmelidir:

kV       : 40-125 kV

            mA      : 25-500 mA

            Zaman : 1 ms-5 sn.

            mAs     : 0.5-500 mAs”,

 

            10.1 maddesinin, “Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar “... marka ... model Röntgen cihazı Teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi” başlığı altında, teklifi veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık olursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.”,

 

            10.2 maddesinin, “Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifi ret edilecektir.”,

 

            10.3 maddesinin, “Teklif edilen cihaz CE belgeli olmalıdır.”,

 

            10.4 maddesinin, “Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde Demonstrasyon isteyebilir. Firmalar Demonstrasyonu nasıl ve hangi koşullarda sağlayacaklarını bildireceklerdir.”,

 

            Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede; “2.Kalem- 1 Adet 500 Ma`lık Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı” için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak teknik şartnameye uygunluk belgesi ve ürün kataloğu sunulduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teknik şartnameye uygunluk belgesinde, teknik şartname maddelerinin cevaplandırıldığı ve katalog üzerinde işaretlendiği görülmüştür.

 

İdarece gönderilen belgelerden, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan katalogda yer alan değerlerin teknik şartnamenin 3.1.6 maddesinde belirtilen değerleri karşıladığı, başvuru sahibi tarafından 09.03.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine, ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen radyoloji uzman hekimlerince düzenlenen tutanakta, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak sunulan katalogla dokümanda yer alan hususların uyumsuzluk göstermediği belirtilmiştir.

 

Ayrıca, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen röntgen cihazına ilişkin “EC” belgesinin sunulduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından Tek Tüp Tek Masa Röntgen Cihazı için demonstrasyon yapılmadığı, katalog üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın yeterli bulunarak ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, idare tarafından gönderilen belgelerden ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın teknik şartnameyi karşıladığı anlaşıldığından, ihale komisyonunca yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmektedir.

           

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 3.Kalem- 2 Adet Otomatik Banyo Cihazı Alımına ilişkin iddiasıyla ilgili olarak;

 

Otomatik Banyo Cihazı Teknik Şartnamesi 6 ncı maddesinin, “Devoleper sıcaklık aralığı 30-40 derece arasında ayarlanabilmelidir.”,

 

            8 inci maddesinin, “Cihazda antioksidasyon ve antikristalizasyon sistemi bulunmalıdır.”,

 

            11 inci maddesinin, “Cihazda en az 5 adet hafıza programı olmalıdır.”,

 

            12 nci maddesinin, “Cihazın kontrol paneli kilitlenebilir özellikte olmalıdır.”,

 

            Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, “3.Kalem- 2 Adet Otomatik Banyo Cihazı Alımı” için iki istekli tarafından teklif verildiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin olarak, teknik şartnameye uygunluk belgesi ve katalog sunulduğu, teklif edilen cihazın teknik şartnamede belirtilen bazı hususları karşılamadığı yönündeki başvuru sahibinin şikayeti üzerine idarece raportör tayin edildiği, raportörler tarafından düzenlenen 20.03.2007 tarihli tutanakta; demonstrasyon yapılmasına karar verildiği,

 

            Bunun üzerine, idarece ihale üzerinde bırakılan istekliden 04.04.2007 tarihine kadar demonstrasyon yapılması talebinde bulunulduğu, demonstrasyon sonucunda idarece cihazın yeterli bulunduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece katalogda yer almayan hususların demonstrasyon sonucunda cihazda olduğunun tespit edildiği, ayrıca şikayete konu 6, 8 ve 11 inci maddelerin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan katalogda da yer aldığı, dolayısıyla ihalenin anılan isteklinin üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teknik şartname hükümlerini karşıladığını beyan etmesi ve idarece yapılan demonstrasyon sonucunda cihazın teknik şartname hükümlerini karşıladığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Diğer taraftan, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirme, muayene ve kabul komisyonlarının da sözleşme ve şartnamede öngörülen kriterde yüklenici tarafından idareye teslim edilen malı muayene-kabul yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda yüklenicinin ve idare yetkililerinin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmemesi halinde gerekli yaptırımlar ilgili mevzuatta düzenlenmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul