• Karar No: 2007/UM.Z-1549
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :23
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1549
Şikayetçi:
 Mediset Tıbbi Malzemeler İth. ve Tic. Ltd. Şti., Rüzgar Sok. Çankaya Apt. No:51 D:2 Balçova/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 T.C.Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği, AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2007 / 11447
Başvuruya konu ihale:
 2007/478 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı Kardiyak Marker Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.05.2007 tarih ve 07.02.61.0134/2007-20E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C.Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 21.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Kardiyak Marker Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mediset Tıbbi Malzemeler İth. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  17.04.2007 tarih ve 11447 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; T.C.Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliğince 21.02.2007 tarihinde yapılan “Kit Karşılığı Kardiyak Marker Cihazı Alımı” ihalesine katıldıkları, teklif etmiş oldukları Dabe Behring marka Stratus CS model cihazın ihalenin teknik şartnamesinin C-2 maddesinde yer alan “Teklif edilen cihaz bir hasta örneğinden aynı anda B-3 maddesindeki Troponin I veya T, Myoglobin ve CK-MB testlerini aynı anda verebilmelidir” maddesine ve C-6 maddesinde belirtilen “Cihaz ilk hastaya ait sonucu en geç 20 dakikada verebilmelidir” maddesine uygun olduğu halde ihalenin uhdelerinde kalmadığı, oysaki ihale uhdesinde kalan firmadan teklif fiyatlarının daha düşük olduğu, ilk hastaya ait test sonucu ibaresinin yoruma açık bir ibare olduğu, teklif ettikleri cihazın ilk hastaya ait test sonucunu 14 dakikada verdiği ve 4 dakika aralıklarla diğer test sonuçlarını da arka arkaya verebildiği, ancak idare tarafından öğrendikleri üzere şartnamedeki ilk hastaya ait sonuç olarak belirtilenin hastaya ait tek sonucu değil her hasta için “Troponin, Myoglobin ve CK-MB sonuçları” anlamına geldiği, her hastadan 3 testin birden çalışılması zorunluluğunun şartnameden direk olarak anlaşılmasa da  bunun bir şart olarak ileri sürülmesini anlamakta zorluk çektiklerini, bu durumun Kuruma zarar verdiği ve teknik, bilimsel bir gerçeğe dayanmadığı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           İnceleme konusu ihalenin T.C.Sağlık Bakanlığı Aydın Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 21.02.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kit Karşılığı Kardiyak Marker Cihazı Alımı” işi olduğu, ihaleye 2 isteklinin katıldığı anlaşılmıştır.

           Teknik şartnamenin C.6. maddesinde, “Cihaz ilk hastaya ait sonucu en geç 20 dakikada verebilmelidir”, C.2. maddesinde de, “Teklif edilen cihaz bir hasta örneğinden aynı anda B.3. maddesindeki Troponin I veya T, Myoglobin ve CK-MB testlerini aynı anda çalışmalıdır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

          İdari şartnamenin 7.3.3. maddesi (b) bendi ile teknik şartnamenin H.2. maddesinde de; “Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir. Demonstrasyon hastanemiz laboratuarında yapılacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

         4734 sayılı Kanunun İhaleye Katılımda Yeterlik Kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine dair (b) fıkrasının 9 numaralı bendinde ihale konusu işin niteliğine göre idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü,

 

          Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 41 inci maddesinde; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde,teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyalinin de verilmesi istenilebilir. İdarelerce bunların doğruluğunun teyidi için üretim ve/veya  imalat aşaması ile sevkiyat aşamalarında idarece belirlenen uzmanlarca denetlenmesi de talep edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Teklif edilen malın teknik şartnameye uygunluğunu, idareler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında demonstrasyon ya da numune inceleme yoluyla yapabileceği gibi bunu malın teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da yapabilirler. Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup malın teknik şartnameye uygun olup olmadığı konusunda verilecek kararlarda ise idarenin takdiri ve sorumluluğu bulunmaktadır.

 

 Şikayete konu ihalede teknik şartnamenin H.2 maddesine istinaden 02.03.2007 tarihinde şikayetçi firma Mediset Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu “Dabe Behring marka Stratus CS model” cihaza “daha önce Kurumlarında çalışılmadığı için cihazın teknik özelliklerini tanımak, çalışma prosedürünü gözlemlemek ve cihazın özelliklerinin teknik şartnameye uygunluğunun görülebilmesi amacıyla”  demonstrasyon  yapılmıştır. İhale üzerinde kalan firmanın teklif etmiş olduğu “Triage Kardiyak Sistem” cihaza ise “2004 yılından bu yana Kurumlarının acil servisinde ve koroner yoğun bakım servisinde çalışılmakta olduğundan, bu cihazın halen acil serviste ve koroner yoğun bakım servisinde çalışmakta olduğu ve de teknik şartnameye uygunluğu bilindiği” gerekçesiyle ayrıca bir demonstrasyon talebinde bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

        02.03.2007 tarihinde ihale komisyonunun 2 üyesi  tarafından imza altına alınan demonstrasyon tutanağında, “Mediset Ltd. Şti.’nin teklif etmiş olduğu Stratus CS  cihazında bir hastaya ait üçlü test sonucu verme süresi 22 dakika olarak belirlenmiş, bu da teknik şartnamenin C.6. maddesinde belirtilen “cihaz ilk hastaya ait sonucu en geç 20 dakikada verebilmelidir” şartını sağlamamaktadır.”  tespiti yapılmıştır.

 

         4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 2 nci fıkrasında bulunan; “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır” hükmü gereğince firmanın değerlendirme dışı bırakılması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığından, şikayetçi firmanın iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması gerektiği; teknik şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verileceği, belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemeyeceği ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyeceği hükümleri yer almaktadır. Söz konusu maddeye göre, cihazın teknik değerlerine ilişkin olarak yapılan düzenlemelerde cihazın verimlilik ve fonksiyonelliğine yönelik olarak belirlenen teknik değerlerin, belli bir markayı işaret etmemesi kaydıyla hangi düzeyde belirleneceği idarelerin takdirindedir. Bu itibarla, şikayete konu ihalede cihazın test kapasitesine ve şekline ilişkin olarak teknik şartnamede yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanununa aykırılık taşımadığı anlaşılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul