• Karar No: 2007/UM.Z-1550
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :24
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1550
Şikayetçi:
 Medtek Elektronik Tıbbi Cihazlar Tic. ve San. A.Ş., Eski Çırpıcı Yolu Sok. Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No:2 Bağımsız Bölüm:10 Zeytinburnu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimliği, İnönü Mah. Sağlık Sok. Safranbolu/KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 13.03.2007 / 7903
Başvuruya konu ihale:
 2007/19120 İhale Kayıt Numaralı “Kit Karşılığı İmminoassay Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.04.2007 tarih ve 07.01.74.0207/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimliği’nce 09.03.2007 tarihinde “Açık İhale Usulü” ile yapılan “Kit Karşılığı İmminoassay Cihazı” ihalesine ilişkin olarak Medtek Elektronik Tıbbi Cihazlar Tic. ve San. A.Ş.’nin 23.02.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 28.02.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  13.03.2007 tarih ve 7903 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İhale şartnamesinin sadece tek firmanın ihaleye katılımına imkan sağladığı, ihale şartnamesinin B 13 maddesinin; “Cihazın HIV kitleri P24 antijenini saptayabilmelidir.” hükmü gereğince hastane laboratuarında kullanılmakta olan cihazlarının ve şartnamenin diğer maddelerini karşılayan tüm immuanalizör cihazlarının ihale dışı bırakıldığı,

 

Hastane idaresinin, şartnamenin B 15 maddesinin yani ikinci bir cihazla paneli tamamlayabilme imkanının rekabete imkan sağladığını iddia ettiği, sadece 1.250 test için ikinci bir cihaz kurma zorunluluğunun adil bir rekabet ortamı oluşturmayacağı, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Teknik şartnamenin B.13 maddesinde; “Teklif edilen HCV kiti 3 üncü jenerasyon olmalıdır. Cihazın HIV kitleri P24 antijenini saptayabilmelidir.” hükmü, B.15 maddesinde; “Firma cihazın çalıştırması istenen testlerden en fazla %20 sini ilave olarak ayrı bir imminoassay cihazında çalıştırabilir. Bu cihaz chemilumminetcent yöntemi veya buna eşdeğer MEIA, FPIA ve florometrik sistemlerden biri ile çalışabilmelidir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

            Başvuru sahibinin iddiaları ile ilgili olarak teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuş olup, alınan teknik görüşte;  “Her bir iddia hakkında gerekçeli görüş istenilmektedir. Bu bağlamda;

            1) HIV testine yönelik testlerde P24 antijeninin ayrı bir test ile veya anti-HIV antikor testi içerisinde-eşliğinde saptanmasının bilimsel önemi hem literatürdeki verilerden hem de CDC veya FDA gibi kurumlara sunulan raporlardan anlaşılmaktadır. P24 testi HIV enfeksiyonunun erken saptanmasında ve kan bankasında tarama testi olarak kullanılabilmektedir. P24 antijen testi HIV enfeksiyonunda antikor oluşumundan öncesinde saptanabilmektedir. Bu amaçla BioMerieux firmasına ait Vidas HIVDuo kiti ve Abbott Firmasına ait AxSYM HIV Ag/Ab Combo assay gibi değişik firmalara ait immünoanalizör cihazları ve Cobas Core HIV Combi EIA gibi çok sayıda diğer kitler de bulunmaktadır. Bu nedenle, bir laboratuarın bilimsel gerekçesi bulunduğunda ve en az iki ayrı firma tarafından üretilen bir test ile hizmet sunumu yapmasında bir sakınca bulunmayacağı kanaatindeyim.

            2) Hizmet sunumu yapan bir laboratuarın testlerin yapılması sırasında ana cihazda bir problem çıktığında hizmetin aksamadan sürdürülebilmesi amacıyla yedek ikinci bir cihaz istemiş olabileceği gerekçesinin hem suistimal yaratmayabileceği hem bu şart ihaleye katılacak bütün firmalar için geçerli olacağından adil bir rekabet ortamını engellemeyeceği kanaatini taşımaktayım.” şeklinde görüş beyan edilmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında bulunan bilgi, belge ve alınan teknik görüş birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul