• Karar No: 2007/UM.Z-1551
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :25
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1551
Şikayetçi:
 Engin Tıbbi Ürünleri ve Laboratuar Malzemeleri Tic. Ltd. Şti. Vekili Av. Fevziye Çetinel, Necatibey Cad. No:25/9 Yenişehir / ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Satınalma Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi C Katı, Satınalma Müdürlüğü, 06100 Sıhhiye Altındağ ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.03.2007 / 8897
Başvuruya konu ihale:
 2006/188674 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Kit Malzemesi Alımı (3. Kalem - Koagulasyon (Damar) Hastalıkları Risk Mutasyonları Analiz Kiti)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.05.2007 tarih ve 07.0196.0160/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Satınalma Müdürlüğü’nce 08.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Kit Malzemesi Alımı (3. Kalem - Koagulasyon (Damar) Hastalıkları Risk Mutasyonları Analiz Kiti)” ihalesine ilişkin olarak Engin Tıbbi Ürünleri ve Laboratuar Malzemeleri Tic. Ltd. Şti.’nin 14.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 19.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  22.03.2007 tarih ve 8897 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; itiraz konusu Koagulasyon Hastalıkları Risk Mutasyonları Analiz Kiti (3. kalem) ihalesi  işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık Hizmetleri Birimi Satınalma Müdürlüğünce 08.02.2007 tarihinde gerçekleştirilen “4 kalem Kit Malzemesi Alımı” ihalesinde 3. kalemdeki Koagulasyon (Damar) Hastalıkları Risk Mutasyonları Analiz Kiti için verdikleri teklifin ihale dokümanına uygun olduğu, ancak ihalenin fiyat avantajı nedeniyle ihale dokümanına uygun olmayan firmaya verildiği, üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 7. maddesine uygun olmadığı, çünkü teklif edilen kitlerden (5 parametreden) sadece ikisinin teklif edilen cihazla aynı marka olduğu, 3 kitin markası farklı olduğundan teknik şartnameye uygun olmayan ürünün alınmış olduğu, ayrıca üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif ettiği ürüne ilişkin CE belgelerinin idari şartnameye uygun olarak sunulmadığı, uygun olmayan belgelerin idarece tamamlatıldığı, açıklanan nedenlerle ihale mevzuatına aykırı hareket edildiği iddia edilmektedir.

            Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale konusu alım İdari Şartnamede 4 kalem kimyasal malzeme olarak belirtilmiş olup itiraz konusu olan kitler malzeme listesinin 3. kalemindeki 3.900 test Koagulasyon (Damar) Hastalıkları Risk Mutasyonları Analiz Kitidir. Bu kalem için iki istekli teklif vermiş olup her iki isteklinin ürününün idarece uygun bulunduğu ve teklif fiyatlarına bakılarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

1) Üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif ettiği ürünün teknik şartnamenin 7. maddesine uygun olmadığı, çünkü teklif edilen kitlerden (5 parametreden) sadece ikisinin teklif edilen cihazla aynı marka olduğu, 3 kitin markası farklı olduğundan teknik şartnameye uygun olmayan ürünün alınmış olduğu hususundaki iddiaya ilişkin olarak;

 

            Koagulasyon (Damar) Hastalıkları Risk Mutasyonları Analiz Kiti Teknik Şartnamesi toplam 33 maddeden oluşmakta olup itiraz konusu 7. maddede; “Laboratuvarın fiziksel olanakları, hastalardan alınacak kan miktarları, tüketilecek sarf malzemeleri, testleri çalışacak teknisyen sayı ve yeterliliği, testlerin bir arada değerlendirilmesinin bilimsel önemi, varsa yöntemler arası sonuç ve birim farklılıklarının doğurabileceği sakıncalar, laboratuvarın belli sürede test sonuçlarının verme zorunluluğu göz önüne alınarak tüm mutasyonların tek bir testle veya aynı marka kitlerle, aynı protokolle birlikte çalışabilmeye uygun olmalıdır.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Teknik Şartnamenin 4. maddesinde ise, kitlerin koagülasyon hastalıklarının gelişmesine neden olan ve;

 

            “Metiltetrahidrafolat redüktaz (MTHFR) C677T

            Metiltetrahidrafolat redüktaz (MTHFR) A1298C

            Faktör V (Leiden Mutasyonu) G1691A

            Faktör II (Protrombin) G20210A

            Plasminojen Aktivatör İnhibitör 1 4G/5G (PAI 1 4G/5G)”

 

            Şeklinde tanımlanan mutasyonları tespit etmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 

            İhale işlem dosyasındaki tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin tutanaklarda; Tenay Elektronik Medikal Özel Sağlık İnşaat İlaç San. ve Tic. Ltd. Şirketinin ROCHE marka Light Cyler cihazını teklif ettiği, firma tarafından sunulan kitlerden, istenilen beş (5) parametreden ancak ikisinin (2) [Faktör V (Leiden Mutasyonu) G1691A ve Faktör II (Protrombin) G20210A] cihazla aynı marka olduğu, diğer üç (3) parametrenin [Metiltetrahidrafolat redüktaz (MTHFR) C677T,  Metiltetrahidrafolat redüktaz (MTHFR) A1298C  ve  Plasminojen Aktivatör İnhibitör 1 4G/5G (PAI 1 4G/5G) ]  teklif edilen cihazla aynı marka olmadığı, bu durumun Teknik Şartnamenin 7. maddesindeki “……  tüm mutasyonların tek bir testle veya aynı marka kitlerle, aynı protokolle birlikte çalışabilmeye uygun olmalıdır.” şeklindeki koşul ile çelişki oluşturuyor gibi görülebileceği, bununla birlikte Şartnamede kullanılan ifadede kastedilen amaç doğrultusunda bir sorun oluşmadığı, ürünlerin CE belgeli olduğu, cihazla aynı marka olmayan üç parametrenin yine ROCHE patentiyle ve güvencesiyle üretildiği ve aynı cihaz ile birlikte çalışabildiği hususlarında açıklama yapılmıştır.

 

 

 

Ancak, Teknik Şartnamenin 7. maddesinde; sistemde bulunan kitlerin aynı marka olacağı hususunda şart bulunduğu görülmektedir. Bu şart neticesinde sistemin ve kitlerin aynı marka olarak sunulması gerekmektedir. Çünkü, 7. maddedeki düzenlenmede sistemin ve kitlerin uyumlu çalışması yeterli görülmemiş aynı marka olması istenilmiştir. Üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif ettiği 5 parametreden ikisinin ROCHE, diğer üçünün ise TIB MOLBIOL marka olduğu tutanaklarda belirtilmektedir. Bu durumda, Kurum’a itirazen şikayette bulunan firmanın bu husustaki iddiasının yerinde olduğu, sistemdeki kitler farklı marka olduğundan üzerinde ihale bırakılan firmanın teklifinin Teknik Şartnamenin 7. maddesine uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun şartnameler başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü, aynı Kanunun temel ilkeler başlıklı 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü bulunmaktadır.

                                

Teknik Şartnamede yapılan düzenlemenin verimliliği ve fonksiyonelliği sağlaması ve aynı zamanda rekabeti engelleyici hususlar içermemesi gerekmektedir. İdare tarafından itiraz konusu hususta Teknik Şartnamenin 7 nci maddesinde yapılan düzenlemede “kitlerin aynı marka olacağı” koşuluna yer verildiğinden ve bu durumun bilimsel ve mevzuata uygun bir açıklaması bulunmadığından, söz konusu düzenleme 4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesindeki hükme uygun bulunmamaktadır.

 

Konu hakkında Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünde "XII- İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar" başlığının "H. Kit Karşılığı Cihaz Alımı" maddesinde; 

 

            “………

İhale dokümanlarının düzenlenmesinde 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddeleri göz önünde bulundurulmalı, rekabeti engelleyecek şekilde düzenleme yapmaktan kaçınılmalıdır. Sağlık Bakanlığından görüş almak suretiyle Kamu İhale Kurulunca da  Teknik şartnamede kitlerle cihazın aynı marka olması gerektiğine ilişkin yapılan düzenlemenin 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesine aykırı olduğu ve bu düzenlemenin ihaleye katılımı ve rekabeti engellediğine karar verilmiştir. Bu sebeple ihale dokümanının düzenlenmesinde bu husus  göz önünde bulundurulmalıdır.

………….” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Açıklanan nedenlerle, Teknik Şartnamenin 7. maddesinde düzenleme mevzuata aykırı bulunmaktadır.

 

2) Üzerinde ihale bırakılan firmanın teklif ettiği ürüne ilişkin CE belgelerinin ihale tarihinde idari şartnameye uygun olarak sunulmadığı, uygun olmayan belgelerin idarece tamamlatıldığı, teklif idari şartnameye uygun olarak sunulmadığından ihale mevzuatına aykırı hareket edildiği hususundaki iddiaya ilişkin olarak;

 

İhale işlem dosyasında bulunan ve ihale tarihinde düzenlenmiş olan “Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda; itiraz konusu 3. kaleme teklif vermiş olan iki firmanın ihale dokümanı ile istenilen belgelerinin ve itiraz konusu CE belgelerinin var olduğuna dair kayıt bulunmaktadır.

 

İhale işlem dosyasında üzerinde ihale bırakılan firmanın eksik ve/veya uygun olmayan belgesi bulunduğuna ilişkin bir tutanak veya anılan firmanın eksik ve/veya uygun olmayan belgesini tamamlaması hususunda idarece düzenlenmiş/gönderilmiş bir yazı/belge bulunmamaktadır. Ancak, ihale kararının tebliği sonrasında verilen şikayet dilekçesine idare tarafından verilen 19.03.2007 tarihli cevapta; üzerinde ihale bırakılan firmanın ürününün Teknik Şartnamenin 7. maddesine uygun bulunduğu hususunda değerlendirme yapılmış ve “Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 37. maddesi gereği Komisyonumuz ihale esasını etkilemeyecek belgeleri tamamlatmıştır.” seklinde bir ifade kullanılmıştır. İdarece verilen cevapta söz konusu belgelerin belirtilmediği görülmektedir.

 

İhale ilânında ve İdari Şartnamenin 7.3.6.3 numaralı maddesinde ihaleye teklif veren firmaların malzemenin CE belgesini verecekleri belirtilmiştir. CE belgesi istenilmesi İdari Şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri” başlıklı 7. maddesi kapsamında düzenlenmiş bulunduğundan söz konusu belgelerin teklif dosyasında ihale tarihinde idareye sunulması gerekmektedir. İdari Şartnamenin 32 nci maddesi kapsamında yapılan düzenlemede ise; teklif zarfı içinde sunulması gereken belgelerin ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin isteklilerce sunulmaması halinde bu eksik belgelerin ve eklerinin tamamlatılmayacağı,  dolayısıyla teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı belirtilmektedir.       

 

Üzerinde ihale bırakılan firmanın CE belgeleri incelendiğinde, teklif edilen ürünlere ilişkin olarak ihale tarihinden sonra düzenlenmiş belgeler bulunduğu görülmektedir. TIB MOLBIOL Syntheselabor GmbH firmasının LightMix PAI 4G / 5G kitinin ve LightMix MTHFR A 1298 C kitinin 98/79/CE Yönergesine uygunluğunu gösteren Uyum Beyannameleri üzerinde 13.02.2007 tarihli noter kayıtları bulunmaktadır. Yine teklif edilen malzemelerin ilgili Yönergeye uygunluğu hususunda (Türkiye dışında – Almanya’da) düzenlenmiş olan bazı (İngilizce) belgeler üzerinde 22 Şubat 2007 tarihinin bulunduğu görülmektedir.

 

Yukarıda belirtilen ve teklif edilen malzemelerin CE işaretine ve/veya CE işareti ile ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren belgeler ihale tarihinden sonra düzenlenmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla ihale tarihinde bu belgeler teklif dosyasında idareye sunulmamıştır.

 

İdareler tarafından 4734 sayılı Kanun ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen bilgi ve belgeleri teklif ile birlikte vermeyen isteklilerin ihale dışı bırakılması gerekir. [ 4734/10. md. son fıkranın (h) bendi ve 37 nci madde hükümleri] [ Uygulama Yönt. 47. md. (h) bendi ve tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin hükümler.]

 

Konu hakkında, Kamu İhale Genel Tebliğinin Birinci Bölümünün “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” hususundaki XIII/L maddesinde de;

 

“İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday ve isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır.”

 

Şeklinde düzenleme bulunmaktadır.    

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, ihale dokümanı ile istenilen (CE) belgesi/belgeleri teklif ile birlikte sunulmadığından Tenay Elektronik Med. Özel Sağlık İnş. İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Öte yandan, 4734 sayılı Kanunun “Temel İlkeler” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü yer almaktadır.

                 

İdare tarafından düzenlenen zarf açma ve belge kontrol tutanağında ihale dokümanı ile istenilen belgelerin isteklilerce sunulmuş olduğuna dair kayıt bulunması, ancak teklif zarfı ile birlikte idareye sunulması gereken bazı belgelerin ihale tarihinden sonra düzenlenmiş olmaları, ihale tarihinden sonra tamamlanmış olan belgelere ilişkin olarak dosyada herhangi bir tutanak bulunmaması 4734 sayılı Kanunun temel ilkelerinin; özellikle saydamlık, eşit muamele ve güvenilirlik  ilkelerinin ihlâl edildiğini göstermektedir. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, itiraz konusu Koagulasyon Hastalıkları Risk Mutasyonları Analiz Kiti (3. kalem) ihalesi  işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul