• Karar No: 2007/UM.Z-1555
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :31
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1555
Şikayetçi:
 Ali Osman İşlek Vekili Av.Selçuk Sakarya, Babalık Mahallesi Demirci İş Merkezi A Blok 2/204 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Selçuklu/KONYA
Başvuru tarih ve sayısı:
  /
Başvuruya konu ihale:
 2006/121275 İhale Kayıt Numaralı “20.000 Adet Eşofman Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 07.01.62.0197/2007-9 sayılı Ek Ön İnceleme Raporunda;

 

            Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 27.09.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “20.000 Adet Eşofman Alımı ihalesine ilişkin olarak Ali Osman İşlek Vekili Av.Selçuk Sakarya’nın dava dilekçesine istinaden Konya 2.İdare Mahkemesinin 21.02.2007 tarih ve Esas No:2007/166, Karar No:2007/204 sayılı Kararının 06.03.2007 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine, iddiaların incelenmesine geçilmesine, Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ek Ön İnceleme incelendi:

 

Hukuk Danışmanlığının 07.03.2007 tarih ve 609 sayılı yazısı ekinde yer alan Konya 2. İdare Mahkemesinin 21.02.2007 tarih ve Esas No:2007/166, Karar No:2007/204 sayılı Kararının eki olan dava dilekçesinde özetle; 27.09.2006 tarihinde yapılan ihalenin müvekkili üzerinde bırakıldığı, 12.10.2006 tarihinde sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği, on günlük süre içerisinde kesin teminatın yatırılmaması ve sözleşmeye gelinmemesi nedeniyle geçici teminatın gelir kaydedildiği, idareye gelir kaydedilen geçici teminatın iadesi için 12.01.2007 tarihinde başvurdukları, idarenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 44 üncü maddesi gereği işlem yapıldığının ve aynı kanunun 58 inci madde gereğince de yasaklama kararı verilmesi için İçişleri Bakanlığına başvurulduğunun bildirildiği iddia edilmekte ve geçici teminatın gelir kaydedilmesine ilişkin talebin reddedilmesi işleminin iptalini talep etmektedir.

 

İncelenen ihalede;

 

Başvuru sahibi tarafından idarece 22.01.2007 tarihinde tesis edilen işlemin iptali talebiyle 05.02.2007 tarihinde Konya İdare Mahkemesinde dava açıldığı, anılan Mahkemenin 21.02.2007 tarih ve Esas No:2007/166, Karar No:2007/204 sayılı Kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-e maddesi uyarınca başvurunun Kuruma tevdiine karar verildiği, anılan Kararın Hukuk Danışmanlığına 06.03.2007 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmıştır.

 

            İdari Yargılama Usulü Kanununun 15/1-e maddesinde, idari yargı yerlerinde dava açılmadan önce idari bir kuruluşa başvurulması yasa ile öngörülmesi durumunda, bu başvuru yerine getirilmeden dava açılması durumunda idari merci tecavüzünden söz edileceği, bu durumda da dava dilekçesinin görevli idari kuruluşa gönderilmesine karar verileceği, yargı yerine başvuru tarihi, merciine başvuru tarihi olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            Yukarıda anılan hüküm uyarınca, söz konusu başvurunun Kurumumuza 05.02.2007 tarihinde yapıldığının kabulüyle işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendinde ise, süresi içinde 8 inci maddeye aykırılık giderilmemiş ise başvurunun reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin(asile ait ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve baro pulu yapıştırılmış vekaletname) aslı veya avukat/noter onaylı örneklerinin eklenmediği, başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 285 YTL başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilmiştir.Tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda başvuru sahibine yazılan 26.03.2007 tarihli Kurum yazısının 07.04.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği, başvuru sahibinin aykırılıklara ilişkin dilekçesinin Kurum kayıtlarına 03.05.2007 tarihinde girmesi nedeniyle süresi içerisinde aykırılıkların giderilmediği tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

            1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul