• Karar No: 2007/UM.Z-1556
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :32
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1556
Şikayetçi:
 Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Karaboğa Melli İşhanı İsmetpaşa Caddesi 459 Sokak No:26 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Hürriyet Mah. Kılıçkaya Cad. 10 38050 Melikgazi/KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.04.2007 / 10145
Başvuruya konu ihale:
 2007/12216 İhale Kayıt Numaralı “68 Kalem Tıbbi Dental Sarf Malzeme Alımı (38. Kalem 28 Lik Diş 5.000 Adet)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

01.05.2007 tarih ve 07.02.24.0063/2007-19E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 12.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “68 Kalem Tıbbi Dental Sarf Malzeme Alımı” ihalesinde “38. Kaleme (28’lik Diş 5.000 Adet)” ilişkin olarak Toros Dental İth. İhr. İnş. San. Tic. Ltd. Şti’nin 29.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 04.04.2007 tarih ve 10145 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

14.03.2007 tarih ve229 sayılı kesinleşen ihale kararının 21.03.2007 tarihinde firmalarına tebliğ edildiği, aynı gün idareye itiraz dilekçesini iadeli taahhütlü olarak postaya verip faksını çektikleri, postanın İdareye 27.03.2007 tarihinde ulaştığı, idarenin 29.03.2007 tarih ve 308 sayılı yazısı ile itiraz dilekçesinin 29.03.2007 tarihinde ellerine ulaştığı, 12 günlük süre dolduğundan bahisle dilekçenin değerlendirmeye alınmadığının belirtildiği, gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadığı,

 

Akrilik Dişlerin II a ve II b sınıfı Tıbbi Cihazlar kapsamında olup, Vücuda Yerleştirilen Aktif Tıbbi Cihazlar kapsamına giren ürünlerden G TİP No:9021.21.10.00.00 ile yer alan protez dişler plastik maddelerden olanlar kapsamında olduğu, 93/42/EEC Tıbbi Cihazlar Direktifine ve Sağlık Bakanlığınca Ek:II Uygunluk Beyanının 2. maddesinde belirtildiği gibi CE serfikası zorunluluğu bulunduğu, söz konusu sertifikanın kimlik numarasının ve belgenin TÜRKAK onaylı olup bu belgenin orijinali veya noter onaylı suretinin ihale dosyasında bulunması gerektiği, İdarenin CE sertifikası bulunmayan ürüne ihaleyi vererek Kanunlara aykırı hareket ettiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilanında ve İdari Şartnamenin 7 nci maddesinde “ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” içersinde teklif edilen ürüne ait CE belgesinin sunulmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

 

Tıbbi Dental Malzeme Teknik Şartnamesinin 38. kalem ”28’lik Takım Diş’e” ilişkin yapılan düzenlemede;

 

“Teklif edilecek ürün Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine göre CE işaretine sahip olmalıdır”,

 

Anılan Teknik Şartnamesinin “Genel Şartlarının” 4 üncü maddesinde de “Muayene ve kabul komisyonu tarafından istendiğinde CE belgesi ibraz edilecektir. İbraz edilemeyen malzeme teslim alınmayacaktır” denilmektedir.

 

İdari Şartnamede ve Teknik Şartnamede, şikayete konu kaleme ilişkin CE belgesinin teklifle birlikte verileceğine ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle söz konusu belgenin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aranması zorunlu bir belge olmadığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Bununla birlikte; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri gereğince, sözleşmenin uygulanması aşamasında yüklenicinin taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirme, Muayene ve Kabul Komisyonlarının da sözleşme ve şartnamede öngörülen kriterde yüklenici tarafından idareye teslim edilen malı muayene - kabul yetki ve sorumluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda, ihale üzerinde bırakılan firmanın sözleşmenin uygulanması süreci içerisinde teklif ettiği ürüne ilişkin sunduğu ve/veya sunacağı CE belgesinin Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi Muayene ve Kabul Komisyonunun yetki ve sorumluluğunda olan bir husustur.

 

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde yapım müteahhidi , tedarikçi veya hizmet sunucusunun şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya varmış olması gerektiği tarihi izleyen 15 gün içinde öncelikle idareye şikayette bulunacağı ve söz konusu şikayetin idarece dikkate alınacağı, ihale süreci içerisinde idareye yapılacak şikayet başvuruları üzerine 30 gün içinde idarece bir karar alınmaması veya alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması halinde, 30 günlük sürenin bitimini veya karar tarihini izleyen 15 gün içinde Kamu İhale Kurumuna inceleme talebinde bulunulabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

 

Bahse konu ihalede 15.03.2007 tarih ve 229 sayılı kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 21.03.2007 tarihinde tebliğinden sonra idare kayıtlarına 29.03.2007 tarih ve 204 sayı ile giren 21.03.2007 tarihli şikayet başvurusunun şikayete yol açan durumun farkına varıldığı 15 günlük itiraz süresi içerisinde yapılmasına rağmen, idarece itiraz süresi geçirildiği gerekçesiyle şikayetin değerlendirmeye alınmaması anılan mevzuat hükümlerine aykırıdır. Ancak, mevcut aykırılığın ihale sürecini esastan etkilemediği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul