• Karar No: 2007/UM.Z-1558
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :34
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1558
Şikayetçi:
 Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medk. Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti. Süleyman Sırrı Sokak 20/5 Yenişehir/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkeli Devlet Hastanesi Baştabipliği, Tümerkan Mah. 57900 Türkeli/SİNOP
Başvuru tarih ve sayısı:
 12.04.2007 / 10978
Başvuruya konu ihale:
 2007/21210 İhale Kayıt Numaralı “5 Cihazlık Diyaliz Makinası Su Sistemi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2006 tarih ve 07.02.54.0178/2007-2E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Türkeli Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 02.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “5 Cihazlık Diyaliz Makinası Su Sistemi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mertaş Su Arıtma Filtrasyon ve Medk. Sist. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 16.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  12.04.2007 tarih ve 10978 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Başvuru dilekçesinde özetle; İncelemeye konu ihaleye en düşük teklifin kendisi tarafından verildiği, ihale komisyonunca ürünün, Teknik Şartnamenin 2.b, 2.i ve Yedek Parça ve Garanti Bölümünün 6. maddesine uymadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, teklif ettiği ürünün teknik şartnamede istenilen asgari kriterini karşıladığı, idari şartnamenin 36 ncı maddesine göre ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirlenmesi gerektiği, değerlendirmenin anılan şartname hükmüne aykırı yapıldığı iddia edilmektedir

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 2.b maddesinde; “Prefiltreler, ham su tankının girişinde en fazla 30 mikronluk 2 adet seri bağlı kartuşlu filtre, yumuşatıcı ile RO sistemi arasında ise 5 mikronluk 2 adet seri bağlı kartuşlu filtre olacaktır. Filtreler Europe Farmakopesine uygun olan diyaliz suyu kalitesini bozmayacak özellikte yapılmış olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale komisyonunca; “5 mikronluk 2 adet filtre denilmesine rağmen, biri beş mikron, biri de 1 mikron olarak belirtilmiştir.” denilerek, teklif edilen cihazın teknik şartnamenin 2.b maddesine uymadığı belirtilmiştir. 

 

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarece; “…Teknik Şartnameye uymadığı görülmüştür.” denildiği, ancak teklif edilen cihazın hangi yönüyle anılan şartname hükmüne aykırı olduğunun açıkça belirtilmediği görülmüştür.

 

Başvuru sahibince teklifi kapsamında sunulan ve taahhütname niteliğindeki “Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı”nda; sistem üzerinde 2 adet 30 ve birer adet 25, 5 ve 1 mikronluk seri bağlı kartuşlu filtrelerin bulunduğu taahhüt edilmiştir.

 

            Teknik şartnamenin 2.b maddesinde, sistem üzerinde bulunması gerekli filtrelerin “Üst Mikron” sınırının belirlendiği, üst sınırın altındaki filtrelerin teknik şartnameye uygun olduğunun kabulü gerekirken, ihale komisyonunca 5 mikronluk filtrelerden birinin 1 mikron olması gerekçe gösterilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması bu yönüyle mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

            Teknik Şartnamenin 2.i maddesinde; “Dezenfeksiyonun yapılacağı ünitelerde hangi yöntem, hangi madde ve sürelerde dezenfeksiyonun yapılacağı belirtilecektir. Bu işlemler otomatik ve manuel yapılabilecektir. İşlemlere ilişkin varsa avantaj ve dezavantajlar açıklanacaktır. Ayrıca sistem total dezenfeksiyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. (hemodiyaliz cihazları+ara boru hattı+ su sistemi tarafından komple dezenfekte edilebilmelidir.)” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale komisyonunca teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi; “Dezenfektan maddeleri, üniteler, süreler açık olarak belirtilmemiştir.” şeklinde belirtilmiş iken, şikayet başvurusuna verilen cevapta; “…uygun kimyasalların neler olduğu konusunda açıklama yapılmamış olduğundan teknik şartnameye uygun olmadığı görülmüştür.” şeklinde belirtilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler birlikte incelendiğinde; “RO Memranlarının Alkali ve Asit Yıkama Dezenfeksiyonu” başlığı altında, yıkama sırasında kullanılacak solüsyon miktarı, sitrik asit, fosforik asit ve hidrolik asit gibi kimyasalların miktarları ile hangi ortam sıcaklığında bu dezenfekte işleminin yapılacağı,

 

            Yine, “Reverse Osmosis Saf Su Sistemin İşletiminde ve Periyodik Aralıkta İhtiyaç Olacak Sarf Malzemeleri” başlığı altında kullanılacak sarf malzemesi ile günlük, aylık, yıllık ve on yıllık bakım için gerekli sarf malzemelerinin neler olduğu belirtilmiştir.  

 

            İhale komisyonunca anılan şartname hükmüne ilişkin değerlendirmenin isteklinin sunduğu “Teknik Şartnameye Uygunluk” beyanı esas alınarak yapıldığı, istekli tarafından sunulan diğer bilgi ve belgeler ile “Teknik Şartnameye Uygunluk” beyanı birlikte değerlendirildiğinde, sistemin periyodik bakım aralığı, dezenfekte işleminde kullanılacak kimyasalların neler olduğu ile dezenfekte işleminin nasıl yapılacağı belirtildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında bu yönünle mevzuata uyarlık bulunmamaktadır. 

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdari şartnamesi 7.3.4 maddesinde; a)"Teklif edilen cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu belirlemek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların ve benzeri tanıtım materyallerinin verilmesi zorunludur.

b) İhale komisyonları gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir.

c) İstekliler teknik şartnameye madde karşılık gelecek şekilde teknik şartnameye uygunluk belgesi düzenleyeceklerdir."düzenlemesi yer almaktadır.

 

            “Teknik Şartnamenin Yedek Parça ve Garanti” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Cihazın kullanım talimatı, birlikte kullanılan sarf malzeme ve aksesuarları içeren kullanıma yönelik dokümanlar ve sistemin akış şeması satıcı firma tarafından verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece,“…İlgili firmanın dosyasındaki akış şemasında Prefiltreler bölümünde bahsettiği “yumuşatıcı-aktif karbon arası 5 mikron” diye bahsedilen filtrelerin yer almadığı görülmüştür. Yani akış şemasında sadece ham su tankının girişinde 30 mikronluk filtre, kum filtre-yumuşatıcı arasında 25 mikronluk filtre ve karbon ile RO arsında 1 mikronluk filtre görülmektedir. Bu durum teknik şartnamenin ilgili maddesine uymamaktadır.” denilerek şikayet başvurusunun reddedildiği görülmüştür.  

 

            İdari şartnamenin 7.3.4. maddesine uygun olarak başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin kataloglar ile benzeri tanıtım materyallerinin teklif kapsamında idareye sunulduğu, anılan maddenin (c) bendine uygun olarak teknik şartnameye uygunluk taahhütnamesinin verildiği, Teknik Şartnamenin Yedek Parça ve Garanti bölümünde istenilen akım şemasının da teklif dosyasıyla idareye sunulduğu, ancak sistem akım şemasında 3 adet filtrenin görüldüğü, akım şemasında görülmeyen filtrenin teknik şartnameye uyguluk beyanıyla taahhüt edildiği, filtrelerin basit bir müdahale ile sisteme entegre edilebilecek nitelikteki bir parça olması nedeniyle sistemin ana ünitelerinin gösterildiği akım şemasına 5 mikronluk filtrenin monte edilebileceği, bu aşamada teknik şartnameye uygunluk beyanıyla filtrelerin taahhüt edilmesinin yeterli olduğu, idarenin bu hususta bir tereddüdünün olması halinde idari şartnamenin 7.3.4. maddesinin (b) bendi uyarınca demonstrasyon yapabileceği, kaldı ki teklif edilen sistemin teknik şartnameye uygun olup olmadığı kabul aşamasında, Muayene ve Kabul Komisyonunca her zaman denetlenebilecek bir husus olduğu değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin teklifinin bu nedenle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmaktadır.  

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2)  Başvuru sahibinin teklifinin değerlendirmeye alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul