• Karar No: 2007/UM.Z-1559
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :35
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1559
Şikayetçi:
 Elips Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti., Kore Şehitleri Cad. Mithat Ünlü Sok. No: 1-3 - 34394 Zincirlikuyu/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Muğla Devlet Hastanesi Baştabipliği, Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. - 48000 MUĞLA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.03.2007 / 9437
Başvuruya konu ihale:
 2007/1453 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Bilgisayar Yazıcılarının Kartuş ve Toner Alımı (1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

04.05.2007 tarih ve 07.02.07.0165/2007-24E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Muğla Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 22.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Bilgisayar Yazıcılarının Kartuş ve Toner Alımı (1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Elips Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  28.03.2007 tarih ve 9437 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 53 üncü maddesinde ihale konusu malların orijinal ambalajında teslim edilmesi gerektiğinin öngörüldüğü, ihale dokümanına uygun ekonomik açıdan en avantajlı teklifi vermelerine rağmen, ihalenin teknik şartnameye uygun olmayan ürünleri teklif eden firmalar üzerinde bırakıldığı, ayrıca idarenin ihale sürecinde değişiklik yapmadığı ve zeyilname düzenlemediği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari şartnamenin 53.2 maddesinde, kartuş ve tonerlerin teknik şartnameye uygun olarak orijinal ambalajlarında teslim edileceği, teknik şartnamede de kartuş ve tonerlerin orijinal olacağı, paketlerinde yırtık karalama ve akıntının olmayacağı, idari şartnamenin 7.3.4 maddesinde ise toner ve kartuşlara ait teknik bilgi, katalogların ve fotoğrafların idareye sunulacağı, idari şartnamenin 36.2 maddesinde ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan firmalar idari şartname gereği teklif ettikleri ürünlere ilişkin ürünlerin resimlerini sunmuşlardır. Ayrıca ihale üzerinde bırakılan firmaların tamamı ihaleye ihale dokümanında belirtilen ürünleri teklif etmişlerdir. Diğer yandan ihalenin teknik şartnamesi ve ihalede teklif edilen ürünler karşılaştırıldığında idareye teslim edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunlukları ancak ürünlerin muayene kabul aşamasında tespit edilebilecektir.

 

            İhaleye teklif veren firmaların teklif fiyatları incelendiğinde, ihalenin her bir kalemin en düşük teklifi veren firma üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibinin her bir kaleme verdiği teklifin hiçbir kalemde en düşük teklif olmadığı, sadece ihalenin 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16 ve 18 inci kalemlere verdiği teklifin ikinci en düşük teklif olduğu, ihalede sadece Ercanlar Day. Tük. Malları ve Kırtasiye Turz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin teklifinin geçici teminat mektubunun geçerlilik süresinin uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer firmaların teklifinin ise geçerli kabul edildiği tespit edilmiştir.

 

            Diğer yandan ihale ilanında ihale konusu malın niteliği türü ve miktarına ilişkin 2.a maddesinde ihtiyaç yılının 2007 yılı yerine 200 yılı olarak yazıldığı, bu hatanın düzeltme ilanı ile düzeltildiği, idari şartnamede ise ihtiyaç yılının doğru yazıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu hatanın ihale ilanında düzeltilmesi, idari şartnamede ise düzeltme yapılan hususun doğru yazılması nedeniyle zeyilname düzenlenmemesinin mevzuata aykırılık teşkil etmediği, kaldı ki bu  hatanın da teklifin hazırlanmasını ve verilmesini etkileyen bir eksiklik olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            İhale dokümanı, ihale mevzuatı ve ihaleye teklif veren isteklilerin teklifleri birlikte değerlendirildiğinde ihale üzerinde bırakılan firmaların üzerinde ihale bırakılmasında ihale mevzuatına bir aykırılık bulunmadığı bu nedenle de başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul