En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1586
  • Toplantı No: 2007/023
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/023
Gündem No :69
Karar Tarihi:07.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1586
Şikayetçi:
 Medikal İş Ticaret Ltd. Şti, Vedat Dalokay Cad. 62/9 06700 G.O.P. /ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Karamanlı Mah. Hastane Caddesi/BOLU
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 9947
Başvuruya konu ihale:
 2007/23643 İhale Kayıt Numaralı “23 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (17,18,19. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.04.2007 tarih ve 07.02.19.0178/2007-1E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nce 13.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “23 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı (17,18,19. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Medikal İş Ticaret Ltd. Şti’nin 16.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  03.04.2007 tarih ve 9947 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden; İncelemenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması bakımından teknik görüş alınmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Bolu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezince yapılan “23 Kalem Tıbbi Sarf Malzemesi Alımı” ihalesinin 17.18 ve 19 uncu kalemlerine ekonomik bakımından en avantajlı teklifin kendisi tarafından verildiği, teknik şartnameye birebir uygun ürün teklif ettiği, ürene ilişkin CE belgesinin bulunduğu, aynı ürünün diğer idareler tarafından kullanıldığı, buna rağmen ihale komisyonunda bulunan teknik üye tarafından ürünün uygun bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idari şartnamenin 36 ncı maddesine göre ihalenin en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılması gerekirken ihalenin bu esasa göre sonuçlandırılmadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin 7.3.4. maddesinde; “Teklif edilen malların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ve/veya kalite belgelerinin ürün üzerinden de değerlendirilmesi için ihaleye iştirak edecek isteklilerin teklif verdikleri malzemelerin numunelerini firma adı belirtilerek ihaleye gelirken getirmeleri gerekmektedir. Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale komisyonları numune üzerinden değerlendirme yapacaklardır…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibinin teklifi kapsamında sunduğu numunelerin ihale komisyonu üyelerinden oluşan 3 kişilik komisyon tarafından incelenmesinde; “…ele giyerken yırtılma meydana geldiği ve parmaklarında yapışıklıklar olduğu tespit edilmiştir…” şeklinde tutanak tutulduğu görülmüştür.

 

Mal alımı ihalelerinde; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi mümkün olduğu, ancak, isteklilerce verilen numunelerin idarece değerlendirmeye konu yapılabilmesi için numunelerin hangi kriterleri sağlaması gerektiğinin ihale dokümanında belirtilmesi ve sunulan numunelerin hangi kriterler çerçevesinde değerlendirileceğinin ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.

 

Başvuruya konu ihalede, numunelerin nasıl değerlendirileceği ve numunelerin taşıması gereken kriterler hususunda ihale dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılmadığı görülmüştür.

 

Bu bağlamda, idarece talep edilen numunelere ilişkin değerlendirme kriterlerinin ihale dokümanında belirtilmemesine karşın idarece, istekliler tarafından bilinmeyen kriterler baz alınarak bir değerlendirme yapılması “saydamlık” ilkesi başta olmak üzere 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırılık teşkil etmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

            İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

           


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul