• Karar No: 2007/UM.Z-1598
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :10
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1598
Şikayetçi:
 TMS Tıbbi Cihaz İmalat-İth. ve İhrc. San. Tic. Ltd. Şti., Cevat Dündar Cad. 65.Sokak 1/b Ostim ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kocaeli Derince Devlet Hastanesi Baştabipliği, İbn-i Sina Mah. Lojman Sok. 41900 Sopalı Mevkii Derince / KOCAELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.04.2007 / 11461
Başvuruya konu ihale:
 2007/7014 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem - Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2007 tarih ve 07.02.62.0017/2007-17 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kocaeli Derince Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı (2. Kalem - Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak, TMS Tıbbi Cihaz İmalat-İth. ve İhrc. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 17.04.2007 tarih ve 11461 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun reddine,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kocaeli Derince Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 22.02.2007 tarihinde yapılan “2 adet Otomatik Ventilatörlü ve Monitörlü Anestezi Cihazı” alımı ihalesi için hazırlanan teknik şartnamenin 5 nci maddesinin “Elektronik PEEP ayarı en az 3-20 cm. H2O veya bar arasında elektronik olarak ayarlanabilmelidir” şeklinde düzenlendiği, bu düzenlemenin haksız rekabete yol açtığı belirterek, gerekli incelemenin yapılması talep edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin; alıma konu cihaz için hazırlanan teknik şartnamenin 5 nci maddesinde yapılan düzenlemeye yönelik olarak, doküman satın almadan önce 30.01.2007 tarihinde idareye şikayet dilekçesi verdiği, ancak bu tarihte istekli olabilecekler durumunda olmadığı, ayrıca söz konusu dilekçeye idare tarafından cevap verilmediği, 22.02.2007 tarihinde anılan ihaleye katılmak üzere doküman satın alan şikayetçinin, şikayet konusu işlemi öğrendiği tarihi izleyen 15 (onbeş) gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken 22.02.2007 tarihinde ihaleye teklif verdiği ve 17.04.2007 tarihinde dağıtımlı olarak yazılan dilekçe ile hem Kuruma hem de idareye “Dokümanda yapılan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu yönünde” şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru sahibinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına vardığı 22.02.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 17.04.2007 tarihinde dağıtımlı olarak, hem Kuruma, hem de idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul