En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1599
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :13
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1599
Şikayetçi:
 Menekşe Şahin (Şahinoğlu Gıda San. Tic.), Yeni Yurt Mah. İ. Altıngövde Cad. 7. Sok. No:17 TOKAT
 İhaleyi yapan idare:
 Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Meydan Cami Karşısı 3.Vakıf İşhanı K:2 60100 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.04.2007 / 11827
Başvuruya konu ihale:
 2006/10125 İKN’li “03-07/2007 Aylarında 10 Kalem Kuru Gıda Maddesi Alımı ve Dağıtımı İşi” ihalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2007 tarih ve 07.02.75.0184/2007-26 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 22.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “03-07/2007 Aylarında 10 Kalem Kuru Gıda Maddesi Alımı ve Dağıtımı işi” ihalesine ilişkin olarak Menekşe Şahin’in (Şahinoğlu Gıda San. Tic.) 20.04.2007 tarih ve 11827 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun reddine ,

 

Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Tokat 48 inci Piyade Alay Komutanlığı’ndan alınma iş deneyim belgesinde belirtilen sözleşme tarihi ile oda sicil kayıt suretindeki oda kayıt tarihi arasındaki tutarsızlık nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldıkları, iş bitirme belgesinde sözleşme tarihinin sehven yanlış yazıldığı, söz konusu tutarsızlığın buradan kaynaklandığı, iş bitirme belgesini düzenleyen idarenin de bu tarihin “01.06.2003” olarak yazılması gerekirken “01.01.2003” olarak yanlışlıkla yazıldığını kabul ettiği, teklif dosyalarında hiçbir eksik belge bulunmadığı, kesilen faturaların tamamının sunulduğu, ihalenin kasıtlı olarak kendilerine verilmek istenmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Kamu İhale Kurumuna yapılacak başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süre geçirildikten sonra yapılması halinde başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden; başvuru dilekçesinin İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci  maddesinin son fıkrasında yer alan “aralarında maddi veya hukuki bir bağlantı veya sebep-sonuç ilişkisi bulunsa dahi, birden fazla ihaleye ilişkin olarak tek dilekçeyle başvuru yapılamaz” hükmüne aykırı olduğu, başvurunun 2007/10125 İKN’li ihaleye mi yoksa 2006/183978 İKN’li ihaleye mi yönelik olduğunun açıkça belirtilmediği, anılan hususun açıkça belirtilmesi gerektiği, (diğer ihaleye başka bir dilekçe ile başvuruda bulunulabileceği), başvuru dilekçesinde şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği (kesinleşen ihale kararının bildirim tarihinin belirtilmesi), başvuru dilekçesinde idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği tespit edilmiş, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesi gereğince giderilmesi gerektiği şikayetçiye 30.04.2007 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen, başvuru sahibinin bu meyandaki dilekçesinin Kurum kayıtlarımıza, eksikliklerin tamamlanmasına ilişkin süre geçirildikten sonra, 04.05.2007 tarihinde girdiği, ayrıca şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin yine belirtilmediği görülmüş ve bunun üzerine ilgili idareden alınan bilgiler çerçevesinde idarenin kararının bildirim tarihinin 02.04.2007 olduğu anlaşılmıştır.

 

İdarenin şikayet üzerine aldığı kararın bildirim tarihinin 02.04.2007 olduğu, başvuru sahibinin ise 20.04.2007 tarihinde Kurum kayıtlarımıza alınan dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, bu itibarla başvuru sahibinin idare kararının bildirimini izleyen 15 gün içinde Kurumumuza itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süreyi geçirdikten sonra başvuruda bulunmuş olduğu, dolayısıyla İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süresi içinde yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun süre yönünden reddine ,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul