• Karar No: 2007/UM.Z-1600
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :14
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1600
Şikayetçi:
 Kar Medikal Sağlık ve Tıbbi Malz. Tic. Ltd. Şti., Ortakapı Mah. G.A.M.P. Cad. No:244 KARS
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi, Fevzi Çakmak Mah. KARS
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.05.2007 / 13072
Başvuruya konu ihale:
 2007/31658 İhale Kayıt Numaralı “40 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 07.03.11.0134/2007-24 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi tarafından 02.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “40 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kar Medikal Sağlık ve Tıbbi Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin 04.05.2007 tarih ve 13072 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine, aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; T.C. Sağlık Bakanlığı Kars Doğum ve Çocuk Bakımevi tarafından 02.04.2007 tarihinde yapılan “40 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı” ihalesine katıldıkları, ancak ihalede değerlendirme dışı bırakıldıkları, ihaleden elenme gerekçelerinden biri olan  10,11 ve 12. kalemlere teklif verememeleri olduğu oysa söz konusu kalemlere ilişkin olarak ilgili mevzuat gereğince  sınıf III kapsamındaki tıbbi cihazlar için istenen belgelerin hiçbir firmada olamayacağı, ihale uhdesinde kalan firmanın vermiş olduğu tüm belgelerin ve teklif edilen ürünlerin şartnameye uyup uymadığının incelenmesi taleplerinin idarece dikkate alınmadığı, yine idare tarafından yerli istekli beyannamelerinin olmadığı iddiasına karşılık bu belgenin yerini tutan ticaret odası belgelerinin ihale dosyasında mevcut olduğu, ayrıca kalemlerin bazılarında ihale dokümanının kendi içerisinde çelişkiler bulunduğu, iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 06.04.2007 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayete ilişkin olarak alınan 13.04.2007 tarihli kararın 18.04.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, idarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içersinde (en geç 03.05.2007 tarihine kadar) Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 04.05.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul