• Karar No: 2007/UM.Z-1601
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :16
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1601
Şikayetçi:
 Ali ÖZTÜRK, Toptancı Hal No:142 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü, FTR Binası Arkası 06100 Samanpazarı Altındağ/ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.03.2007 / 9207
Başvuruya konu ihale:
 2007/7199 İKN|li “47 Kalem Yaş Sebze ve Meyve alımı” İşi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

08.05.2007 tarih ve 07.02.02.0197/2007-14E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü’nce 19.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “47 Kalem Yaş Sebze ve Meyve alımı” ihalesine ilişkin olarak Ali ÖZTÜRK’ ün 12.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 16.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 26.03.2007 tarih ve 9207 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.03.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idarenin, ekonomik açıdan en avantajlı teklif konumunda olmalarına rağmen, idari şartnamenin 7.3.1 maddesinde istenilen iş deneyim belgesinin idari şartname ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen kriterleri taşımaması nedeniyle tekliflerini değerlendirmeye almadığı, idarenin şikayet başvurusuna verdiği cevapta iş bitirme belgesi yerine iş durum belgesi düzenlemesi ve iş durum belgesinde işin gerçekleşme oranının belirtilmesi gerektiğinin ifade edildiği ancak bu hususun idarece teyit ettirilerek ihalenin sonuçlandırılması gerekirken mevzuata aykırı bir işlem neticesinde değerlendirmeye alınmadıkları iddia edilmektedir.

 

 

 

 

 Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibi Ali ÖZTÜRK (Sebze-Meyve Komisyoncusu) adına Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesinin (yüklenici iş bitirme) 19.02.2007 tarihinde ihaleyi yapan idareye teklif dosyası içeriğinde başvuru sahibi tarafından sunulduğu, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasındaki iş deneyim belgesinde gerçekleştirilen işin adının 300.000 demet maydanoz, 75.000 kg mandalina, 50.000 kg üzüm, 55.000 kg  patlıcan alımı olduğu, maydanoz alımına ilişkin sözleşme tarihinin 17.04.2006, geçici kabul ve işin bitiminin 16.03.2007 olduğu, mandalina alımına ilişkin sözleşme tarihinin 09.11.2006, geçici kabul ve işin bitiminin 08.03.2007 olduğu, üzüm alımına ilişkin sözleşme tarihinin 24.06.2006, geçici kabul ve işin bitiminin 14.10.2006 olduğu, patlıcan alımına ilişkin sözleşme tarihinin 27.06.2006, geçici kabul ve işin bitiminin 28.09.2006 olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinin 2 numaralı alt bendinde “İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, yapım işleri için ise son on beş yıl içinde kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70´i oranında gerçekleştirdiği veya % 50´si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler” şeklinde düzenleme yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde; “İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlarla ilgili deneyimi gösteren belgeler. İhale konusu işin özelliğine göre istekliler tarafından teklif edilen bedelin %50 oranında, ihale konusu alım veya ihale dokümanında belirlenecek benzer nitelikteki alımlara ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ibraz edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “ İş deneyim belgeleri ” başlıklı 35 inci maddesinin (d) bendinin son paragrafında;

 

“İhale komisyonları isteklilerce ibraz edilen iş deneyimiyle ilgili belgelerdeki bilgilerin incelenmesi amacıyla; iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve varsa iş artış olurları, ek sözleşme ve devir sözleşmesi, iş ortaklığı sözleşmesi gibi belgelerden gerekli gördüklerini, yurt dışında iş yapanlardan da bu belgelerin muadillerini isteyebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “XIII- Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” bölümünün “Belgelerin İdarelerce Teyit Ettirilmesi” başlığı altında;  “İsteklilerce sunulan belgelerin içeriğine ya da geçerliğine ilişkin herhangi bir tereddüt ortaya çıkması halinde, ihalelerin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için komisyonların bu konudaki kararı üzerine idarelerce belgeyi düzenleyen gerçek veya tüzel kişilerle, ilgili kurum ve kuruluşlardan bu hususlarda teyit alınması mümkün bulunmaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır. 

 

Yukarıdaki hükümler karşısında, itirazen şikayet sahibi tarafından sunulan iş deneyim belgesi ile ilgili ihale komisyonunda oluşan tereddüdü gidermeye matuf olarak iş deneyimine ilişkin sözleşme, kabul tutanağı, ödeme belgeleri ve bu gibi belgeler istenerek yapılacak incelemeden sonra ihalenin karara bağlanmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.  

 

Açıklanan nedenlerle,

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul