• Karar No: 2007/UM.Z-1602
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :17
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1602
Şikayetçi:
 Hastek Hastane ve Teknik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., Konur Sok. No: 41/2 Bakanlıklar 06420 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırıkhan Devlet Hastanesi Baştabipliği, 31440 Kırıkhan / HATAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.04.2007 / 12516
Başvuruya konu ihale:
 2007/28963 İhale Kayıt Numaralı “Röntgen Cihazı Alım İhalesi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 07.0292.0160/2007-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kırıkhan Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 09.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Röntgen Cihazı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hastek Hastane ve Teknik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 27.04.2007 tarih ve 12516 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; şikayetçinin ehliyeti bulunmadığından başvurunun ehliyet yönünden reddine ve iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; 09.04.2007 tarihinde Kırıkhan Devlet Hastanesince gerçekleştirilen “Röntgen Cihazı” alımı ihalesinin Teknik Şartnamesinin mevzuata aykırı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği hususunda İdareye şikayette bulundukları, ancak ihale dokümanı satın almadıkları gerekçesiyle şikayetlerinin reddedildiği, İhale ilânında satın alınacak röntgen cihazının 500 mA olacağının belirtildiği, Teknik Şartnamede ise 630 mA istenildiği, ilân ile Teknik Şartnamenin uyumlu olmadığı, ihale dokümanı ile isteklilerden CE belgesi istenilirken yapılan düzenlemenin, sistemi oluşturan parçaların aynı marka olması şartının, referans istenilmesinin ve ithalatçı firmalardan teklif ettikleri cihazlar için ülkemizde tek mümessil olduklarına dair belge istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı, Teknik Şartnamede yapılan düzenleme ile bir firmanın tarif edildiği iddia edilmektedir.

 

            Başvuru sahibinin dilekçesi üzerine İdare tarafından verilen 10.04.2007 tarihli cevapta; firmanın dokümana itiraz dilekçesinin 10.04.2007 tarihinde kayıtlara alındığına dair kayda yer verildiği, başvurunun İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 5 ve 8 inci maddelerine uygun olmadığı ve şikayetçinin ehliyeti bulunmadığı hususunun belirtildiği anlaşılmıştır.  

 

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin “Şikayetçinin Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinde;

 

“Bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak,

b) İstekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında,

şikayet yoluna başvurabilirler.”  hükmü bulunmaktadır.  

 

Dilekçe sahibinin söz konusu ihaleye ait ihale dokümanını satın almadığı, ihale dokümanı satın alınmadığından aday, istekli veya istekli olabilecek sıfatlarını taşımadığı, yukarıda yer verilen hüküm uyarınca başvuru sahibinin şikayet ehliyetinin bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (b) bendi uyarınca başvurunun ehliyet yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul