• Karar No: 2007/UM.Z-1606
  • Toplantı No: 2007/024
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/024
Gündem No :27
Karar Tarihi:10.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1606
Şikayetçi:
 Teknik Atılım Ofis ve Kırts. Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti., İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Haseyad 3.Kısım Fatih Sitesi 7/B Blok No:2 Küçükçekmece/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Erkan-ı Harp Sokak Metrohan 4 34420 Tünel Beyoğlu/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.05.2007 / 12860
Başvuruya konu ihale:
 2007/9776 İhale Kayıt Numaralı “İdare İhtiyacı Güvenli Kart Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

07.05.2007 tarih ve 07.03.02.0063/2007-23 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            İ.E.T.T. İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 28.02.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “İdare İhtiyacı Güvenli Kart Alımı” ihalesine ilişkin olarak Teknik Atılım Ofis ve Kırts. Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 02.05.2007 tarih ve 12860 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Şikayet başvurusunun itirazen şikayet olarak değerlendirilebilmesi için İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan aykırılıkların giderilmesi açısından Ön İnceleme Heyeti tarafından Anılan Yönetmeliğin 20 nci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca başvuru sahibine eksikliğin giderilmesinin bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

İstanbul Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü tarafından 28.02.2007 tarihinde yapılan 700.000 adet güvenli kart (basım ve dağıtımı) ihalesine Teknik Kart Atılım Ofis ve Kırtasiye Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti., Teknik Kart Sistemleri Reklamcılık Matbaacılık San. Tic. ve Emirtes National Plastic Industries A Lıabılty Company Ortak Girişimi olarak teklif verdikleri, ihale komisyonunca teklif mektuplarının açıklanmasında ikinci en avantajlı teklif sahibi olduklarını öğrendikleri, ihale evraklarının incelenmesi sonrasında sonucun açıklanacağının bildirildiği,

 

23.03.2007 tarihinde postaya verilen kesinleşen ihale kararında en avantajlı teklif sahibi firmanın Otonom Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin olduğunu öğrendikleri,

 

03.04.2007 tarihli tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin bildirilmesine ilişkin dilekçeleri üzerine İdarenin 06.04.2007 tarihli yazısında “şartnamemizdeki şartları sağlayan her iki istekliye ait tekliften, en ucuz olan ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenmiş ve ihale kararı verilmiştir” denildiği, Otonom firmasının Şartname şartlarını karşılayamadığının 16.04.2007 tarihli yazı ile bildirilmesine rağmen İdarenin 26.04.2007 tarihli yazısı ile taleplerinin reddine karar verildiği, İdarenin son kararına itiraz ettikleri,

 

İdari Şartnamenin 7.1.p maddesinde “İstekliler teklif edecekleri kartların uluslar arası standartlarda güvenlik içerdiğini, kart ve kart baskı malzemeleri ile kart baskısının yapıldığı tesislerin uluslar arası finans kuruluşlarının kredi kartlarını üretecek yeterliğe sahip olduğunu belgeleyen TSE Uygunluk Sertifikasını veya ISO sertifikasını teklifleriyle vereceklerdir. Bu belgelerin en az birini vermeyen isteklilerin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır” düzenlemesi yapılmasına rağmen Otonom firmasının söz konusu belgeye sahip olmadığı,

 

Ayrıca İdari Şartnamenin 17. maddesinde alt yüklenici çalıştırılmayacağının hüküm altına alındığı, dolayısıyla teklif veren firmaların söz konusu belgeye sahip herhangi bir firmayı alt yüklenici veya konsorsiyum olarak yaptıramayacağı, Otonom firmasının ortak girişim yapmadığı gibi bu belgeye de sahip olmadığı, idarenin kararına itiraz ettikleri iddialarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen 5 gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen 5 gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır” hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu ihalede 20.03.2007 tarihli kesinleşen ihale kararı ile başvuru sahibi ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmiştir.

 

            Başvuru sahibi tarafından 03.04.2007 tarihinde yapılan ilk başvuruda, hem şikayete konu hususlar belirtilmiş hem de başvuru sahibi firmanın teklifinin değerlendirmeye alınmama gerekçesine ilişkin açıklama istenilmiştir. İdare söz konusu dilekçeyi sadece açıklama talebi yönüyle değerlendirmeyip şikayete konu olan ihale üzerinde bırakılan firmanın belgelerinin şartnameye uygun olduğu belirtilerek 06.04.2007 tarihli yazısı ile şikayeti de cevaplandırmıştır. Ancak başvuru sahibi idarenin 06.04.2007 tarihli yazısını aldıktan sonra Kuruma başvuruda bulunması gerekirken 16.04.2007 tarihinde ikinci bir dilekçe ile ilk dilekçesinde belirttiği aynı iddialarla idareye başvuruda bulunmuştur. Dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasına ilişkin idarenin kararından 06.04.2007 tarihli kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren haberdar olduğu anlaşılmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendinde ise, itirazın süresi geçirildikten sonra yapıldığı tespit edilirse başvurunun süre yönünden reddine karar verileceği hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru dilekçesi ve eklerinin incelenmesinden, şikayetçinin 03.04.2007 tarihinde idareye başvurusunda bulunduğu, idarece başvuruya ilişkin olarak alınan 06.04.2007 tarihli kararın 09.04.2007 tarihinde şikayetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki 15 gün içerisinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 02.05.2007 tarihinde itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendi gereğince, onbeş günlük itiraz süresi geçirildikten sonra yapılan başvurunun süre yönünden reddine,

 

2) Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul