En son güncellemeler 1 Temmuz 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1644
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :42
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1644
Şikayetçi:
 Isısan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Yeni Kapı Cad. Şeyhler Mah. No:76/1 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği, Atatürk Üniversitesi Kampüsü 25240 ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.04.2007 / 11234
Başvuruya konu ihale:
 2007/12852 İhale Kayıt Numaralı “4 Kalem Doğal Granit Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.05.2007 tarih ve 07.02.57.0027/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Atatürk Üniversitesi Süleyman Demirel Tıp Merkezi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri Başhekimliği’nce 26.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “4 Kalem Doğal Granit Alımı” ihalesine ilişkin olarak Isısan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 12.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  16.04.2007 tarih ve 11234 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; anılan ihalede firmaları tarafından ihale konusu ürüne ilişkin numunelerin idareye sunulduğu, ancak idarece söz konusu numunelerin desen ve görüntü yönünden uygun olmadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı, firmalarınca sunulan numuneler ile idarece istenilen numuneler arasında desen ve görüntü yönünden bir fark olmadığı, idarece daha pahalı fiyat teklifinde bulunan bir firmanın üzerinde ihalenin bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhale ilan metninin 4.3.2 maddesi ve idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde, “Teklif edilen ürünlere ait tanıtıcı bilgi ve belgeler teklif mektubuyla birlikte sunulacaktır. İdarenin talep etmesi halinde numune getirilecektir.” düzenlemesine yer verildiği belirlenmiştir.

 

            İdari şartnamenin 7.3.1 maddesinde, %25 oranında iş deneyim belgesi istenildiği, 21 inci maddesinde, işin tamamı için teklif verileceği ve 22 nci maddesinde ise alternatif teklif verilmeyeceğinin belirtildiği görülmüştür.

           

            Başvuru sahibi Isısan İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirilmeye alındığı ve anılan istekliden idari şartnamenin 7.3.2 maddesi uyarınca numune istenildiği, başvuru sahibi tarafından sunulan numunelerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda, sunulan numunelerin renk, desen ve görüntü yönünden “Chida White” veya dengi olmadığına karar verildiği, bu sebeple başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

           

Başvuruya konu ihalede, idari şartnamenin 7.3.2 maddesinde idarenin talep etmesi halinde numune getirileceğinin belirtildiği, başvuru sahibinin verdiği doğal granit numunelerinin ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda “… renk, desen ve görüntü yönünden “Chida White” veya dengi olmadığına karar verildiği” belirtilerek teklifin değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

 

Mal alımı ihalelerinde; “yeterlik değerlendirmesine” esas teşkil etmek üzere isteklilerden teklif ettikleri ürünlere ilişkin olarak numune sunmalarının istenmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, bu durumda isteklilerce verilen numunelerin idarece değerlendirmeye konu yapılabilmesi için numunelerin hangi kriterleri sağlaması gerektiğinin ihale dokümanında belirtilmesi ve idarenin sunulan numuneleri bu düzenlemeler çerçevesinde değerlendirmesi gerekmektedir. Oysa başvuruya konu ihalede numunelerin nasıl değerlendirileceği ve numunelerin taşıması gereken kriterler hususlarında ihale dokümanında gerekli düzenlemelerin yapılmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu bağlamda, idarece talep edilen numunelere ilişkin değerlendirme kriterlerinin ihale dokümanında belirtilmemesine karşın, istekliler tarafından bilinmeyen kriterler idarece baz alınarak bu kriterler doğrultusunda bir değerlendirme yapılmasının yine “saydamlık” ilkesi başta olmak üzere 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

 

Ayrıca, ihale işlem dosyasında yapılan incelemede ihale konusu mala ilişkin teknik şartnameye rastlanılmadığı, dokümanda ihtiyaç listesinin yer aldığı, teknik şartnamenin olmaması nedeniyle ve de ihtiyaç listesinde değerlendirmede esas alınacak yeterli teknik kriterlere yer verilmemesi nedeniyle ihalede subjektif değerlendirme yapılabilmesine olanak sağlandığı anlaşılmış olup, söz konusu düzenleme ile ihalenin sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla, ihalenin iptal edilmesi gerekmektedir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ve Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinde, “Gerek duyulması halinde alınacak malın teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

İhale konusu mal alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, alınacak malın özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla hazırlattırılabilir.” hükmü mevcuttur.

 

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükmünden hareketle, idarece alıma konu malın teknik şartnamesinin hazırlanması gerektiği, ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilerek ihaleye çıkılabileceği hükmüne karşın,

 

İhale ilan metninin 2 nci maddesi (a) bendi ve idari şartnamenin 2 nci maddesi (c) bendinin,   1- Doğal Granit (Chıda Whıte-Koridor için)                :11.500 M2,

     2- Doğal Granit (Chıda Whıte-Süpürgelik için)               :  4.500 M.Tul

     3- Doğal Granit (Chıda Whıte-Merdiven için)                 :     260 Adet

     4- Doğal Granit (Capao Bonıto-Koridor için Bant)        :  2.500 M2”

 

Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

Ancak, 06.03.2007 tarihinde idareye yapılan şikayet başvurusunda özetle, ihale konusu doğal granit alımına marka ve menşe-i belirtilerek ilana çıkıldığı, istenilen bu malların ilandaki isim altında satıldığı ve menşe-i’nin Brezilya ve Hindistan olduğu belirtilerek, 4734 sayılı Kanunun 5 ve 12 nci maddesine uygun olarak zeyilname düzenlenmesi talep edilmiştir.

 

Bunun üzere, idare 07.03.2007 tarihinde düzenlediği zeyilname ile, doğal granit alımı işinin ilanda ve ihtiyaç tutanağındaki isimlerinin aşağıdaki şekilde değiştirildiği belirtilmiştir.

1- Doğal Granit (Chıda Whıte veya dengi-Koridor için)                  :11.500 M2,

2- Doğal Granit (Chıda Whıte veya dengi-Süpürgelik için)             :  4.500 M.Tul

3- Doğal Granit (Chıda Whıte veya dengi-Merdiven için)               :     260 Adet

4- Doğal Granit (Capao Bonıto veya dengi-Koridor için Bant)       :  2.500 M2”.

 

Ayrıca, idarece düzenlenen zeyilnamenin ihale dokümanı satın alan isteklilere gönderildiği ve ihale dokümanı ekinde verildiği anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İhale İlanı ve İhale Dokümanına İlişkin Açıklamalar” başlıklı XII nci maddesinin , “İhale İlanlarındaki Hatalı Hususların Düzeltilmesi” başlıklı (B) bendinde, “4734 sayılı Kanunun “İlânın Uygun Olmaması” başlıklı 26 ncı maddesinde; “13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilânlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

            Ancak, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânlarda 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarelerce ilânların yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.” Hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca, 4734 sayılı Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olarak yapılmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumlarda, hatalı olarak yayımlanan ilanlar Kanunun 13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlere uygun olarak yeniden yapılmadıkça, ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilemez.

Ancak, bu genel kuralın istisnası olarak, yapılan ilânlarda 4734 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, ilan yeniden yapılmadan, idarelerce hatalı ilânın yayımlanmasını takibeden on gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.

İdarelerce, ilanlarda yer alan hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale ve ön yeterliğe devam edilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, 4734 sayılı Kanunun “İhale ilan süreleri ve kuralları” nı belirleyen 13 üncü maddesinde belirlenen yerlerde ve belirlenen zamanlarda yapılmayan ilanların düzeltilemeyeceğidir. Hatalı ilanların düzeltilmesine imkan tanıyan 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında, 13 üncü maddede belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, denilmek suretiyle, Kanunun 13 üncü maddesinde belirlenen yerde ve belirlenen zamanlarda yapılmayan ilanların, düzeltme ilanı yapılmak suretiyle düzeltilemeyeceği ve bu ilanlara dayalı olarak ihale ve ön yeterliğin gerçekleştirilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu durumda yapılan ilanlar geçersiz kılınarak, 4734 sayılı Kanunun13, 24 ve 25 inci maddelerdeki hükümlerine uygun bir şekilde ilanların yeniden yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterliğin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İlanlarda yer alan hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale ve ön yeterliğe devam edilmesi konusunda bir başka dikkat edilecek husus, hatalı hususların düzeltilmesi için tanınan azami 10 günlük sürenin aşılmaması gereğidir. Bununla birlikte 10 günlük sürenin son gününün resmi tatile gelmesi halinde düzeltme ilanı, takip eden ilk iş günü yayımlanabilecektir. Kanunun 24 ve 25 inci maddelerine ilişkin olarak yapılan hataların düzeltilme ilanı yayınlamak suretiyle düzeltilmesi için Kanunun 26 ıncı maddesi ile tanınan azami süre, hatalı ilânın yayımlanmasını takip eden on gün olarak sınırlandırılmıştır. Hatalı hususlara ilişkin yapılacak düzeltme ilanını geçerli olabilmesi için, düzeltme ilanının, hatalı ilânın yayımlandığı yerde, hatalı ilânın yayımlanmasını takip eden on gün içinde yayımlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılmayan düzeltme ilanları geçerli olmadığından ve hatalı hususların bulunduğu ihale ilanları ile de ihale ve ön yeterliğe devam edilmesi mümkün olmadığında, bu durumda ihale veya ön yeterlik ilanları yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamayacaktır.” düzenlemesi,

 

“Zeyilname İle İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması” başlıklı “C” bendinde, “4734 sayılı Kanunun “İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması” başlıklı 29 uncu maddesinde;

“İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.” Hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. İlan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında ihalenin devamını engelleyecek bir durumun ortaya çıkması sonucu dokümanda değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Bu genel ilkenin bir istisnası olarak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilmesi mümkündür. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenir ve düzenlenen zeyilnamelerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilmesi gerekir.

Ayrıca zeyilname ile ihale dokümanında değişiklikler yapılması nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere ihale tarihinin de en fazla yirmi gün süreyle aynı zeyilname ile ertelenebilmesi de mümkündür.

Ancak ilanda yapılacak düzeltmeler sadece 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen hallerle sınırlı olarak ve ilanın yayımlanmasını takip eden 10 gün içinde yapılabileceğinden bu süre geçtikten sonra ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi mümkün bulunmamaktadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bu itibarla, idarece ilanın yayımlandığı günü takip eden ilk 10 gün içerisinde düzeltme ilanı yapılmadan, ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri ile ilgili olarak zeyilname düzenlenmesi anılan Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

 

Ayrıca, ihale ilanında belirli bir marka model belirtildiğinden diğer marka model ürüne sahip isteklilerin teklif veremediği, bu durumunda 4734 sayılı Kanun 5 inci maddesinde belirtilen eşit muamele, saydamlık, rekabet ve güvenilirlik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği belirlenmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul