• Karar No: 2007/UM.Z-1645
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :45
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1645
Şikayetçi:
 Servis Makina San. ve Tic. Ltd. Şti., Seyrantepe Mah. İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. İspar İş Merkezi No: 105/79 Kağıthane/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Kartaltepe Mah. Süvari Caddesi No: 16 34600 Küçükçekmece/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.03.2007 / 7289
Başvuruya konu ihale:
 2006/184489 İhale Kayıt Numaralı “Yedek Parça Alımı İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

03.05.2007 tarih ve 07.01.58.0165/2007-13E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’nca 24.01.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Yedek Parça Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Servis Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.´nin, 07.03.2007 tarih ve 7289 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile ihale mevzuatına aykırılık iddialarında bulunulduğu, idare tarafından gönderilen  ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin idarenin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanlığına bildirilmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) İhale dokümanı gereği istenen belgeler tek zarfa sığmadığından iki zarfa koyarak idareye teslim ettikleri halde tekliflerinin idarece iki farklı zarf olarak değerlendirilip değerlendirme dışı bırakıldıkları, bu uygulamanın ihale mevzuatına aykırı olduğu ve rekabetin engellendiği,

 

2) İdari şartnamede istenen özel donanımlı bir aracın fotoğraf ve plakasının istenmesi ile geçmişe yönelik kadro oluşumu istenmesinin belli bir yapıyı işaret ettiği ve ihale mevzuatına aykırı olduğu, iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Kurulunun 12.03.2007 tarih ve 2007/AK.M-158.1 sayılı Kurul Kararı ile iddiaların incelenmesine geçilmesine karar verilmiş olup, inceleme iddiaların incelenmesi kapsamında iddialarla sınırlı olarak yapılmıştır.

 

            1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Başvuru sahibinin teklifi idarece, ihale teklif zarfı olarak iki adet ayrı ayrı zarf bantla yapıştırılarak verildiği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. Başvuru sahibi ise idari şartname gereği sunulması istenen belgeler, tek zarfa sığmadığı bu nedenle de belgeleri iki ayrı zarfa koyduğunu ve bu zarfları birbirine bant ile yapıştırdığını beyan etmektedir. Teklif zarfının idarece çekilen resimlerinde de belgelerin iki ayrı zarfa konulduğu, kapatılıp zarfların birbirine bant ile yapıştırıldığı görülmektedir.

 

İdari şartnamenin ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerini düzenleyen 7.1. maddesinde isteklilerden standart olarak istenen belgelerin yanında, ihale konusu malları satmaya yetkili olduğuna dair belgelerin, ihale konusu sanayi mallarına ilişkin TSE belgelerinin, ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin mali durum bildiriminin, bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş hacmine ilişkin gelir tablosunun, iş deneyim belgesinin, üretim, imalat kapasitesi, araştırma geliştirme faaliyetlerini belgelemeye yönelik belgelerin, organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgelerin, makine ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarının da tekliflerin ekinde sunmaları istenmiştir. İdari şartnamenin 21.1. maddesinde ise işin tamamına teklif verileceği düzenlemesine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde; “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü yer almaktadır.

 

İhalenin konusu 708 kalem yedek parça temini ve bakım onarım işidir. Yukarıda da belirtildiği üzere yeterlik kriteri olarak ihaleye katılacak isteklilerden istenen belgelerin çokluğu ve ihaleye konu ürünlerin numunelerinin, kataloglarının ve fotoğraflarının istendiği dikkate alındığında, her ne kadar 4734 sayılı Kanunun yukarıda anılan maddesinde istenen bütün belgelerin bir zarfa konulacağı belirtilse de belgelerin ayrı ayrı zarflara konularak birbirine yapıştırılıp verilmesinde ihale mevzuatı açısından bir aykırılık bulunmadığı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak başvuru sahibinin teklifinin belirtilen gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmasının ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinde, isteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgelerin, ihale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerin, ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenebileceği hükme bağlanmıştır.

 

Bu hüküm çerçevesinde Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen 37 nci maddesinde ihale konusu alımın/işin özelliğine göre, teklif edilen malın üretim aşamalarında istenilen kalite ve özelliklerde üretilebilmesini teminen gerekli yeterliğe sahip personel çalıştırıldığına dair belgeler ile ihale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin belgelerin, makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen 38 inci maddesinde ise, idarenin ihtiyacına uygun olarak imal ettirilmek suretiyle satın alınması öngörülen mal alım ihalelerinde, bu imalatın yapılabilmesi ve ihale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgelerin istenilebileceği düzenlenmiştir.

 

İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeleri düzenleyen ihale ilanının 4.3.3. ve idari şartnamenin 7.3.3. maddesinde; “İhale konusu malın ve daha sonra gerektiğinde yedeklerin, yedek parçaların kolay ve hızlı temin edilebilirliği ile servis ve bakım-onarım hususlarında iyi bir organizasyon yapısına sahip olunduğuna ilişkin olarak isteklilerin bünyesinde,

a) Anahtar teknik personel olarak 1 adet makine mühendisi asgari 5 yıl deneyimli olması, 1 adet Makine Teknikerinin asgari 3 yıl deneyimli olması. Anahtar teknik personellerin ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şarttır.

b) Ayrıca ihale konusu işin yerine getirilmesinde İdarece öngörülen 7 adet (1 adet Makine teknisyeni 2 yıl deneyimli, 1 adet motor ustası en az 3 yıl deneyimli, 1 adet kaynakçı ustası en az 3 yıl deneyimli, 1 adet kaporta ve boya ustası en az 3 yıl deneyimli, 1 adet mekanik ustası en az 3 yıl deneyimli, 2 adet araç operatörü en az 3 yıl deneyimli) olması şart olup yukarıda sayılan teknik personelin kesintisiz 120 gün SSK prim ödediğine dair SSK Onaylı belgenin verilmesi şarttır.” düzenlemesi,

 

Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeleri düzenleyen ihale ilanının 4.3.4. ve idari şartnamenin 7.3.3.1maddesinde; “İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için 1 adet İstanbul İli genelinde K.Çekmece Belediye Başkanlığına ait araç, gereç ve iş makinelerinin yedek parça temini ve bakım, onarım, arıza işlerinin yerinde ve zamanında yapılması için tam teçhizatlı (akaryakıt depolu hava kompresörlü, ful yağlama sistemli, takım tezgahlı, jeneratörlü, sıcak ve soğuk yıkama sistemli ve aydınlatma projektörlü) araç,

Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman isteklinin kendi malı ise fatura demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilmesi, taahhüt edilerek temin edilecek olması durumunda ise noter onaylı taahhütnamenin ibrazı gerekir. Taahhüt edilerek temin edilecek aracın plakası ile fotoğrafının ibrazı şarttır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale mevzuatının Mal Alımı ihalelerine ilişkin düzenlemelerinde, isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin bilgi ve belgeler istenebilmekle birlikte, ihale dokümanında yer alan isteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin bu düzenlemeler daha çok 15.10.2006 tarihinden önceki hizmet ihalelerinde istenebilecek belgelerdir. Kaldı ki bu tarihte Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile hizmet alımı ihalelerinde bile anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemeyeceği, anahtar teknik personel öngörülmesi halinde ise ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartının aranmasının zorunlu olduğu, isteklinin bünyesinde bulunduğu hususunun; ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi ile tevsik edileceği, ancak belirli bir süre prim ödeme şartının aranmadığı görülmektedir.

 

Ayrıca ihale ilanının ve idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde yer alan; “Yüklenici işin devamı süresince kendi Atölyesinde yaptığı işlerden dolayı meydana gelebilecek her türlü zarar ve hasarın karşılanacağına, can ve mal güvenliğinden sorumlu olacağına dair işverenin mali mesuliyet sigortasını üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası ve işyeri sigortası yaptırdığına dair poliçelerinin ibrazı şarttır.” düzenlemesi, ayrıca idari şartnamenin diğer hususlar bölümünde; “İhaleye teklif verecek isteklilerin idareye ait araç, gereç ve iş makinelerinin tamir bakım onarım gibi işlerinin yapılacağı servisin veya bakım evinin veya iş yerinin ruhsatının ibrazı şarttır.” düzenlemesi ve idari şartnamenin 17 nci maddesinde yer alan ihale konusu işin tamamının veya bir kısmının alt yükleniciye yaptırılmayacağı düzenlemesi ile 21.1 maddesinde yer alan işin tamamı için teklif verileceği düzenlemesi dikkate alındığında ihale konusu işe sadece araç bakım servislerinin katılabileceği anlaşılmaktadır.

 

İsteklinin bünyesinde belirli süreli deneyime sahip anahtar teknik ve teknik personel, bu personel için kesintisiz 120 gün SSK primi ödediğine dair SSK Onaylı belge istenmesi başvuru sahibinin ihale dokümanında yer alan söz konusu düzenlemenin belli bir yapıyı işaret ettiği iddiasını desteklemektedir. Bu nedenlerle ihale dokümanında yer alan bu düzenlemelerin 4734 sayılı kanunda öngörülen temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

Bunun yanında ihale dokümanında yer alan düzenlemeler dikkate alındığında ihale konusu işin adının yedek parça alımı işi olduğu belirtilmekteyse de, ihale onay belgesinde işin niteliği, muhtelif araçların yedek parça temini ve bakım onarım işi olarak belirtilmiştir. İdarece tespit edilen yaklaşık maliyet içerisinde bakım onarım işçiliğinin payı yaklaşık %24’dür. İhale üzerinde bırakılan ME-SAR Mak. İnş. Taah. Turz. Org. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin teklifinde ise işçilik maliyeti 284.500.-YTL olarak öngörülmüştür ve bu tutar ihale üzerinde bırakılan firmanın teklifinin %18’ine tekabül etmektedir. İdarece tespit edilen yaklaşık maliyetin büyük bir bölümünü yedek parçaların maliyeti oluşturmaktaysa da ihale konusu işin bu haliyle niteliği itibarıyla mal alımı ihalesinden çok malzemeli araç bakım onarım hizmeti satın alınması işi olduğu değerlendirilmektedir.

 

Diğer yandan; 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde; “Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda aday veya istekli, karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir.” hükmü,

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde, “İdare, şikayet üzerine verdiği nihai kararları en geç 7 gün içinde bütün adaylar ve isteklilere bildirir. Son bildirim tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Kuruma itiraz edilmemişse, kararının gerektirdiği eylem ve işlemleri yerine getirir.” hükmü yer almaktadır.

 

Kesinleşen ihale kararının başvuru sahibine 05.02.2007 tarihinde elden bildirildiği, başvuru sahibinin idareye 05.02.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, idarenin şikayete 09.02.2007 tarihinde cevap verdiği ve cevabın 16.02.2007 tarihinde tebliğ edildiği, anılan mevzuat hükmü gereği idarenin sözleşme imzalamak için şikayete verdiği cevabın tebliğ tarihinden itibaren başvuru sahibinin şikayet hakkını kullanabileceği 15 günlük bekleme süresinin dolacağı 03.03.2007 tarihine kadar bu tarihte hafta sonuna geldiğinden hafta sonu tatilini izleyen ilk iş günü olan 05.03.2007 tarihine kadar beklemesi gerekirken bu süre beklenmeden ihale üzerinde bırakılan firma ile 23.02.2007 tarihinde sözleşme imzalandığı, dolayısı ile sözleşmenin 4734 sayılı Kanunda öngörülen sürelere uyulmadan imzalandığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek ve bu aykırılıkların gerçekleşmesinde sorumluluğu olanlar hakkında gerekiyorsa inceleme ve/veya soruşturma başlatılmak üzere konunun İçişleri Bakanlığı´na bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul