En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-1653
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :55
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1653
Şikayetçi:
 Anadolu Tıp Teknolojileri Ürt. Paz. İth. İhrc. San. ve Tic. A.Ş., Organize Sanayi Bölgesi 2.Kısım 5.Cad. No:10 SİVAS
 İhaleyi yapan idare:
 T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği, Hastane Cad. MALATYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.04.2007 / 10332
Başvuruya konu ihale:
 2007/14152 İhale Kayıt Numaralı “2007 Yılı Göz Sarf Malzeme Alımı (3 ve 7. Kalemler)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

10.05.2007 tarih ve 07.02.31.0134/2007-18E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 07.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007 Yılı Göz Sarf Malzeme Alımı (3 ve 7. Kalemler)” ihalesine ilişkin olarak Anadolu Tıp Teknolojileri Ürt. Paz. İth. İhrc. San. ve Tic. A.Ş.’ nin 05.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 26.03.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.04.2007 tarih ve 10332 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

3. ve 7. kalemlerde ihale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlem olduğu saptandığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.03.2007 tarihinde yapılan “2007 Yılı Göz Sarf Malzeme Alımı”  ihalesinde 3. ve 7. kalemlerde belirtilen Hidrofobik Foldable Asferik İntraokuler Lens, Foldable IOL (Hidrofobik) ilişkin teknik şartnamelerin 4734 sayılı Kanunun 12.maddesine aykırı olarak düzenlendiği, Foldable IOL (Hidrofobik) teknik şartnamesinde belirtilen optik çap ve toplam uzunluk, refraktif indeksin tek bir ürünü tarif ettiği, ayrıca Hidrofobik Foldable Asferik İntraokuler Lens teknik şartnamesinde optik ve optik yapısı, refraktif indeks, stable force haptik dizaynı, toplam uzunluğun tek bir ürünü tarif ettiği, sonuç olarak 4734 sayılı Kanunun 12. maddesi ile aynı Kanunun 5. maddesinde sayılan temel ilkelerden olan rekabet ilkesinin ihlal edildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikayet konusu ihalenin T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 07.03.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Göz Sarf Malzeme Alımı ihalesi olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu alımın şikayet konusu olan 3. (Hidrofobik Foldable Asferik  İntraokuler Lens) ve 7. (Foldable IOL Hidrofobik ) kalemlerine ilişkin olarak idare tarafından, 14’er maddeden oluşan Teknik Şartname düzenlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

 

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

 

         Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü yer almaktadır.

 

          17.04.2007 tarih ve 617-5409 sayılı Kurum yazıyla Akademik bir Kurumdan şikayete konu alıma ilişkin olarak;  “Şikayet dilekçesi ile idarece hazırlanan   teknik şartnamenin incelenmesi suretiyle; 4734 sayılı Kanunun 12. maddesi hükmüne aykırılık oluşturulup oluşturulmadığı, belirli bir marka ve firmanın tarif edilip edilmediği ve rekabetin engellenip engellenmediği”  hususlarında teknik görüş sorulmuştur.

 

           Gelen teknik görüşte;

 

          “Teknik şartnamede Foldable IOL (Hidrofobik) için verilen özellikler arasında; monoblok olması, optik ve toplam çap ve refraktif indeks maddelerine uyan ülkemizde tek marka lens vardır (Alcon firmasına ait).

 

          Hidrofobik katlanabilir asferik lens teknik şartnamesindeki; refraktif indeks, optik çap ve toplam çap özellikleri olarak yine tek bir marka lens işaret edilmiştir (Alcon firmasına ait).”  cevabı verilmiştir.

 

          Ayrıca şikayet konusu 3. kalemde 1 (bir) isteklinin, 7.kalemde ise 2 (iki) isteklinin teklif verdiği anlaşılmış olup 4734 sayılı Kanunun 5. maddesindeki temel ilkelerden olan rekabetin söz konusu kalemler için oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

           Sonuç olarak, ihale dosyasında varolan bilgi ve belgelerle teknik görüşün birlikte değerlendirilmesi sonucunda, 4734 sayılı Kanunun 5. ve 12. maddelerine aykırılık oluşturulduğu sonucuna varılmış olup şikayetçinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. 

 

             Açıklanan nedenlerle;

 

 3. ve 7. kalemlerde ihale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılığı tespit edilen işlemin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul