• Karar No: 2007/UM.Z-1655
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :58
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1655
Şikayetçi:
 Zafer Medikal ve Sağ. Hizm. Elk. Elekt. Paz. Ltd. Şti., Şehitler Caddesi No 30 K.4 RİZE
 İhaleyi yapan idare:
 Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği, Eminettin Mahallesi Hastaneler Cad. 53100 RİZE
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.04.2007 / 9991
Başvuruya konu ihale:
 2007/15505 İhale Kayıt Numaralı “66 Kalem Tıbbi Cerrahi Alet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

09.05.2007 tarih ve 07.02.22.0092/2007-17E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Rize 82. Yıl Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 02.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “66 Kalem Tıbbi Cerrahi Alet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Zafer Medikal ve Sağ. Hizm. Elk. Elekt. Paz. Ltd. Şti.’nin 16.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.03.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  03.04.2007 tarih ve 9991 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; en düşük fiyatı teklif ettikleri halde, sundukları aletlerin kullanım sırasında kırıldığı hususunun gerekçe gösterilmesi suretiyle ihale dışı bırakıldıkları, aynı aletleri daha önce yapılan aynı konulu ihalede idareye sundukları ve kullanıldığı süre içinde kendilerine herhangi bir şikayet ve olumsuzluğun yansıtılmadığı, dolayısıyla haklarında alınan kararın mesnetsiz ve taraflı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Bahse konu ihalenin 66 kalem tıbbi cerrahi alet teminine yönelik olmak üzere, kısmi teklife kapalı ve birim fiyat teklif üzerinden gerçekleştirildiği, bu çerçevede başvuru sahibi istekli tarafından Reda markalı 66 kalem cerrahi aletin teklif edildiği, idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi işlemleri neticesinde başvuru sahibi istekli ile Hür Medikal A.Ş.’nin teklifinin teknik şartnamenin 5 inci maddesi uyarınca ihale dışı bırakıldığı, başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakılmasında özetle, “Reda marka cerrahi aletlerin hastanelerince daha önce alındığını ve kullanıldığını, bu aletlerin mukavemetinin zayıf olduğunu, operasyon sırasında kolay kırıldığını, bu duruma ait muhtelif tarihlerde kullanıcı doktor ve hemşireler tarafından tutulmuş tutanakların mevcut olduğunu, ayrıca referans hastanelerden alınan bilgi doğrultusunda bu markalı aletlerden memnuniyetsizliklerin belirtildiği” hususlarının gerekçe gösterildiği anlaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi uyarınca, ihale konusu malın her türlü özelliğini belirtmek ve teknik ayrıntılar ile diğer şartlarını göstermek üzere idare tarafından bir Teknik Şartname hazırlanması hüküm altına alınmış olup, bu doğrultuda idare tarafından hazırlanmış bulunan ihaleye ilişkin Teknik Şartnamesinin 5 inci maddesinde, “Teklif edilen aletler için geniş referans listesi verilecektir. Birinci derece üniversite hastaneleri ve devlet hastaneleri için verilen referanslar tercih nedeni olacaktır. Verilen referans listesi kurum adı, telefon ve faksı detaylı olarak vereceklerdir. İştirak eden firmaların teklifte bulunduğu markalı ürünlerin, kamu hastaneleri referansları araştırılıp, teklif edilen ürünler için tutulan olumsuz rapor var ise teklifleri dikkate alınmayacaktır düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları” başlıklı 41 inci maddesinde yer alan; “İdarelerce gerek görüldüğü takdirde, teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numunelerinin, ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglarının verilmesi istenilebilir.” hüküm uyarınca, ihale komisyonuna teklif edilen malzemenin ihale dokümanındaki şartlara uygunluğunun anlaşılabilmesi için katalog ve numune isteyerek bunun değerlendirilmesine ve bu değerlendirme sonucunda karar verilmesine imkan verilmiştir.

 

Bu hüküm uyarınca anılan şartnamenin 7 nci maddesinde, “İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile vereceklerdir” ve 10 uncu maddesinde ise, “İhale komisyonu, iştirakçi firma tarafından önerilen aletler içerisinden aşağıdaki 5 gruptan birer adet numuneyi inceleyecektir. Numuneler ihale evrakı ile birlikte verilecektir” düzenlemelerine yer verilmiştir.

 

İdare tarafından bu doğrultuda, tedarik edilecek cerrahi aletlerin numunelerinin ve teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglarının ihale sırasında sunulmasının öngörüldüğü anlaşılmış, ancak alınan numuneler üzerinde uygunluk değerlendirilmesi yapıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır.

 

Başvuru sahibi isteklinin teklif ettiği ilgili markalı aletler hakkında, 2006 yılı içerisinde idare bünyesindeki çeşitli servislerdeki uzman doktor ve hemşireler tarafından tutulan olumsuz nitelikteki tutanaklar ile Rize Devlet Hastanesi tarafından gönderilen bahse konu markalı aletlere ilişkin istenen verimliliğin sağlanamadığına dair yazının, ihaleye ilişkin teknik şartnamenin 5 inci maddesi kapsamında değerlendirildiği ve bu suretle başvuru sahibi isteklinin ihale dışı bırakıldığı belirlenmiştir.

 

Ancak, başvuru sahibi istekli tarafından daha önceki taahhüdün yerine getirilmesi sırasında karşılaşılan olumsuz nitelikteki durumlar için söz konusu tutanaklar tutulmuş olmakla birlikte, tespit edilen bu olumsuz durumları dikkate alarak ihale dokümanının ceza ve yasaklamaya ilişkin hükümlerini işletmek suretiyle gerekli işlemlerin yerine getirilmediği belirlenmiştir.

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun “temel ilkeler başlıklı” 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü, “şartnameler” başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında ise; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “I. Deneyime İlişkin referans başlığı altında; “Uygulama yönetmeliklerinde mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgelerin taşıması gereken kriterler belirtilmiş olmakla birlikte bazı ihalelerde bu düzenlemelerin aksine alımlarda özellikle bazı ülke yada  Avrupa Birliği ülkeleri gibi belirlemeler yapılarak bu ülkelerde iş yapıldığına dair referans  getirilmesi zorunluluğu konulduğu  görülmektedir. Çeşitli uyuşmazlık kararlarında da görüleceği üzere Kamu İhale Kurulunca iş deneyim yada benzer iş belgelerinin yanı sıra referansın istenemeyeceği bu tür koşul koymanın rekabeti engellediği açıkça karar altına alındığından, idarelerce; şartnamelerin düzenlenmesi sırasında referansın yeterlik kriteri olarak düzenlenemeyeceği hususunun dikkate alınması gerekmektedir.” hükmü düzenlenmiştir.

 

Netice itibariyle, sunulan aletlerin teknik yönden uygunluğunun değerlendirmesinin öncelikle, teknik şartnamede öngörülen kriterler ile alınan numune, katalog veya teknik şartnameye uygunluk beyanlarının birbiriyle karşılaştırılması suretiyle yapılmasının gerektiği, şikayet konusu edilen ihalede idare tarafından hazırlanan teknik şartnamenin 5 inci maddesinde yer alan “daha önceki kullanımlar sonucu hakkında olumsuz rapor tutulan aletlerin değerlendirmeye tabi tutulmayacağı” düzenlemesi uyarınca, haklarında bu şekilde olumsuz rapor bulunan markalı aletlere ait tekliflerin, numune, katalog ve şartnameye uygunluk beyanı üzerinden değerlendirmeye alınmaksızın doğrudan ihale dışı bırakılması işlemlerinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 5 ve 12 nci maddeleri ile Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda açıklanan hükmüne aykırılık bulunduğu sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul