• Karar No: 2007/UM.Z-1656
  • Toplantı No: 2007/025
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/025
Gündem No :63
Karar Tarihi:14.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1656
Şikayetçi:
 Başarı Teknolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş., P.K.1 Akyurt/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü, Üniversite Caddesi 57 35042 Bornova/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.05.2007 / 13545
Başvuruya konu ihale:
 2007/4552 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Alımı(Aktif Monofaze, Trifaze, Kombi Trifaze Sayaç Alımları)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

11.05.2007 tarih ve 07.03.23.0178/2007-7 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü tarafından 15.02.2007 tarihinde yapılan “Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Başarı Teknolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.’nin 09.05.2007 tarih ve 13545 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İdarece, 15.02.2007 tarihinde yapılan 10.000 adet monofaze sayacı alımı ihalesine 19,49.YTL (birim fiyat) ile en düşük teklifin kendileri tarafından verildiği,  ihale komisyonunca fiyatların sözlü olarak kendilerine bildirildiği, idarenin 01.03.2007 tarihli yazısı ile ihalenin uhdelerinde kalmadığının anlaşıldığı, Makine ve Kimya Endüstri Kurumunun sonradan teklifini değiştirerek kendi tekliflerinin 1 YKR altına(19.48.YTL) çektiği, ihale komisyonun firma temsilcilerine sözlü olarak açıkladığı fiyatın sonradan değiştirildiği, yapılan ihalenin ihale kanununa aykırı olduğu ve iptali gerektiği iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli iki trilyon üçyüz milyar (Üçmilyon dokuzyüzaltmışsekizbin dokuzyüzotuzbeş Yeni Türk Lirası),  Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları" bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, "enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 20.11.2003 tarih ve 2003/DK.D-482 sayılı Kararıyla Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir İl Müdürlüğü´nün "Muhtelif Trafo, Pano, Modüler Hücre, Kesici, Parafudur, Sigorta, Ayırıcı, İletken, Direk ve Elektrik Dağıtımı İle İlgili Diğer Tüm Ag/Og Malzemeleri" ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak "Malzeme Alımı" işine ait Mal Alımları Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre Kamu İhale Kurumunun görevleri arasında 4734 sayılı Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen  şikayet başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. Bu itibarla; 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihaleyle ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Kamu İhale Kanununa tabi olmayan ihale işlemlerine karşı yapılan şikayet başvurusunun görev yönünden reddine,

 

2) İlgilisi nedeniyle başvuru dilekçesinin bir örneğinin idarenin bağlı bulunduğu TEDAŞ’a gönderilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul