• Karar No: 2007/UM.Z-1666
  • Toplantı No: 2007/026
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 17.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/026
Gündem No :5
Karar Tarihi:17.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1666
Şikayetçi:
 Kutay Laboratuar Cihazları Tic. A.Ş. Vekili Av. Burak G. ÇAVUŞ - Av. Meryem İPEKLİOĞLU, Sıraselviler Cad. Yenihayat Apt. Kat.4 49 D.10 Taksim/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Babahasan Alemi Mah. Kavalalı Sok. 5/2 34080 Horhor Fatih/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.05.2007 / 1311
Başvuruya konu ihale:
 2006/10916 İhale Kayıt Numaralı “13 Kalem Cihaz Alımı (13 ncü kalem Liyofilizasyon Cihazı (Freeze Dryer) Alımı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.05.2007 tarih ve 07.03.28.0185/2007-19 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

İstanbul Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce 03.03.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “13 Kalem Cihaz Alımı (13 ncü kalem Liyofilizasyon Cihazı (Freeze Dryer) Alımı)” ihalesine ilişkin olarak İstanbul 7 nci İdare Mahkemesinin 28.02.2007 tarih ve E:2007/205, K:2007/261 sayılı kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 15/1-e maddesi uyarınca Kuruma gönderilen, 10.05.2007 tarih ve 1311 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan Kutay Laboratuar Cihazları Tic. A.Ş. Vekili Av. Burak G. ÇAVUŞ- Av. Meryem İPEKLİOĞLU’nun dilekçesinin incelenmesi neticesinde;

 

Başvurunun görev yönünden reddine karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ile Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Kutay Laboratuar Cihazları Tic. A.Ş. Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı aleyhine açılan İstanbul 7 nci İdare Mahkemesinin 28.02.2007 tarih ve E:2007/205, K:2007/261 sayılı kararı ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 15/1-e fıkraları gereği Kurumumuza gönderilen dava dilekçesinde özetle; “13 Kalem Cihaz Alımı” ihalesinin müvekkilleri üzerinde bırakıldığı 13 ncü kalemi “Liyofilizasyon Cihazı Alımı”na ilişkin sunulan ve idarece istenen teknik kriterleri karşılayan cihazın mevzuata aykırı olarak idarece 28.09.2006 tarihli işlem ile reddedildiği belirtilerek, anılan işlemin iptal edilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde Kamu İhale Kurumunun görevinin ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içinde idarece yapılan işlemlerde 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikayetleri inceleyerek sonuçlandırmak olduğu belirtilmiştir.

 

Bu itibarla; sözleşmenin imzalanmasından sonraki aşamaya ilişkin olarak yapılan başvurulara ilişkin Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

 

Başvurunun sözleşmenin imzalanması akabinde teslim edilen malın reddedilmesi işlemine yönelik olduğu anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a) bendi gereğince başvurunun görev yönünden reddine

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul