• Karar No: 2007/UM.Z-1678
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :3
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1678
Şikayetçi:
 Unimed Tıbbi ve Analitik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti., Millet Cad. No: 78 Alev Apt. Kat:3 Fındıkzade 34093 / İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Hastane Cad. No:20 Kocasinan 38010 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.05.2007 / 14139
Başvuruya konu ihale:
 2007/19887 İhale Kayıt Numaralı “Göz Tıbbi Cihaz Alımı (1.Kalem- F.F.A.Cihazı)” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 07.0338.0160/2007-30 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Göz Tıbbi Cihaz Alımı (1.Kalem- F.F.A. Cihazı)” ihalesine ilişkin olarak Unimed Tıbbi ve Analitik Cihazlar San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 15.05.2007 tarih ve 14139 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde; başvurunun reddine ve iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğinin 20.03.2007 tarihinde gerçekleştirilen “Göz Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesinde 1. kalemdeki F.F.A Cihazı için en düşük fiyat ile teklif verdikleri ancak teklif ettikleri cihaza ilişkin fotoğraf makinesi 10.2 megapiksel olduğundan ve Teknik Şartnamenin 4. maddesindeki “Cihazda en az 11 megapiksel çözünürlükte bir adet dijital fotoğraf makinesi bulunmalıdır.” şeklindeki koşul karşılanmadığından tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, Teknik Şartnamede yer alan koşulun verimliliğe ve fonksiyonelliğe yönelik olmadığı, mevcut şartın rekabeti engellediği, teklif ettikleri makinenin cihazdan beklenenleri fazlasıyla yerine getirilebildiği, firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması neticesinde idarenin zarara uğradığı iddia edilmektedir.    

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesi ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren onbeş gün olduğu, idarenin şikâyetin verilmesini izleyen otuz gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın istekli tarafından uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya karar tarihini izleyen onbeş gün içinde Kuruma inceleme talebinde bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru dosyasının incelenmesinden, şikayetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin yukarıda aktarılan hükümleri gereği şikayete yol açan durumun farkına varıldığı (ihale dokümanı satın alındığı) 16.03.2007 tarihini izleyen 15 gün içinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 16.04.2007 tarihinde şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kurum’a itiraz edildiği, şikayet edilen hususun ihale dokümanına ilişkin olduğu anlaşılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Başvurunun reddine,

 

2) İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul