• Karar No: 2007/UM.Z-1679
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :4
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1679
Şikayetçi:
 Tunçbilek Enerji ve Tük. Malları San. ve Tic. Ltd. Şti., Altıntop Mahallesi 884.Sok. No:8 Kat:3 DENİZLİ
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Büyükşehir Belediyesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 Merkez /ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.04.2007 / 11696
Başvuruya konu ihale:
 2007/11415 İhale Kayıt Numaralı “Ledli Oto ve Yaya ve Animasyonlu Geri Sayıcılı Yaya Sinyal Vericiler, Geri Sayım Cihazı Alınması” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

16.05.2007 tarih ve 07.02.71.0027/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Antalya Büyükşehir Belediyesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğü’nce 05.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Ledli Oto ve Yaya ve Animasyonlu Geri Sayıcılı Yaya Sinyal Vericiler, Geri Sayım Cihazı Alınması” ihalesine ilişkin olarak Tunçbilek Enerji ve Tük. Malları San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.03.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 02.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.04.2007 tarih ve 11696 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

1) Teknik şartnamenin 5.5 maddesinde, “İhale tarihinde, idareye teklif edilen tüm malzemelerin numunesi idareye verilecektir.” yer alan hususun, ihaleye katılan temsilcileri tarafından sözlü uyarıda bulunulmasına rağmen uygulanmadığı, dolayısıyla teklif edilen fiyatlar arasında haksız rekabet oluştuğu,

 

2) İhaleye katılan İsbak firmasının, teknik şartnamenin 4.1.29 maddesinde belirtilen şartlara uygunluk belgesinin olmadığı, bu maddenin aranmaması nedeniyle rekabetin önlendiği, bu maddedeki ürünü teklif eden firmaların doğal olarak pahalı teklif verdiği, zira istenen ürünün kalite yönünden ihaleyi kazanan firmanın ürününden çok daha pahalı olduğu,

 

            3) İhaleye katılan Buharalılar firmasının akredite bir kuruluştan alınmış TS EN 12368 belgesinin olmadığı, buna karşın anılan firmanın ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi firma olarak belirlendiği,

           

İddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin birinci iddiasına ilişkin olarak; teknik şartnamenin 5.5 maddesinin, “İhale tarihinde, idareye teklif edilen tüm malzemelerin numunesi idareye verilecektir.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            Anılan idarenin 14.05.2007 tarih ve 183 sayılı faks yazısında numune tespit tutanağı düzenlendiği, söz konusu tutanakta; anılan ihaleye ilişkin olarak teknik şartnamenin 5.5 maddesine göre ihale salonu dışında araçların içinde anılan işe ait numunelerin görüldüğü belirtilmiştir.

 

            Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak; teknik şartnamenin 4.1.29 maddesinin, “Elektronik devrelerin bulunduğu cihaz kendi başına tamamen kapalı bir hermetik modül içinde olacaktır. Bu modül en az IP 65 seviyesinde su ve toza karşı korumalı olacaktır (hermetik). Bu sayede hiçbir şekilde LED’lere, elektronik devrelere ve besleme sistemlerine bu modülün içi açılmadan erişilemeyecektir. Bu koruma sınıfını gösteren belge ihale anında idareye sunulacaktır.” şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan İsbak A.Ş. tarafından TSE’den alınmış “IP 65” içerikli belgenin sunulduğu, dolayısıyla idarece yapılan işlemin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; teknik şartnamenin 4.1.1 maddesinin, “LED’li oto veya sinyal vericiler TS EN 12368 standartlarının Türkiye için belirlenen sınıflarını sağlayacak yapıda olacaktır. Bu standartlara uygunluğunu gösteren belgeler teklifle birlikte idareye sunulacaktır. ...”,

 

            İhale ilan metninin 4.3.3 maddesinin, “Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar LED’li oto ve yaya sinyal vericiler TS EN 12368 standartlarının Türkiye için belirlenen sınıflarını sağlayacak yapıda olacaktır. Bu standartlara uygunluğunu gösteren belgeler teklifle birlikte idareye sunulacaktır. ...”,

 

            Şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

 

            İhale işlem dosyasında yapılan incelemede, Buharalılar Oto San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından “TSE Deney laboratuarları Merkezi ve Başkanlığı Elektroteknik Laboratuarı” nca düzenlenmiş muayene ve deney raporunun sunulduğu, söz konusu raporda numune tanımının; “trafik sinyal lambası, Buharalılar, 300 mm, LED’li, 1 adet” şeklinde yapıldığı ve uygulanan standardın TS EN 12368 olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde, “... Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenen belgeler ve bunların tercümeleri, bu belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Ancak bu belgelerin, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan ve bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinde belirtilen teyit yazısı ile birlikte sunulması gerekmektedir. Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları veya Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan  belge ve sertifikalar için ise Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. ...” hükmü,

 

“Uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar” başlıklı 40 ıncı maddesinde, “İdare, ihale konusu mallara ilişkin olarak alımın niteliğini göz önünde bulundurarak imalatta yeterlik belgesi, ürün belgeleri, kalite uygunluk belgesi, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile personel belgelendirilmesine ilişkin olarak sertifika ve belge isteyebilir. Bu belge ve sertifikaların (deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliği ile ilgili belgeler hariç), Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme ve kalite kontrol kuruluşlarının Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin (düzenlenen bu belgelerden, TÜRKAK’ın tabi olduğu mevzuat uyarınca geçerliliğinin tespiti mümkün olanların) geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. ...” hükmü mevcuttur.

 

            Anılan Yönetmelik hükmü uyarınca, söz konusu belge TSE tarafından düzenlendiğinden ve TSE’ de TÜRKAK’a akredite olduğundan ihale komisyonunca yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

 

 

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul