• Karar No: 2007/UM.Z-1682
  • Toplantı No: 2007/027
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 21.05.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/027
Gündem No :8
Karar Tarihi:21.05.2007
Karar No :2007/UM.Z-1682
Şikayetçi:
 Doğu Yayıncılık Reklamcılık Matb. Kağ. San. ve Tic. AŞ., Aydın Safaltı Çapak Yolu 1 Torbalı/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Kuşadası Devlet Hastanesi Baştabipliği, Kuşadası/AYDIN
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.05.2007 / 12943
Başvuruya konu ihale:
 2007/32816 İhale Kayıt Numaralı “99 Kalem Basılı Kırtasiye Malzemesi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

15.05.2007 tarih ve 07.03.06.G022/2007-22E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kuşadası Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 30.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “99 Kalem Basılı Kırtasiye Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Doğu Yayıncılık Reklamcılık Matb. Kağ. San. ve Tic. AŞ.’nin 12.04.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.04.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 03.05.2007 tarih ve 12943 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.04.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; istekli olarak katıldıkları ihalede teklifleri ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenip, ihale üzerlerinde kaldığı halde ihale yetkilisi tarafından gerekli rekabetin sağlanmadığı ve verilen teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçeleri ile ihalenin iptal edildiğinin bildirildiği, idarenin ihaleyi iptal etmesindeki gerekçenin hukuki temelden yoksun olduğu, ihalede yeterli rekabetin sağlandığı, yaklaşık maliyet tespit edilirken ve değerlendirme yapılırken bir çok husus göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılması gerekirken, soyut bir ifade ile ihalenin iptal edilmesinin hukuka ve kamu yararına uygun olmadığı iddia edilerek idarece alınan iptal kararının iptaline karar verilmesi gerektiği hususlarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak; ihaleye ait idari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin “99 Kalem Basılı Kırtasiye Malzemesi Alımı” işi olduğu, 7.4.1. maddesinde kamu ve özel sektör tedavi kuruluşlarında tek sözleşmeye bağlı basılı evrak satış işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği belirtilmiş, 18 inci maddesinde isteklilerin tekliflerini götürü bedel üzerinden verecekleri düzenlenmiş, 21.1 inci maddesinde bu ihalede işin tamamı için teklif verileceği belirtildikten sonra, 36.1. maddesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre belirleneceği, 36.5 inci maddesinde ise fiyatların eşit olması halinde iş deneyim belgesinin yüksek olması hususunun aranılacağı yolunda düzenleme yapılmıştır.

 

İhale komisyonunun 30.03.2007 tarihli kararı incelendiğinde; Umur Basım ve Kırt. San. Tic. AŞ.’nin ve Pınar Ofset Matbaacılık firmalarının değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, ihalenin Doğu Matbaacılık Yay. Rek. San. Tic. AŞ.’nin üzerinde bırakılması ve Çınar Ofset Matbaa Cilt Amb. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenmesi hususunun ihale yetkilisinin onayına sunulduğu, 03.04.2007 tarihinde “a) ihale dokümanını 9 firma (aday) aldığı halde ihaleye sadece 5 isteklinin katıldığı görülmüş olup bu nedenle yeterli rekabetin sağlanamadığı, b) ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren Doğu Matbaacılık Yay. Rek. San. Tic. AŞ.’nin teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde gerçekleştiği” gerekçeleriyle 4734 sayılı Kanunun 40. maddesi uyarınca ihalenin iptal edildiği ve bu hususun da isteklilere bildirildiği  anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibi, ihalenin iptaline ilişkin gerekçelerin ve iptal kararının mevzuata aykırı olduğunu iddia etmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 40. maddesinin 6. fıkrasında “İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.”

           

            4734 sayılı Kanunun 41. maddesinde ise Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi başlığı altında “İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

 

            İhaleye katılan isteklilerden teklifi değerlendirmeye alınmayan veya uygun görülmeyenlerin tebliğ tarihini izleyen beş gün içinde yazılı talepte bulunmaları halinde, idare talep tarihini izleyen beş gün içinde yazı ile gerekçelerini bildirmek zorundadır.

 

            İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.” şeklinde yer alan hükümler bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin XII “Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi” başlığı altında (C ) bendinde “Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler” başlığı altında “ İdarelerce tespit edilen yaklaşık maliyeti aşan tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet tespit edilirken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyeti güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak verilen teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirleyerek işin ihalesine veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir hakkına sahiptir.

 

Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

 

            Buna göre; idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifi kabul etme hususunda takdir hakkı bulunmaktadır. İdarenin, beş (5) isteklinin katıldığı bir ihalede geçerli üç (3) teklifin kalması ve bu tekliflerin de yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul